WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 | 2 || 4 |

«BØRSKLAGENEMNDEN SAK 2/2015 Beslutning 2. oktober 2015 om begjæring fra Polygon Global Partners LLP om utsatt iverksetting av Børsklagenemndens ...»

-- [ Page 3 ] --

Børsklagenemnden finner det fornuftig å ta utgangspunkt i børsloven § 25, som gir kriteriene for å stryke et selskaps aksjer fra notering på Oslo Børs. Det følger direkte av ordlyden at et av vurderingstemaene etter bestemmelsen er hvilke konsekvenser en strykning vil ha for aksjonærene i selskapet. Dette vil regulært være minoritetsaksjonærer, som kan ha blitt nedstemt i det forutgående vedtaket i selskapets generalforsamling. Det kan således være en innebygget motsetning mellom selskapets ønske om å bli strøket og minoritetsaksjonærenes ønske om fortsatt notering. Det er blant annet avveiningen av disse motstridende interessene som et vedtak etter børsloven § 25 skal hensynta.

Børsklagenemnden finner det i en slik situasjon ikke gitt at en minoritetsaksjonær i alle henseender skal være bundet av generalforsamlingens beslutning om å søke om strykning.

Minoritetsaksjonæren vil være bundet av en slik beslutning i den forstand at søknaden om strykning av aksjene vil bli fremmet for børsmyndighetene. Det er imidlertid ikke like naturlig at de dermed også skal være forhindret fra å påklage et strykningsvedtak —eller begjære utsatt iverksettelse —dersom de mener at vedtaket lider av feil og mangler, eller dersom de mener det er grunnlag for å utsette iverksettelsen av vedtaket.

Et vedtak som avslår en søknad om strykning kan påklages av selskapet, og kan i siste instans bringes inn for domstolene. Dersom selskapets søknad om strykning innvilges, vil ikke selskapet ha noen foranledning til å angripe vedtaket. Det kan således anføres at av hensyn til å kunne utøve kontroll også over vedtak som godkjenner en strykning, må minoritetsaksjonærene både ha adgang til å påklage vedtaket til overordnet forvaltningsorgan, samt bringe vedtaket inn for domstolene. Børsklagenemnden er enig med Polygon i at det ellers vil være en risiko for at vedtaket vil være unndratt domstolskontroll. I relasjon til

søksmålsinteresse ved offentligrettslige forhold er dette et relevant hensyn, jf Skoghøy:

Tvisteløsning, 2. utgave, side 435. Børsklagenemnden mener dette også er et relevant hensyn i relasjon til rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 42. Det kan videre vises til Ot.prp.

nr. 51 (2004-2005) side 366, hvor det i forarbeidene til tvisteloven § 1-3 står følgende:

Generelt vil saksøkeren ha tilstrekkelig tilknytning i sak om rettmessigheten av myndighetsutøvelse dersom saksøkeren er berørt i slik grad at det framtrer som naturlig at vedkommende opptrer som saksøker og gjør gjeldende krav fundert på hensyn som ivaretas av den aktuelle forvaltningsbestemmelse.

I den foreliggende saken er det som nevnt —ikke aktuelt at selskapet står som saksøker. De som er nærmest til å angripe vedtaket er minoritetsaksjonærer som er uenig i vedtaket.

Hensynet til aksjonærene er en sentral del av vurderingstemaet etter børsloven § 25. Dette taler for at minoritetsaksjonærene har søksmålsinteresse etter tvisteloven § 1-3. Som nevnt over mener Børsklagenemnden at dette er et vektig moment ved forståelsen av forvaltningsloven § 42.

Tidligere vedtak av børsmyndighetene har også vist til de regler i aksjelovgivningen som innebærer at enkeltaksjonærer er bundet av selskapsorganenes beslutninger, og at det er begrensninger i deres adgang til å gå til søksmål om selskapets rettigheter og plikter.

Børsklagenemnden finner ikke disse reglene avgjørende. Det skal først nevnes at det har skjedd en utvikling i disse reglene siden Børsklagenemnden i 1993 først behandlet spørsmålet om klageadgang for enkeltaksjonærer ved godkjennelse av et strykningsvedtak (sak 1/93).

Allmennaksjeloven kapittel 17 har nå bestemmelser som regulerer disse spørsmålene.

Bestemmelsene regulerer imidlertid i hovedsak i hvilken grad og hvordan en enkeltaksjonær kan forfølge et krav som i utgangspunktet er selskapets. I forhold til spørsmålet om strykning er —som nevnt —regulært selskapets interesser andre enn minoritetsaksjonærenes.

Aksjelovgivningens regler om at enkeltaksjonærer må forholde seg til vedtak i selskapsorganene gjelder andre spørsmål og kan ikke ses å få avgjørende betydning på spørsmålet om rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven.

Børsklagenemnden kan heller ikke se at enkeltaksjonærers adgang til å gå til anfektelsessøksmål etter allmennaksjeloven § 5-22 innebærer at det ikke foreligger rettslig klageadgang. Minoritetsaksjonærenes anførsel vil normalt ikke være at generalforsamlingsbeslutningen om å søke om strykning er ugyldig. Anførselen vil regulært være at det er det etterfølgende vedtak av børsmyndighetene som godkjenner søknaden som er ugyldig. En slik anførsel kan ikke fremmes i medhold av allmennaksjeloven § 5-22.

