WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |

«Datum Juli 2012 Pagina 1 van 95 Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | juli 2012 Colofon Plaats Den Haag Opgesteld door Directie Consulaire Zaken en ...»

-- [ Page 1 ] --

Algemeen Ambtsbericht Afghanistan

Datum Juli 2012

Pagina 1 van 95

Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | juli 2012

Colofon

Plaats Den Haag

Opgesteld door Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid

Afdeling Migratie en Asiel

Redacteur(en): DCM/MA

Pagina 2 van 95

Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | juli 2012

Inhoudsopgave

Colofon

Inhoudsopgave

Inleiding 5

1 Landeninformatie

1.1 Basisgegevens

1.1.1 Land en volk

1.1.2 Staatsinrichting

1.2 Politieke ontwikkelingen

1.3 Afghaanse veiligheidsorganisaties

1.3.1 Afghan National Army

1.3.2 Afghan National Police

1.3.3 Veiligheidsdienst NDS

1.3.4 (Gedwongen) rekrutering en ronseling

1.4 Internationale militaire presentie

1.5 Machtsfactoren

1.5.1 Formele machthebbers

1.5.2 Informele machthebbers

1.5.3 Formele en/of informele machthebbers

1.5.4 Taliban

1.5.5 Hezb-i-Islami

1.6 Veiligheidssituatie

1.6.1 Bescherming tegen geweld

1.6.2 Doelwitten

1.6.3 Burgerslachtoffers

1.6.4 Regionale verdeling veiligheidsincidenten

2 Mensenrechten

2.1 Juridische context

2.1.1 Verdrag en en protocollen

2.1.2 Nationale wetgeving

2.2 Toezicht

2.2.1 Mensenrechtencommissie AIHRC

2.2.2 Transitional Justice

2.3 Naleving en schendingen

2.3.1 Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid

2.3.2 Vrijheid van vereniging en vergadering

2.3.3 Vrijheid van godsdienst en overtuiging

2.3.4 Documenten en bewegingsvrijheid

2.3.5 Rechtsgang

2.3.6 Arrestaties en detentie

2.3.7 Foltering, mishandeling en bedreiging

2.3.8 Ontvoeringen

2.3.9 Buitengerechtelijke executies en moorden

2.3.10 Doodstraf

2.4 Positie van specifieke groepen

2.4.1 Politieke opposanten en mensenrechtenactivisten

2.4.2 Etnische groepen

Pagina 3 van 95 2.4.3 Journalisten

2.4.4 Vrouwen

2.4.5 Niet-moslims

2.4.6 (Ex) communisten

2.4.7 Homoseksuelen

2.4.8 Minderjarigen

2.4.9 Personen die met buitenlandse organisaties en buitenlandse troepen worden geassocieerd

3 Migratie

3.1 Migratiestromen

3.1.1 Terugkeer algemeen

3.1.2 Problemen bij terugkeer

3.2 Opvang in de regio

3.2.1 Iran

3.2.2 Pakistan

3.3 Opvang binnenlands ontheemden

3.4 Terugkeer vanuit Nederland

3.5 Activiteiten van internationale organisaties

4 Literatuur

Pagina 4 van 95 Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | juli 2012 Inleiding In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Afghanistan beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Afghanistan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Afghanistan. Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van september 2011 tot en met juni 2012.

Dit ambtsbericht is gebaseerd op informatie van openbare en vertrouwelijke bronnen. Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende organisaties van de Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Een overzicht van de geraadpleegde openbare bronnen is opgenomen in de literatuurlijst. Bovendien liggen bevindingen ter plaatse en vertrouwelijke rapportages van de Nederlandse vertegenwoordiging in Afghanistan aan dit algemeen ambtsbericht ten grondslag.

In het algemeen ambtsbericht wordt veelvuldig verwezen naar geraadpleegde openbare bronnen. Daar waar openbare bronnen zijn vermeld, wordt de tekst in veel gevallen ook ondersteund door informatie die op vertrouwelijke basis is ingewonnen.

In hoofdstuk één wordt ingegaan op recente politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie. Deze beschrijving wordt voorafgegaan door een beknopt overzicht van de basisgegevens van Afghanistan wat betreft de geografie en de bevolking van Afghanistan.

