WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«BØRSKLAGENEMNDEN SAK 2/2015 Beslutning 2. oktober 2015 om begjæring fra Polygon Global Partners LLP om utsatt iverksetting av Børsklagenemndens ...»

-- [ Page 1 ] --

BØRSKLAGENEMNDEN SAK 2/2015

Beslutning 2. oktober 2015 om begjæring fra Polygon Global Partners LLP om utsatt

iverksetting av Børsklagenemndens vedtak 24. august 2015 om å tillate strykning av EVRY

ASA fra notering på Oslo Børs, jf. børsloven § 40 jf. forvaltningsloven § 42.

1. Sakens bakgrunn og Børsklagenemndens

sammensetning

Børsklagenemden fattet 24. august 2015, med hjemmel i børsloven § 25, jf løpende

forpliktelser punkt 15.1 fjerde ledd, vedtak («vedtaket») med slik konklusjon:

Oslo Bors ASAs vedtak 15.juni 2015 om å avslå søknad om strykning av EVRY ASAs aksjer fra notering på Oslo Børs oppheves. Søknaden innvilges.

I vedtaket fremgikk det at «tidspunktet for strykningen må fastsettes av Oslo Børs». Oslo Børs ASA («Oslo Børs») har satt strykningstidspunktet til 28. oktober 2015.

Polygon Global Partners LLP («Polygon») begjærte i brev 17. september 2015 («begjæringen») om at Oslo Børs beslutter utsatt iverksetting av vedtaket under henvisning til børsloven § 40 jf. forvaltningsloven § 42.

Oslo Børs overførte saken til Børsklagenemnden i brev 25. september 2015.

EVRY ASA («EVRY» eller «selskapet») innga kommentar til begjæringen i brev 25. og 29.

september 2015.

Polygon ga ytterligere kommentarer i brev 28. og 30. september 2015 Børsklagenemnden har behandlet saken ved sirkulasjon av sakspapirer. Ved behandlingen deltok Christian Lund (leder), Espen Klitzing, Andre Michaelsen, Bernt Zakariassen og Cecilie Østensen Berglund.

2. Om Polygon

I begjæringen gis følgende omtale av Polygon:

Polygon Global Partners LLP ('Polygon') is the investment manager for the Polygon European Equity Opportunity Master Fund and certain client accounts which collectively hold approximately 4,4% of the shares and voting rights of EVRY. Polygon is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority.

3. Rettslig grunnlag Ifølge børsloven § 40 første punktum kommer blant annet forvaltningsloven § 42 til anvendelse når børs treffer avgjørelser etter børsloven § 25 mv.

Forvaltningsloven § 42 lyder som følger:

§ 42.(utsatt iverksetting av vedtak).

Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksettingen til det foreligger endelig dom. Det samme gjelder når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å bringe eller har brakt en sak inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Anmodninger om utsetting skal avgjøres snarest mulig. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om utsettende virkning av klage, søksmål m.m.

Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget.

4. Polygons anførsler I begjæringen 17. september 2015 opplyser Polygon, representert ved advokatfirmaet Kluge, at «Polygon intends to take legal actions to contest the Appeals Committee's decision in accordance with the Norwegian Stock Exchange Act Section 43» og ber om utsatt iverksetting av vedtaket «until a final judgement from the courts is received».

Ifølge Polygon var børsens vedtak om å nekte strykning av EVRY korrekt, og Børsklagenemndens vedtak inneholder «so many errors that it is invalid».

Børsklagenemndens vedtak er ifølge Polygon grunnet på gal anvendelse av loven hva gjelder annet punktum av børsloven § 25 første ledd. Polygon viser til at børsloven ikke tillater strykning av et instrument hvis strykningen «kan ventes å medføre vesentlig ulempe for eierne av instrumentet», og anfører at begrunnelsen i vedtaket ikke inneholder en isolert vurdering av om strykningen innebærer slik ulempe. Polygon anfører videre at Børsklagenemndens vedtak er «based on several wrongful facts; errors that are clearly likely to have had bearing on the Committee's conclusion».

