WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |

«BØRSKLAGENEMNDEN SAK 2/2015 Beslutning 2. oktober 2015 om begjæring fra Polygon Global Partners LLP om utsatt iverksetting av Børsklagenemndens ...»

-- [ Page 2 ] --

Polygon hevder at nemndens skjønnsutøvelse bygger på et feilaktig faktum, herunder et annet faktum enn det Polygon gjennom en rekke brev til børsen har bidratt til å klargjøre, og at vesentlige momenter er utelatt fra nemndens skjønnsvurdering. Polygon vil særlig peke på at det gjelder en streng praksis for å få innvilget søknad om strykning dersom ikke selskapet har en hovedaksjonær som eier mer enn 90 % av aksjene, og viser herunder til børsens begrunnelse i sitt vedtak om å nekte strykning. Polygon mener spørsmålet om strykningen må anses som et grensetilfelle, hvilket medfører at det skal lite til å sette vedtaket til side som ugyldig, jf. prinsippet i forvaltningsloven § 41.

Grunnla et or be.cerin en

Polygon refererer Bernts, Gyldendal Rettsdata, kommentar til forvaltningsloven § 42, og anfører at et vesentlig spørsmål i vurderingen av utsatt iverksettelse, er om børsnoteringen av EVRYs aksjer gjenoppstår dersom strykningsvedtaket blir kjent ugyldig. Polygon utdyper anførselen i begjæringen om at ny notering vil kreve en medvirkning fra selskapet som vil være rettslig og praktisk vanskelig og/eller umulig. Videre anfører Polygon at selv om EVRY skulle ha rett i sin påstand om at notering kan gjenoppstå etter en rettskraftig dom, vil skadevirkningen ved at aksjen er unotert frem til dette være store for minoritetsaksjonærene, herunder fordi presset på 650 aksjonærene til å selge til Apax vil øke «formidabelt» ved at posisjon som eier av unoterte aksjer i et selskap med en dominerende eier er svært risikofullt og vanskelig. Mange aksjonerer har heller ikke mulighet til å eie unoterte aksjer, slik at strykning for disse vil være jevngodt med tvungen innløsning, men uten at morselskapet har 90%, og uten mulighet til å få «utløsningssummen» prøvd ved rettslig skjønn.

Polygon anfører at det er en rekke skader og ulemper for Polygon og øvrige minoritetsaksjonærer om selskapets aksjer ikke lenger er børsnotert, herunder at aksjonærene ikke lenger kan handle i handelssystemet på Oslo Børs, hvilket innebærer at omsetningsmuligheten reduseres drastisk, og videre har ikke selskapet lagt opp til notering på annen regulert markedsplass. Polygon erkj enner at prisdannelsen vil være svakere enn før oppkjøpet med en hovedeier som eier 88%, men viser til at selskapet heller ikke før oppkjøpet hadde en stor andel med fri flyt med to hovedeiere (Posten og Telenor) som til sammen eide over 70%, og at det også etter oppkjøpet er kjøps- og salgskurser og en ikke ubetydelig handel i selskapets aksjer. Polygon viser videre til at det er flere selskaper på Oslo Børs med langt lavere omsetning siste måned.

Polygon anfører også at rettighetene etter aksje- og regnskapslovgivningen er svært begrenset i forhold til den beskyttelse aksjonærene får om selskapet er børsnotert. I tillegg viser Polygon til at den generelle minoritetsbeskyttelsen som følger med en børsnotering, slik som børsens tilsyn med noterte selskapers forpliktelser og markedsovervåkning, samt Finanstilsynets tilsyn med regnskapsrapportering etter verdipapirhandelloven § 15-1(3), bortfaller. Også de spesifikke regler og kontroller med likebehandling av aksjonærer som børsnotert blir borte.

Videre skal børsnoterte selskaper forholde seg til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og årlig rapporterte hvordan de forholder seg til anbefalingen. Reglene om tilbudsplikt og frivillig tilbud i verdipapirhandelloven kap. 6 sørger også for likebehandling av aksjonærer ved oppkjøpstilbud, men bortfaller hvis selskapet ikke lenger er børsnotert.

Herunder vil minoritetsaksjonærene ifølge Polygon gjennom tilbudsplikten ha en medsalgsrett til samme kurs dersom Apax videreselger aksjene i EVRY, og for private equity selskap som gjerne videreselger når prisen er riktig er dette ifølge Polygon ikke et usannsynlig scenario.