In hoofdstuk twee wordt de mensenrechtensituatie in Afghanistan geschetst. Na een beschrijving van wettelijke garanties en internationale verdragen waarbij Afghanistan partij is, komen de mogelijkheden van toezicht op naleving van de mensenrechten aan de orde. Daarna volgt de beschrijving van de naleving dan wel schending van enkele klassieke mensenrechten. Ten slotte wordt de positie van specifieke groepen, waaronder minderjarigen belicht.

In hoofdstuk drie komen de opvang van binnenlandse ontheemden en de activiteiten van internationale organisaties, waaronder de UNHCR, aan de orde.

–  –  –

1.1.1 Land en volk De Islamitische Republiek Afghanistan ligt in Zuidwest-Azië en wordt volledig ingesloten door andere landen. Het land grenst in het oosten en zuiden aan Pakistan (over een afstand van 2430 km), in het westen aan Iran (936 km), in het noorden aan Turkmenistan (744 km), Oezbekistan (137 km) en Tadzjikistan (1206 km) en in het noordoosten aan China (76 km).1 Afghanistan beslaat een oppervlakte van ongeveer 652.000 km², achttien maal de oppervlakte van Nederland. Het land is opgedeeld in 34 provincies.2 De vijf grootste steden van het land zijn Kaboel (de hoofdstad), Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif en Jalalabad. De bevolkingsomvang wordt geschat op 29,8 miljoen inwoners.3 Schattingen van het aantal inwoners van de hoofdstad Kaboel lopen uiteen van 1 tot 4,5 miljoen.4 De Economist Intelligence Unit gaat uit van een inwonertal van 2,5 miljoen in Kaboel, 450.000 in Kandahar en 349.000 in Herat. Mazar-i-Sharif heeft ongeveer 347.000 inwoners. Betrouwbare cijfers ontbreken echter.5 De opbouw van de bevolking in Afghanistan laat zien dat ongeveer 50% van de bevolking tussen de 10-24 jaar oud is. Er is een zeer kleine groep van 65-plussers (2,4%).6 De bevolking van Afghanistan bestaat uit een aantal etnische groepen, waarvan de grootste groep de Pashtuns (42%, dit is inclusief de Kuchi’s) zijn. Andere belangrijke bevolkingsgroepen zijn de Tadzjieken (27%), de Hazara’s (ongeveer 9%), de Oezbeken (ongeveer 9%), de Aimak (4%), de Turkmenen (3%) en de Baloch (2%).7 Daarnaast zijn er nog vele kleinere etnische groepen, waaronder de Noeristani’s en de Farsen of Farsiwan.8 In Kaboel wonen veel Pashtuns. Ook Tadzjieken zijn in de hoofdstad ruim vertegenwoordigd. Sinds 30 jaar trekken ook veel Hazara’s naar Kaboel. Ook alle andere etniciteiten zijn in de hoofdstad vertegenwoordigd.9 CIA The World Factbook – Afghanistan. Versie 14.11.11.

Het betreft: Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamiyan, Farah, Fariab, Ghazni, Ghor, Helmand, Herat, Jowzjan, Kaboel, Kandahar, Kapisa, Kunar, Kunduz, Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz, Uruzgan, Paktia, Paktika, Parwan, Samanghan, Sar-i-Pol, Takhar, Wardak, Zabul, Nuristan, Khost, Daikundi en Panshir.

CIA The World Factbook – Afghanistan, Versie 14.11.2011; Volgens de Economist Intelligence Unit is het bevolkingsaantal 26,1 miljoen, januari 2012; Het zij opgemerkt dat dit bevolkingscijfer significant afwijkt van in eerder ambtsberichten gehanteerde aantal van 34 miljoen. Dit aantal was gebaseerd op schattingen op basis van een in 1979 nooit gecompleteerde volkstelling vanwege de Sovjet invasie. Een nieuwe census is al enkele malen uitgesteld.

Eind vorige eeuw leefden in Kaboel nog zo’n 400.000 mensen. De groei van de stad werd voor een groot deel veroorzaakt door terugkeerders uit Pakistan en Iran, bron: International Committee of the Red Cross (ICRC), ‘Afghanistan: watching an uncertain future unfold’, 29.02.2012.