EVRY har anført at det vil være i strid med reglenes systematikk —og også sterkt urimelig — om en enkeltaksjonær —kanskje gjennom et materielt grunnløst søksmål —skulle få anledning til å obstruere en strykning som er forankret i selskapets organer og innvilget av Børsklagenemnden. Børsklagenemnden er enig i at dette er relevante hensyn, men mener at de har størst betydning i den materielle vurdering som må gjøres i forhold til om utsatt iverksettelse skal gis eller ikke.

Børsklagenemnden finner etter dette at Polygon har rettslig klageinteresse i å anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket, og fremmer saken til realitetsbehandling.

S orsmålet om utsatt iverksettelse Utgangspunktet i norsk rett er at søksmål mot et vedtak ikke medfører at vedtaket får utsatt iverksettelse. Dette fremkommer forutsetningsvis av forvaltningsloven § 42. I forarbeidene til forvaltningsloven (NUT 1958:3, på side 366) begrunnes dette blant annet med at «en rett til å klage til domstolene med suspensiv virkning i mange tilfelle kan hindre lovens gjennomføring». Komiteen fremholdt imidlertid også at mange kryssende hensyn kunne gjøre

seg gjeldende, og uttaler videre på side 366:

Forholdet er at det i enkelte tilfelle vil være rimelig at klagen til retten gis oppsettende virkning, i andre tilfelle tilsier sakens art og de samfunnsformål som skal fremmes at det ikke er mulig å vente med gjennomforing av et vedtak til lovmessigheten er provet av domstolene.

Det følger av forvaltningsloven § 42 at Børsklagenemnden «kan» beslutte utsatt iverksettelse.

Avgjørelsen er således overlatt til nemndens skjønn. Av Innst. 0. II (1966-67) følger det at vedkommende forvaltningsorgan skal foreta «en fri vurdering av hvorvidt det finnes rimelig og forsvarlig» å beslutte utsatt iverksettelse.

Polygon har brukt noe plass i anmodningen om utsatt iverksettelse på å argumentere for at vedtaket om strykning er ugyldig. Børsklagenemnden kan ikke se at Polygon har fremkommet med faktiske opplysninger eller annen informasjon som ikke var kjent for Børsklagenemnden eller som endrer de vurderinger nemnden gjorde da den fattet sitt vedtak.

Spørsmålet om utsatt iverksettelse må etter dette baseres på en interesseavveining, der det i første rekke må ses hen til hvilke skader og ulemper som kan oppstå for minoritetsaksjonærene ved at en strykning gjennomføres før det foreligger en rettskraftig dom, sett opp mot EVRYs interesse i å få gjennomført strykningen. Børsmyndighetenes og markedets interesse i å få strøket selskaper med lav likviditet og omsetning kan også etter omstendighetene være et relevant hensyn.

Børsklagenemnden konstaterer først at det vil innebære en ulempe for Polygon og andre minoritetsaksjonærer om selskapet blir strøket fra børsnotering før det foreligger en rettskraftig dom. Aksjonærene vil miste den beskyttelse som ligger i børs- og verdipapirlovgivningen. Allmennaksjelovens regler om aksjonærbeskyttelse er samlet sett svakere. Aksjonærene vil ikke lenger motta løpende og periodisk informasjon fra selskapet etter børslovgivningens regler. Likviditeten i aksjen vil bli redusert og aksjonærene vil miste det organiserte handelsapparatet og gjennomlysning av handelen som en børsnotering medfører. Denne ulempen var kjent for Børsklagenemnden og ble hensyntatt i vedtaket av 24.

august 2015.

Børsklagenemnden legger ikke stor vekt på muligheten for å notere selskapet igjen dersom en rettskraftig dom skulle fastslå at strykningsvedtaket er ugyldig. For det første kan en slik dom ligge flere år frem i tid. For det andre kan selskapet på et slikt tidspunkt ha gjennomgått så store endringer, også i aksjonærstrukturen, at en notering av aksjene igjen kan fremstå som urealistisk.

Tidsaspektet før det foreligger en dom trekker imidlertid også i motsatt retning. EVRY har — med støtte fra en stor maj oritet av aksjonærene —fått innvilget en søknad om strykning.

Dersom strykningen skulle utsettes inntil det foreligger en rettskraftig dom kan det gå lang tid før strykningen blir effektuert. I den mellomliggende perioden vil selskapet måtte følge kravene som følger av å være børsnotert. Dette er sammenfattet slik av selskapet i deres

kommentarer til Børsklagenemnden:

En børsnotering kompliserer både daglig selskapsdrift og gjennomføring av endringer i selskapet gjennom strenge regler for håndtering av innsideinformasjon, løpende informasjonsplikt, kvartalsmessig regnskapsrapportering etter IFRS, særskilte informasjonskrav ved ulike selskapsbegivenheter som generalforsamlinger, endringer i styre og ledelse, nærståendetransaksjoner, meldeplikter mv. for primærinnsidere, rapporteringskrav etter NUES, mulige krav til informasjonsdokument og prospekt mv. Det er vanskelig å kvantifisere de interne og eksterne kostnader dette medfører, og hviike føringer det legger for tidsplaner og metode for gjennomføring av transaksjoner mv. Det sentrale er at en børsnotering har effekter for et selskap på mange plan, og at det ikke er hensiktsmessig for et selskap med en fastlåst eierkonstellasjon og én helt dominerende eier å være børsnotert.