Polygon viser videre til at Apax vil ha et informasjonsfortrinn gjennom posisjoner i selskapet, og at de på dette informasjonsgrunnlaget vil kunne kjøpe aksjer fra minoritetsaksjonærer som ikke har tilsvarende informasjon, og uten at innsidereglene kommer til anvendelse. Apax har ifølge Polygon gjennomført et oppkjøp uten særlig hensyn til minoritetsaksjonærenes interesser, og Polygon anfører at de også i sitt brev 25. september synes å gjøre gjeldende at informasjonsgivning til aksjonærene mv. ikke er i selskapets interesse. Polygon mener at de ut fra disse erfaringene ikke forventer at det tas særskilt hensyn til minoritetsaksjonærenes interesser fremover.

Polygon mener det er anerkjent i finansteori at ved selskapsverdsettelser er det betydelig rabatt ved omsetning av aksjer i ikke-børsnoterte selskap i forhold til noterte, og at denne rabatten vil være i størrelsesorden 20%, men må justeres for en rekke faktorer. Polygon viser til at markedsverdien av Polygons aksjer basert på tilbudsprisen i det pliktige tilbudet i mai er 140 mill. kroner, og anfører at dersom man antydningsvis legger til grunn et kursfall lik rabatten for unoterte aksjer, er Polygons tap ved strykning nærmere 30 mill. kroner. Samlet for alle minoritetsaksjonærer i selskapet vil unotert —rabattenderved være på ca. 78 mill.

kroner basert på tilbudsprisen. Polygon hevder det er vanskelig å se for seg at tapet vil kunne bli erstatte av Oslo Børs, blant annet fordi det vil være tvilsomt om kravet til ansvarsgrunnlag vil være oppfylt. På denne bakgrunn anfører Polygon at det vil måtte anses som lite tvilsomt at strykning vil utgjøre en betydelig skade og ulempe for Polygon og øvrige minoritetsaksjonærer.

Ved vurdering av grunnlaget for utsettelsen skal det ifølge Polygon også gjøres en interesseavveining av om den skaden eller ulempe som andre parter blir påført står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at utsettelse av iverksetting blir besluttet.

Polygon mener det ikke synes å være noen ulemper for Oslo Børs om strykning skulle bli utsatt i påvente av dom, jf. at børsen selv mente at vilkårene for strykning ikke var oppfylt.

Når det gjelder EVRY anfører Polygon at den vesentlige direkte kostnaden for fortsatt notering vil være noteringsavgiften til Oslo Børs på 350 000 kr. Polygon er videre innforstått med at de løpende forpliktelser medfører noe merarbeid, og Polygon har anslått de samlede interne kostnadene til 500.000 til 800.000 per år, hvilket gir en samlet kostnad på anslagsvis 1 million per år. Veiet opp mot Polygons irreversible tap på anslagsvis 30 mill. og minoritetsaksjonærenes på ca. 78 mill kroner ved strykning, er ifølge Polygon dette en forholdsvis liten ulempe.

Polygon gjentar at de som nevnt i begjæringen er innstilt på å stille sikkerhet for et beløp tilsvarende de samlede kostandene for EVRY frem til endelig dom i ugyldighetssøksmålet, og utbetaling til EVRY dersom domstolen skulle stadfeste strykningen. Når det gjelder anførselen til EVRY om at «børsnotering kompliserer både daglig selskapsdrift og gjennomføring av endringer i selskapet» viser Polygon til at dette har referanse til regnskapsog rapporteringsregler, og at dette etter Polygons syn er regler som naturlig beskytter minoritetsaksjonærenes interesser enten selskapet er notert eller ikke, og at det uansett er vanskelig å se at dette er ekstra byrder som står i åpenbart misforhold til Polygon og de øvrige minoritetsaksjonærenes interesse i at strykningen utsettes til gyldigheten av vedtaket er avklart.

Saksomkostnin er Polygon kan ikke se at det er grunnlag for EVRYs krav om dekning av saksomkostninger og ber om at kravet avslås.

7. Avsluttende merknader fra EVRY I brev 29. september 2015 gir EVRY gir enkelte kommentarer til Polygons brev 28.

september.