Economist Intelligence Unit, ‘Country Report Afghanistan’, januari 2012; www.afghaneic.org, ‘Afghanistan CSO population data 1389 (2010-11), geraadpleegd op 18.06.12.

CIA The World Factbook – Afghanistan. Versie 14.11.11.

UNHCR’s eligibility guidelines for assessing the international protection needs of Afghan asylum-seekers, 17.12.2010; CIA The World Factbook – Afghanistan, Versie 17.05.12.

Volgens één van de standaardwerken van Erwin Orywal uit 1986 over de bewoners van Afghanistan komen er in Afghanistan ten minste 55 verschillende etnische groepen voor. Geciteerd in: W. Vogelsang, Afghanistan, een geschiedenis (Amsterdam 2002).

International Crisis Group, ‘Afghanistan: What now for the refugees?’, 31.08.09; New York Times, 04.01.10.

Pagina 6 van 95 Algemeen Ambtsbericht Afghanistan | juli 2012 De bevolking van Herat bestaat overwegend uit Tadzjieken, gevolgd door een kleine groep Pashtuns en nog kleinere groepen Hazara’s, Oezbeken en Turkmenen.

De bevolking van Kandahar is overwegend Pashtun.

Betrouwbare demografische gegevens voor Mazar-i-Sharif waren gedurende de verslagperiode niet voorhanden.

De islam is de officiële religie in Afghanistan. Ongeveer 80% van de bevolking is soennitisch moslim, terwijl ongeveer 19% sjiitisch moslim is (waartoe ook een kleine groep ismaëlieten behoort). Daarnaast leeft een zeer kleine groep hindoes en sikhs in Afghanistan, evenals een zeer kleine groep christenen.10 In Afghanistan worden meer dan 30 talen gesproken, waarvan het aan het Perzisch verwante Dari en het Pashtu de belangrijkste zijn. Deze talen worden respectievelijk gesproken door 50 en 35% van de bevolking. De turkse talengroep (gesproken door vooral Oezbeken en Turkmenen) behelst 11% van alle in Afghanistan gesproken talen. De 30 kleinere taalgroepen (vooral Balochi en Pashai) hebben een aandeel van 4%. Tweetaligheid is wijdverbreid in Afghanistan.11 Sinds 1936 zijn Dari en Pashtu de officiële talen van Afghanistan, wat is bevestigd in de grondwet van januari 2004. De Turkse talen (Oezbeeks en Turkmeens) zijn in de grondwet samen met het Baluchi, Pashai, Nuristani en Pamiri tot derde officiële taal verheven in die gebieden waar een meerderheid van de bevolking deze talen spreekt.12 Onderwijs wordt nu nog alleen in het Pashtu of het Dari gegeven. Minderheidstalen kunnen ook als vak worden aangeboden in het curriculum, als derde taal.13 Het Pashtu wordt overwegend door de Pashtuns gesproken. Tadzjieken en Hazara’s spreken voornamelijk Dari. Veel stedelijke Pashtuns, met name in Kaboel, spreken ook Dari. Het volkslied wordt uitsluitend in het Pashtu gezongen.14 Sociaal economische situatie Hoewel de economische situatie de afgelopen jaren is verbeterd, blijft Afghanistan gekenmerkt door extreme armoede. De levensstandaard van Afghanen behoort tot de laagste in de wereld.15 Naar schatting leeft 42% van de Afghaanse bevolking onder de armoedegrens. Ongeveer 30% van de bevolking heeft niet genoeg te eten.

Vooral rurale gemeenschappen in het hele land hebben het moeilijk. 35% van de Afghaanse beroepsbevolking is werkloos. Circa 80% van de beroepsbevolking werkt in de landbouw. Een groot gedeelte van de bevolking blijft gebrek houden aan goede huisvesting, schoon water, elektriciteit16 en medische zorg. Ook is er vanwege de droogte, vooral in het noorden van Afghanistan, gebrek aan voedsel. Door het conflict wordt voedselzekerheid eveneens aangetast.17 CIA The World Factbook – Afghanistan. Versie 14.11.11.