Polygon mener en strykning vil ha betydelige negative konsekvenser for Polygon og flere andre aksjonærer, og at aksjene etter at strykningen er effektiv ikke kan noteres igjen uten at selskapet involveres. Polygon anfører på denne bakgrunn at en feilaktig strykning er irreversibel og at et erstatningskrav for mulig ugyldig strykning lite trolig kan kompensere det faktiske tapet for minoritetsaksjonærene.

Polygon er innforstått med at EVRY har interesse i å bli strøket, spesielt hva gjelder direkte og indirekte kostnader ved å være notert. For det tilfellet Polygon ikke får medhold i søksmålet, tilbyr derfor Polygon å «guarantee for an amount to cover the listing fees to Oslo Børs, and a sum covering investor relations costs related to preparing announcements and reports etc. until a final judgement in the lawsuit».

Polygon er kjent med at Børsklagenemnden i en rekke vedtak senest i 2009 (sak5/2009) har kommet til at minoritetsaksjonærer ikke kan påklage vedtak vedrørende strykning, jf.

forvaltningsloven § 28. Polygon mener imidlertid at de vil ha rettslig interesse i å reise søksmål mot Oslo Børs vedr. strykning av EVRY og begrunner dette blant annet med at vedtaket ellers ville være unntatt fra domstolskontroll, fordi selskapet selv ikke har noen interesse i å få det overprøvd.

5. EVRYs merknader til begjæringen EVRY, representert ved advokatfirmaet Schjødt, oppsummerer sine merknader til

begjæringen som følger i brev 25. september 2015:

• Det følger av konsistent praksis fra Børsklagenemnden at en minoritetsaksjonær ikke har rettslig klageinteresse. Vurderingen er solid fundert i rettskildematerialet og de omkringliggende hensyn.

• Det er ikke grunnlag i rettsregler, praksis eller relevante hensyn for at en minoritetsaksjonær som har blitt nedstemt i generalforsamlingen gjennom et krav om utsatt iverksettelse skal få anledning til å tilsidesette aksjonærfiertallets og selskapets ønske om strykning.

• På denne bakgrunn må anmodning om utsatt iverksettelse avslås.

Subsidiert er det heller ikke materielt grunnlag for å etterkomme Polygons krav.

• Børsklagenemndens vedtak inneholder en grundig vurdering av sakens faktiske og rettslige sider, etter en omfattende klageprosess med bred kontradiksjon mellom Oslo Børs og EVRY.

Polygon har ikke påvist noen relevante rettslige eller faktiske feil i vedtaket.

Børsklagenemndens utøvelse av forvaltningsskjønnet er ikke gjenstand for domstolsprøvelse.

• Oslo Børs har satt strykningstidspunktet relativt langt frem i tid, noe som gir aksjonærene godt med tid til å selge seg ut eller innrette seg på andre måter.

• Etter gjennomføring av oppkjøpet fra Lyngen har EVRY et legitimt ønske om å bli strøket fra børsnotering. Polygon er som stor institusjonell investor i stand til å ivareta sine interesser, og har ingen sterk interesse i at noteringen videreføres som kan oppveie de ulemper EVRY påføres.

• Polygon postulerer uten nærmere begrunnelse at det i praksis ikke er mulig å reversere en strykning. Dette er imidlertid det motsatte av det styret ved Oslo Børs tidligere har lagt til grunn.

• Det ville ikke bare være i strid med reglenes systematikk og etablert praksis men, også sterkt urimelig, om én enkeltaksjonær skulle få anledning til å obstruere en strykning som er forankret i selskapets organer og innvilget av Børsklagenemden gjennom et materielt grunnløst søksmål.

EVRY utdyper enkelte av ovennevnte punkter, herunder spørsmålet om rettslig klageinteresse og om det er materielt grunnlag for utsatt iverksettelse. Når det gjelder rettslig klageinteresse, tar Polygon ifølge EVRY feil rettslig utgangspunkt når det viser til tvisteloven § 1-3 og kilder vedrørende denne. EVRY mener riktig hjemmel er forvaltningsloven § 42 og vurderingen av om Polygon har rettslig klageinteresse. EVRY viser til dratingen av dette spørsmålet i Børsklagenemndens vedtak 5/2009, og slutter seg til begrunnelsen som gitt i dette vedtaket.