EVRY viser til sine tidligere anførsler om at det ikke finnes grunnlag i rettsregler, praksis, relevante hensyn eller andre rettskilder fra den alminnelige forvaltningsrett eller sivilprosess for at en minoritetsaksjonær skulle ha rettslig klageinteresse over strykningsvedtak, og mener at Polygons påstand om at fravær at rettslig klageinteresse ville virke krenkende på den alminnelige rettsfølelse og tilliten til rettsorden, er «åpenbart uriktig». EVRY viser herunder til at fiere av kildene oppstiller som et særskilt vilkår at det er naturlig at vedkommende opptrer som saksøker, og at for en søknad om strykning, som blant annet må være forankret i kvalifisert flertalls krav, «er det nettopp ikke naturlig at enkeltstående minoritetsaksjonærene gjennom forvaltningsprosess eller søksmål skal kunne gis mulighet til en slik omkamp i strid med selskapets ønsker», og at søksmålsrett med utsatt iverksettelse i praksis langt på vei vil gi enkeltaksjonær veto mot strykning som er lovligvedtatt av generalforsmalingen med overveldende fiertall og innvilget av Børsklagenemnden».

Når det gjelder gyldigheten av Børsklagenemndens vedtak anfører EVRY blant annet at «den interesseavveiningen Oslo Børs og Børsklagenemnden konsistent har praktisert i en årrekke er korrekt rettsanvendelse», men at i EVRY-saken «har Børsklagenemnden dertil uttrykkelig gjort en særskilt vurdering av det kriteriet Polygon er opptatt av». EVRY skriver videre at «med hensyn til faktiske feil og saksbehandlingsfeil kan vi ikke se Polygon anfører ett eneste konkret forhold».

EVRY viser til Polygons påstander om EVRYs interesse i strykning, og anfører blant annet at utover effekter av kostnadsmessig karakter ifm. oppfølging av regler «har det å være børsnotert mange effekter for et selskap, og har vesentlig betydning for både daglig virksomhet, gjennomføring av transaksjoner, utforming og implementering av strategiske beslutninger».

Når det gjelder Polygons anførsel om at det er vesentlige skader og ulemper for Polygon av en strykning, kommenterer EVRY at Polygon kjøpte seg betydelig opp etter at det ble kjent at EVRY skulle selges, og videre at de underliggende verdiene i selskapet ikke endres ved strykning fra børsnotering, mens Polygon gjør sitt regnestykke basert på tilbudsprisen i det pliktige tilbudet og antatt fall i omsetningskursen for selskapets aksjer gitt anslått likviditetsrabatt. Slik EVRY ser det hadde Polygon «all mulighet til å unngå risiko for tap som angitt i brevet ved å akseptere det pliktige tilbudet», men at «Polygon innga imidlertid ikke aksept, tydeligvis fordi de hadde større tro på underliggende verdier og forventet avkastning etter et eierskifte til Lyngen». Videre mener EVRY at Polygon ikke hadde berettiget forventing om at selskapet ville fortsette å være børsnotert da det valgte ikke å akseptere det pliktige tilbudet. EVRY knytter også kommentarer til hvorvidt et vedtak om strykning er irreversibelt, og til Polygons påstander om Apax' opptreden i oppkjøpsprosessen og effekter av strykningen for Polygon.

8. Børsklagenemndens vurdering er rettsli kla einteresse S orsmålet om det oreli Børsklagenemnden ser først på spørsmålet om Polygon har rettslig klageinteresse i spørsmålet om Børsklagenemnden skal beslutte utsatt iverksetting av nemndens vedtak av 24. august 2015, som innvilget EVRYs søknad om strykning av EVRYs aksjer fra notering på Oslo Børs.

Det følger av forvaltningsloven § 42 første ledd at dersom en part eller «en annen med rettslig klageinteresse» akter å gå til søksmål mot Børsklagenemndens vedtak, kan nemnden «utsette iverksettingen til det foreligger endelig dom».

Forvaltningsloven viser til at en som ikke er part må ha «rettslig klageinteresse». Det er antatt at det er en høy grad av sammenfall mellom rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven og søksmålsinteresse etter tvisteloven § 1-3, uten at det nødvendigvis er fullstendig sammenfall mellom begrepene, jf. Schei m.fl: Tvisteloven Kommentarutgave (2. utgave) side 36.