CIA The World Factbook – Afghanistan. Versie 14.11.11; Economist Intelligence Unit, ‘Country Report Afghanistan’, januari 2012.

Afghanistan online, ‘The Constitution of Afghanistan, article 16 and 20’, www.afghan-web.com, geraadpleegd op 13.04.2011 Adam Smith International, ‘Afghanistan Education Sector Analysis 2010’, juni 2010; Official Gazette Serial 955, ‘Education law, Decree 56 (31/4/1387), www.planipolis.iiep.unesco.org, geraadpleegd op 13.04.2011.

US Department of State, ‘Background Note’, 28.11.2011.

In de Human Development Index van het Human Development Report 2011 staat Afghanistan op de 172e plaats van de 179 geïndexeerde landen.

1 op de 3 Afghanen heeft toegang tot electriciteit. In Kaboel heeft 70% van de bevolking toegang tot elektriciteit.

In de afgelopen vijf jaar is de vraag naar elektriciteit in Kaboel verdrievoudigd, bron: Civil-Military Fusion Centre (CFC), ‘Afghanistan Review’, 18.01.2012.

VN Veiligheidsraad, ‘The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security’, 21.09.2011; Amnesty International, ‘Fleeing War, Finding Misery: The Plight of the Internally Displaced in Afghanistan’, februari 2012; CIA The World Factbook Afghanistan, versie 14.11.11.

–  –  –

Illegale verbouw van papaver nam in 2011 in vergelijking met 2010 toe in noordelijke, noordoostelijke, zuidelijke en westelijke provincies.19 78% van de verbouw was geconcentreerd in Helmand, Kandahar, Uruzgan, Daikundi en Zabul.

17% vond plaats in het westen in de provincies Farah, Badghis en Nimroz. UNODC rapporteerde in zijn jaarlijkse onderzoek over 2011 dat de inkomsten uit opiumproductie met 133% waren gestegen en gelijkstonden aan 9% van het BBP.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |


Similar works:

«ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS T0017 WARNING: BE SURE TO SHUT OFF POWER AT THE MAIN FUSE OR CIRCUIT BREAKER BOX BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE. NOTE: 1. Before installing, consult local electrical codes for wiring and grounding requirements.2. Read and save these instructions. Important to Know Features 1. Read all instructions carefully before installation 1. Use the dim-to-bright illumination option and operation. where you want some minimum illumination 2. If you are not...»

«This opinion will be unpublished and may not be cited except as provided by Minn. Stat. § 480A.08, subd. 3 (2012). STATE OF MINNESOTA IN COURT OF APPEALS A12-0396 Kimberly Onuma, Appellant, Robert Onuma, Appellant, vs. Nook n' Cranny Home Inspection Services, Inc., et al., Respondents. Filed January 7, 2013 Affirmed Hudson, Judge Anoka County District Court File No. 02-CV-10-1231 Kimberly Onuma, Robert Onuma, Buffalo, Minnesota (pro se appellants) Stephen P. Laitinen, Mark A. Solheim, Larson...»

«Decayed trees as resting places for Japanese dormouse, Glirulus japanicus during the active period HARUKA AIBA, MANAMI IWABUCHI, CHISE MINATO, ATUSHI KASHIMURA, TETSUO MORITA AND SHUSAKU MINATO Keep Dormouse Museum, 3545 Kiyosato, Takane-cho, Hokuto-city, Yamanashi, 407-0301, Japan Decayed trees were surveyed for their role as a resting place for non-hibernating dormice at two sites, at southwest of Mt. Akadake in Yamanashi Prefecture (35°56’N, 138°25’E). A telemeter located three...»

«ii The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC) Reference, specificity and structure in signed discourse Gemma Barberà Altimira TESI DOCTORAL UPF / 2012 DIRECTOR DE LA TESI Dr. Josep Quer (ICREA-UPF) Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge iv Als meu pares, al Cesc i a les comunitats sordes d‟arreu. Cloc els ulls i sé que no hi ha res més bonic, quan aquest gest és sincer, que dar, cada ú, un xic. EULÀLIA RIBERA I LLONCH v / Agraïments Acknowledgments /...»