Når det gjelder subsidiære anførsler om det materielle grunnlaget for utsatt iverksettelse, kan Polygons krav ifølge EVRY fremstå som en «treneringsoperasjon» som omtalt i Frihagens forvaltningsrett 2. utg. 2009 s. 313, herunder anfører EVRY at Polygon ikke har fremført noen prosedable argumenter for at vedtaket er ugyldig, og langt mindre sannsynliggjort at det foreligger ugyldighet.

EVRY viser til at Polygon i brevet uttrykker vilje til å garantere for noe av kostnadene ved å være børsnotert. Hvilken forpliktelse som reelt ligger i dette fremstår som uklart for EVRY, og de skriver at «under enhver omstendighet er en slik garanti kun egnet til å oppveie enkelte av de direkte kostnadene forbundet med børsnoteringen uten å avbøte de kompliserende forholdene ved å være børsnotert» som nærmere beskrevet i brevet fra EVRY.

EVRY kan ikke se at Polygon har forsøkt å begrunne nærmere hvilken interesse de har i å unngå at EVRY blir strøket fra børsnotering i tråd med Børsklagenemndens vedtak, og EVRY redegjør nærmere for sitt syn på vurderingen av denne interessen.

EVRY anmoder avslutningsvis om at Polygon pålegges å dekke EVRYS kostnader knyttet til anmodningen om utsatt iverksettelse, jf. børsforskriften §§ 38 og 40.

Polygons merknader 6.

I brev 28. september 2015 gir Polygon ytterligere merknader til begjæringen og til EVRYs brev 25.

september 2015.

Polygon viser innledningsvis til at de på vegne av investorer har betydelige midler investert i EVRY, og at investeringen er gjort i tiltro til at EVRY ville være børsnotert. Polygon mener EVRY bør verdsettes langt over Apax' tilbud, og at gjennom fortsatt børsnotering vil Polygon kunne ta del i dette avkastningspotensialet. Polygon mener de ivaretar sine interesser på en naturlig og legitim måte, og bestrider EVRYs karakterisering av begjæringen som en «treneringsoperasjon» mv.

Rettsli interesse

Polygon gir følgende beskrivelse av rettslig utgangspunkt:

–  –  –

Polygon gjør gjeldende å ha rettslig interesse i å anlegge ugyldighetssøksmål mot Børsklagenemndens vedtak, jf. tvisteloven § 1-3 jf. børsloven § 25. Polygon erkjenner at det kan reises spørsmål ved om Polygon har tilstrekkelig tilknytning til kravet, jf. tvisteloven § 1annet ledd, men anfører at spørsmålet om aktiv søksmålskompetanse i offentligrettslige forhold er mer sammensatt enn i privatrettslige forhold. Polygon viser herunder til Ot.prp. nr.

51 (2004-2005) s. 365- 366 og Skoghøy, Tvisteløsning, 2. utgave, s. 435, og anfører at hensynet til minoritetsaksjonærene i selskapet er et relevant og tungtveiende hensyn ved vurderingen av om selskapets søknad om strykning skal innvilges etter børsloven § 25 første ledd, samtidig som selskapet ikke vil ha noen plikt til å ivareta minoritetsaksjonærenes interesser eller fremføre deres argumenter mot strykning. Polygon viser videre at ugyldighetskravet er fundert på de hensyn som skal ivaretas av den aktuelle bestemmelse.

Polygon hevder på denne bakgrunn at de har en beskyttelsesverdig interesse i å gå til søksmål om gyldigheten av strykningsvedtaket. Når det gjelder vurderingen av om det fremstår som naturlig at Polygon kan gjøre sin interesse som minoritetsaksjonær gjeldende, viser Polygon til diverse juridisk litteratur ifm rettslig klageinteresse og rettslig interesse, og anfører at et sentralt moment i vurderingen vil være om det er andre som er nærmere til å gå til søksmål for å ivareta de samme interessene, og om vedtaket gjelder, eller har en sentral side til, aksjonærrettigheter eller interesser. Polygon anfører at begge disse elementene er oppfylt i foreliggende tilfellet, og tilføyer at selskap som innvilges frivillig strykning ikke vil ha noen grunn til å angripe et ugyldig vedtak, og dersom ikke søksmål fra minoritetsaksjonærene tillates, vil vedtaket være unndratt fra enhver domstolskontroll, og vil følgelig bli stående selv om det bygger på saksbehandlingsfeil, uriktig faktum, uriktig rettsanvendelse eller myndighetsmisbruk, hvilket lett vil virke krenkende på den alminnelige rettsfølelsen og tilliten til rettsordenen. Polygon nevner også at de er den klart største minoritetsaksjonæren med en eierandel på 4,5 % av aksjene i selskapet, og mener at de derved også den nærmeste av minoritetsaksjonærene til å angripe vedtaket.