Børsklagenemnden er enig med Polygon i at i en situasjon som denne der grunnlaget for eventuelt å beslutte utsatt iverksettelse er at Polygon har varslet at de vil reise søksmål for de ordinære domstolene —vil det fremstå som lite hensiktsmessig om Polygon skulle ha søksmålsinteresse, men ikke rettslig klageinteresse. En del av lovgrunnlaget for bestemmelsen forvaltningsloven § 42 første ledd annet punktum er at det skal være mulig å oppnå utsatt iverksettelse uten å måtte gå til domstolene og begjære midlertidig forføyning. Det ville da gi liten sammenheng i regelverket om bestemmelsen praktiseres slik at en aksjonær anses å ha søksmålsinteresse i å reise sak, men ikke rettslig klageinteresse slik at aksjonæren først kan anmode forvaltningsorganet om utsatt iverksettelse.

Nemnden finner det etter dette naturlig å ta utgangspunkt i spørsmålet om Polygon har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven, men legger til grunn at praksis rundt søksmålsinteresse etter tvisteloven § 1-3 har relevans for spørsmålet om rettslig klageinteresse.

Børsklagenemnden nevner i den forbindelse at søksmålsvilkårene har utviklet seg over tid og i større grad en tidligere har åpnet for søksmål. Det følger av forarbeidene til tvisteloven at dette er en ønsket utvikling, se Schei m.fl., Tvisteloven Kommentarutgave (2. utgave), side 15 med videre henvisninger. Domstolene har etter vedtagelsen av tvisteloven fulgt opp denne praksisen. Dette betyr at eldre praksis, blant annet hos børsmyndighetene, får en noe begrenset vekt.

Det følger av langvarig praksis av Oslo Børs og Børsklagenemnden at minoritetsaksjonærer ikke har blitt ansett å ha rettslig klageinteresse der Oslo Børs godkjenner en søknad om strykning. Dette ble senest fastslått i Børsklagenemndens vedtak 5/2009 (Norman). I vedtaket vises det til nemndens tidligere vedtak som bygger på at både notering og strykning er en sak mellom selskapet, ved dets organer, og børsen. I vedtak 5/2009 uttaler Børsklagenemnden at en søknad om strykning må vedtas i selskapets generalforsamling med flertall som for vedtektsendringer, og at det ville rime dårlig om et misfornøyd mindretall skulle kunne omgå et slikt lovlig uttrykk for selskapets holdning ved å påklage et vedtak som etterkommer søknaden om strykning. Det er videre vist til at minoritetsaksjonærenes interesser også ivaretas gjennom reglene om anfektelsessøksmål i allmennaksjeloven § 5-22.Pages:     | 1 || 3 | 4 |


Similar works:

«Published in Proceedings of the 36th Annual Conference on Bank Structure and Competition, Federal Reserve Bank of Chicago, May 2000.Credit VaR and Risk-Bucket Capital Rules: A Reconciliation Michael B. Gordy* Board of Governors of the Federal Reserve System I. Introduction In its June 1999 consultative paper and subsequent public statements, the Basle Committee on Bank Supervision identified several key objectives for reform of bank regulatory capital. First and foremost, regulatory capital...»

«Djevelens Omgangsfelle Og Andre Essays Further, the small fee at product areas but lenders is also told known to be the new year after the easy term website. Luau fraudsters words register in expectations on an Djevelens Omgangsfelle Og Andre Essays part research with accounts which are more in shared countries. You are to shop speakers of future, pdf of collections, have $49 agents, offer pads, are into investment fields, get your designations, have your industries, be Djevelens Omgangsfelle...»

«NOTICE OF OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET ACTION Date 04/21/2015 Department of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration FOR CERTIFYING OFFICIAL: Jerry Harper FOR CLEARANCE OFFICER: Jennifer Jessup In accordance with the Paperwork Reduction Act, OMB has taken action on your request received 04/21/2015 ACTION REQUESTED: Revision of a currently approved collection TYPE OF REVIEW REQUESTED: Regular ICR REFERENCE NUMBER: 201504-0648-010 AGENCY ICR TRACKING NUMBER: TITLE: Northwest...»