«Contents 1 Introduction 1 2 The Institute of Commercial Management (ICM) 1 3 ICM Articulation Agreements with Universities 1 4 Learning, Teaching and Assessment Strategy 3 4.1 Assessment 3 4.2 Student Workload 3 5 ICM Qualifications and Progression 4 5.1 ICM Certificates (equivalent to NQF Level 4 Diplomas) 4 5.2 ICM Diplomas (equivalent to NQF Level 5 Diplomas) 4 5.3 ICM Advanced Diplomas (equivalent to NQF Level 6 Diplomas) 5 5.4 ICM Graduate Diplomas (equivalent to NQF Level 6 Diplomas) 5...»

«American Bar Association 31st Annual Forum on Franchising VICARIOUS LIABILITY Cynthia M. Klaus Larkin Hoffman Daly & Lindgren Ltd. Jason M. Murray Carlton Fields Heather Smedstad 1 McDonald's Corporation October 15 17. 2008 The Hilton Austin Austin, TX © 2008 American Bar Association Ms. K. Kristann Carey of McDonald's Corp. will participate in the presentation of this Paper in place of Ms. Smedstad. TABLE OF CONTENTS VICARIOUS LIABILITY I. INTRODUCTION II. VICARIOUS LIABILITY AGENCY ANALYSIS...»

«Spread Scanner Guide Spread Scanner Guide Introduction Structure of this document The strategies coverage Spread Scanner interface Using the Spread Scanner Profile pane Position Selection pane Stock Selection pane Position Criteria pane Additional Parameters pane Results section Details Stock Summary Position Information Charts Simulation Template profiles Long Calendar Spread Short Calendar Spread Vertical Bull Spread Vertical Bear Spread Diagonal Bull Spread Diagonal Bear Spread Long Straddle...»

«PV*express Simulation programme for the quick design and calculation of photovoltaic systems User Manual The information contained in this manual is without warranty. The programme developers assume no responsibility for its contents. The software described in this manual is distributed in accordance with the terms of the licence agreement which are accepted on installation of the programme. Liability claims are excluded. The reproduction of any part of this manual is prohibited. COPYRIGHT ©...»

«Chapter 4 A SURVEY OF TEXT CLUSTERING ALGORITHMS Charu C. Aggarwal IBM T. J. Watson Research Center Yorktown Heights, NY charu@us.ibm.com ChengXiang Zhai University of Illinois at Urbana-Champaign Urbana, IL czhai@cs.uiuc.edu Abstract Clustering is a widely studied data mining problem in the text domains. The problem finds numerous applications in customer segmentation, classification, collaborative filtering, visualization, document organization, and indexing. In this chapter, we will...»

«Subject to Completion. Dated June 3, 2014. Goldman Sachs Bank USA The information in this preliminary disclosure statement supplement is not complete and may be changed. This preliminary disclosure statement $ Variable Coupon GS Momentum Builder® Multi-Asset 5 ER Index-Linked Certificates of Deposit due 2021 supplement is not an offer to sell nor does it seek an offer to buy these CDs in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The CDs will pay an annual coupon based on (i)...»

«Information Booklet for Wholesale Licenses commonwealth of pennsylvania pennsylvania liquor control board LCB 118 10/12 RE-0RDER ITEM #4118 Applications, forms and changes are continually updated on our website at www.lcb.state.pa.us Compiled by Bureau of Licensing Printing & Composition by Bureau of Support Services Northwest Office Building Harrisburg, PA 17124-0001 Phone: (717) 783-8250 Web Site: www.lcb.state.pa.us INDEX FOR INFORMATION BOOKLET FOR WHOLESALE LICENSES Index SECTION I GENERAL...»

«Indexed Universal Life: the Good, the Bad, and the Ugly Katie S. Lott, ® Christopher J. Finefrock CFP, MBA, ® G. Tate Groome CFP, CLU Indexed Universal Life (IUL) has experienced rapid sales growth in recent years due to its relatively straightforward marketing story: guaranteed downside protection with upside potential. However, the oversimplification of what is, in actuality, a very complex product, has sparked growing concerns among regulators and insurance professionals as to the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.