Polygon viser til at det i lovforarbeidene og juridisk teori også er et relevant moment i vurderingen av rettslig interesse om saksøker etter forvaltningspraksis ville hatt rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28, og at det følger av langvarig børspraksis og vedtak fra Børsklagenemnden at aksjonærer ikke anses å ha rettslig klageinteresse i vedtak som innvilger søknad om strykning fra selskapet. Polygon gjennomgår Børsklagenemndens vedtak 1/93 og 5/2009 og begrunner hvorfor de mener nemndens praksis er i strid med forvaltningsloven § 28, og ikke kan tillegges vekt ved vurderingen av om Polygon har rettslig interesse etter tvisteloven § 1-3. Ifølge Polygon kan det under enhver omstendighet ikke legges avgjørende vekt på manglende rettslig klageinteresse ved vurderingen av om selskapet har rettslig interesse etter tvisteloven § 1-3, og viser til tidligere redegjørelse for kravet etter tvisteloven.

Hovedkravet —vedtaket er u ldi Polygon gjør gjeldende at Børsklagenemndens vedtak 24. august 2015 er ugyldig fordi det er begått rettsanvendelsesfeil, faktumfeil og saksbehandlingsfeil.

Polygon viser til at det er et absolutt vilkår for å stryke aksjer fra notering på Oslo Børs at strykning ikke kan ventes å medføre «vesentlig ulempe for eierne av instrumentet» jf.

børsloven § 25. Polygon anfører at det foreligger rettsanvendelsesfeil fordi nemnden ikke har fortatt en selvstendig vurdering av om vilkåret er til stede, men derimot kun foretatt «bredt skjønn» av selskapets interesser vurdert opp mot minoritetsaksjonærenes interesse.Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«Praise for Raising the Perfectly Imperfect Child “Everyone knows that Nick Vujicic is a remarkable man of great courage, passion, and grace. But most people do not know the person who invested the most in shaping Nick’s character. In this wonderful book, you will discover a father’s loving heart for the son he did not quite expect—and you will learn that there is much more to successfully raising a child with a disability than you’d ever imagine. I highly recommend Raising the...»

«JUNE 1, 2015 WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT RESOURCES Exchange-Traded Funds NORTH AMERICA US ETF Weekly Update MICHAEL JABARA Morgan Stanley Wealth Management Weekly Flows: $2.4 Billion Net Inflows Michael.Jabara@morganstanley.com +1 212 296-5101 Fourth Consecutive Week of Net Inflows High-conviction ETF Recommendations Slide: No Changes JOHN DUGGAN Morgan Stanley Wealth Management ETF Assets Stand at $2.1 Trillion, Up 7% YTD John.Duggan@morganstanley.com +1 212 296-5104 Seven ETF Launches Last...»

«Table of Contents: Executive Summary iii 2.2 Applications of NHPA and AIRFA to Yucca 2.3 Who Owns Yucca Mountain? Western Shoshone Claims 2.4 3.1.4 Labor Force Characteristics 3.2 Southern Paiute i 3.2.5 Education –  –  – YUCCA MOUNTAIN PROJECT BIBLIOGRAPHIES YUCCA HOUHTAIH PROJICT BIBLIOGRlPBIIS IA. BIBLIOGRAPBIIS ABO GUIDIS TO alSOuaCI MATERIAL IA IC Aikens, C. Melvin Jesse D. Jennings, Archaeologist. pp. 1-5 in Anthropoloqy 1986 of the Desert West: Essays in Honor of Jesse...»

«Claire Cardie Department of Computer Science Cornell University Ithaca, New York 14853 Telephone: (607) 255–9206 Internet: CARDIE@CS.CORNELL.EDU Research Interests Natural language processing Education 1994 Amherst, MA University of Massachusetts Ph.D., Computer Science Thesis title: “Domain-Specific Knowledge Acquisition for Conceptual Sentence Analysis”, supervised by Professor Wendy Lehnert 1989 Amherst, MA University of Massachusetts M.S., Computer Science 1982 New Haven, CT Yale...»