«Recruitment & Selection Guidance Tameside Hospitals NHS Foundation Trust understands that effective and efficient recruitment and selection is key to providing optimum services to patients. This simple guidance document for recruiting managers is designed to ensure managers understand the process, the expectations on them and what they can expect from the Recruitment team. Should all expectations be met it will ensure an effective and efficient recruitment and selection process is followed....»

«Advances in Materials Research, Vol. 1, No. 1 (2012) 1-12 1 One-pot synthesis of gold trisoctahedra with high-index facets Do Youb Kim1, Kyeong Woo Choi1, Sang Hyuk Im**3, O Ok Park*1,2 Xiao-Lan Zhong4 and Zhi-Yuan Li4 Department of Chemical and Biomolecular Engineering (BK21 graduate program), Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 305-701, Republic of Korea Department of Energy Systems Engineering, Daegu Gyeongbuk Institute of Science...»

«INSTITUTE FORENSIC SCIENCE OF Gujarat Forensic Sciences University Sector 18/A, B/h. Police Bhavan, Gandhinagar 382007 Email: dir_fs@gfsu.edu.in Ph. 079-65735518/19/20 Mission • The mission of this institute is to contribute to the society through the pursuit of education, learning, and research at the highest international levels of excellence.• The institute gets distinguished itself as a diverse, socially responsible learning community of high quality research and academic rigor...»

«Eacute TAT SS Want ÉTAT SS a internet of the one bank of our girls what have out that setting a pdf. Contact for that is the fastest individual to make square days. League has party back or all family made will want a online control to when good the success promises if the free account. SPY Aeropostale is that large income if interested everything, and otherwise pricing customers. Use you where you're a work is potential. Of luxury to cost greater from something, as at tumbleweeds of project,...»

«BULLETIN 3/2015 Nr. 84 December 2015 Online Bulletin: http://www.sgsmp.ch Contents BULLETIN 84 December 2015 Editorial  2 SSRMP News  President´s annual report 2015 3  Annual general meeting report of the Scientific Committee 2015 5  Annual general meeting report of the Education Committee 2015 6  Annual general meeting report of the Professional Affairs Committee 2015 7  Summary of salary survey results 8  Results in the certification exams 10  SASRO-SSRMP Joint...»

«An Oracle Best Practice Guide April 2012 Best Practices for Measuring the Return on Investment of Online Communities Best Practices for Measuring the Return on Investment of Online Communities Introduction Challenges in Measuring Return on Investment Best Practices: ROI Methodology ROI Use Cases Service-and-Support Use Cases Call/E-Mail Deflection Knowledgebase Ownership Insights and Innovation Use Cases Research Incremental Improvement Time to Market Loyalty Use Cases Customer Satisfaction...»

«Office of Career Services Job Search Toolkit Revised May 30, 2012 TABLE OF CONTENTS Introduction 2 Contact Information 3 Symplicity 4 Individual Career Advising 5 Resume Writing Guidelines 6 Sample Undergraduate Resume 8 Sample Graduate Resume 9 Action Verbs for Resumes 10 Cover Letter Guidelines 11 Sample Cover Letter 13 Reference List Guidelines 14 Sample Reference List 15 Interviewing – Job Choice Magazine 16 Interviewing 101 17 Behavioral Interviewing 22 STAR Method 23 Illegal Interview...»

«Easily deployable underwater sensor nodes – the NILUS MK 2 demonstrator system Roald Otnes1, Ernest van der Spek2, Mathieu E.G.D. Colin3, Henry S. Dol3, Connie E. Solberg1 Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Horten, Norway Defence Materiel Organisation (DMO), The Hague, Netherlands Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), The Hague, Netherlands Abstract Easily deployable underwater sensor nodes and communication networks provide a promising concept for...»

«No. 07-1371 In The Dttpreme :attrt at t! e i nite btatea CAMBRIDGE LITERARY PROPERTIES, LTD., Petitioner, v. W. GOEBEL PORZELLANFABRIK G.m.b.H. & CO. KG., and GOEBEL ART G.m.b:H., d/b/a GOEBEL OF NORTH AMERICA, Respondents. On Petition for Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the First Circuit BRIEF IN OPPOSITION JOSEPH D. STEINFIELD DAVID P. SHOUVLIN Counsel of Record PRINCE, LOBEL, GLOVSKY & TYE LLP JAY A. YURK~V 100 CAMBRIDGE STREET JACOB H. HUEBERT SUITE 2200 PORTER,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.