«ASSESSORS' HANDBOOK SECTION 515 ASSESSMENT OF GOLF COURSES JANUARY 1983 REPRINTED JANUARY 2015 CALIFORNIA STATE BOARD OF EQUALIZATION SEN. GEORGE RUNNER (RET.), LANCASTER FIRST DISTRICT FIONA MA, CPA, SAN FRANCISCO SECOND DISTRICT JEROME E. HORTON, LOS ANGELES COUNTY THIRD DISTRICT DIANE L. HARKEY, ORANGE COUNTY FOURTH DISTRICT BETTY T. YEE, SACRAMENTO STATE CONTROLLER CYNTHIA BRIDGES, EXECUTIVE DIRECTOR Reprint Note This manual has been renumbered from AH 510B, The Appraisal of Golf Courses....»

«–1– SETUN’s refle ctions How the SETUN computer was perceiv ed in the “Western” scientific community “The work day began with ‘morning exercises’: Each employee of the laboratory, including the project manager, got five ferrite cores of a diameter of 3 millimeter.” (N. P. Brusenzov)1 1. Intro duction In 1958 the Russian engineer Nikolai P. Brusenzov and his small team constructed the world’s first and still unique ternary computer. The computer that was built at the...»

«UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEMWIDE ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENTS MASTER CONTRACTS FOR SYSTEMWIDE ACCESS USER GUIDE (Second Edition Published May 2011) Distributed By: Talent Management & Staff Development Human Resources Office of the President Oakland, CA 94607 Contacts: John Cammidge for Human Resources john.cammidge@ucop.edu Diane Diotte for Procurement ddiotte@finance.ucla.edu Ma y 2011 SYSTEMWIDE ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS AGREEMENTS USER GUIDE List of...»

«Retail Lamps Study 3.1: Dimming, Flicker, and Power Quality Characteristics of LED A Lamps December 2014 Prepared for: Solid-State Lighting Program Building Technologies Office Office of Energy Efficiency and Renewable Energy U.S. Department of Energy Prepared by: Pacific Northwest National Laboratory PNNL-SA-23944 Preface The U.S. Department of Energy (DOE) CALiPER program has been purchasing and testing general illumination solid-state lighting (SSL) products since 2006. CALiPER relies on...»

«Answer Key to The Voyage of the Dawn Treader Study Guide © 2012 C.S. Lewis Foundation. For more information and other study guides, please visit www.cslewis.org Chapter 1: The Picture in the Bedroom Vocabulary Enrichment Activities: A. Fill in the blanks with the words or expressions from the lists above that make the most sense based on the story.1) Although he was puny, Eustace was a bully.2) The ship in the picture was listing to her port side. 3) The prow of the ship was shaped like a...»

«inches to meters conversion calculator online inches to meters conversion calculator online in to m Conversion Inches to Meter Convert Inches to Meter length metric units with precision option, in to m conversion calculator and unit value. in to m Conversion Inches to Meter. Convert cubic inches to cubic meters, Online calculators to convert cubic inches to cubic meters these conversions yourself with a calculator or Cubic Meters to Cubic Inches Conversion Inches to cm converter feet to cm...»

«The McNamara Case and the Labor Movement by Eugene V. Debs Published in International Socialist Review, vol. 12, no. 7 (Jan. 1912), pp. 397-401. This article is inspired by the report I have just read in a morning paper of a two days’ conference held in Washington by the “McNamara Ways and Means Committee of the American Federation of Labor,” and telling of the cowardly and contemptible action of that body, with Samuel Gompers presiding over it, in denouncing the McNamara brothers and...»

«THE PENGUIN PRESS Published by the Penguin Group Penguin Group (USA) LLC 375 Hudson Street New York, New York 10014 USA • Canada • UK • Ireland • Australia • New Zealand • India • South Africa • China penguin.com A Penguin Random House Company First published by The Penguin Press, a member of Penguin Group (USA) LLC, 2014 Copyright © 2014 by Nicholas Wade Penguin supports copyright. Copyright fuels creativity, encourages diverse voices, promotes free speech, and creates a...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.