Polygon har uttalt at de er innstilt på å stille sikkerhet for et beløp som tilsvarer de samlede kostnader for EVRY frem til endelig dom foreligger. Selv om en slik garanti kan avbøte noen av ulempene for EVRY ved å være børsnotert, vil den, etter Børsklagenemndens vurdering, langt fra avbøte alle ulempene for EVRY ved fortsatt notering.

Polygon har anført at EVRYs ulemper ved fortsatt å være børsnotert står i et åpenbart misforhold til Polygon og andre minoritetsaksjonærers interesse i at strykningen utsettes til gyldigheten av vedtaket er avklart. Det er antydet at Polygons tap ved en strykning er omkring 30 millioner kroner og at det vil være vanskelig å få erstattet dette tapet fra Oslo Børs.

Børsklagenemnden ser annerledes på dette forholdet. Polygons hovedinteresse i saken er økonomisk. Dette er en type interesse som normalt lar seg erstatte i ettertid, og som derfor tilsier at iverksetting av vedtaket ikke utsettes. Børsklagenemnden kan gi sin tilslutning til det Johan Greger Aulstad skriver om dette i Jussens Venner nr. 5/2010 (Utsatt iverksettelse etter

forvaltningsloven § 42), side 337:

Ved vurderingen av de skader eller tap som kan oppstå, vil det ha betydning om iverksettelsen av vedtaket kan føre til at klagen blir helt eller tilnærmet uten virkning. Her må en for det første se hen til om iverksettelsen av vedtaket kan lede til en faktisk situasjon som det er vanskelig å reversere. Eksempler kan være et vedtak om at en hund skal avlives eller at en bygning skal rives. Klageren vil være lite hjulpet av å få medhold i sin klage, dersom hunden allerede er avlivet eller den aktuelle bygning er revet. Dette er forhold som vil tale for at forvaltningen bør beslutte utsatt iverksettelse. Et annet moment som vil ha betydning, er hvor inngripende vedtaket er for den private part. Ved svært inngripende vedtak vil det som regel være viktig for klageren eller saksøkeren at iverksettelsen utsettes inntil den endelige beslutning foreligger. Hvis klageren eller saksøkeren kun risikerer å bli påført økonomisk tap som følge av at vedtaket iverksettes straks, vil dette derimot ikke kunne tillegges særlig vekt i favør av utsatt iverksettelse. Grunnen til dette er at rent økonomiske tap lar seg erstatte i ettertid. Ut fra samme betraktning bør forvaltningen ikke legge særlig vekt på at klageren/saksøkeren oppnår en økonomisk gevinst ved at iverksettelsen av vedtaket utsettes.

Polygon har anført at det vil være vanskelig å få erstattet tapet fra Oslo Børs.

Børsklagenemnden kan for sin del ikke se at det ikke er mulig å kreve erstatning fra et ansvarssubjekt dersom vedtaket viser seg å være ugyldig og vilkårene for erstatning ellers foreligger. Det vises for så vidt til børsloven § 43 annet ledd og mulighetene for å bringe staten inn i et eventuelt søksmål.

Når det gjelder børsmyndighetenes og markedets interesse i å få strøket et selskap fra børsnotering der aksjene har lav likviditet og omsetning, har ikke Børsklagenemnden lagt nevneverdig vekt på dette forholdet. Det vises til Børsklagenemndens vedtak av 24. august 2015, der det er lagt til grunn at det ved en fortsatt børsnotering vil ligge til rette for en viss prisdannelse.

I tilknytning til den økonomiske siden av interesseavveiningen legger derimot Børsklagenemnden vekt på at minoritetsaksjonærene er gitt mulighet til å tre ut av selskapet ved først et frivillig og senere et pliktig tilbud. På tidspunktet for det pliktige tilbudet hadde generalforsamlingen i selskapet allerede vedtatt at det ville søke om strykning av aksjene fra Oslo Børs. De minoritetsaksjonærer som valgte ikke å akseptere det pliktige tilbudet kunne da ikke basere seg på at selskapet ville forbli børsnotert. Det stod enhver aksjonær fritt å velge ikke å akseptere det pliktige tilbudet, men den beslutningen ble da tatt med en klar risiko for at man ville bli sittende med aksjer i et selskap som ikke var børsnotert.

Basert på de ovenstående vurderingene har Børsklagenemnden konkludert med at den ikke vil gi utsatt iverksettelse av vedtaket av 24. august 2015.

Saksomkostnin er EVRY har anmodet om at Polygon pålegges å dekke EVRYs kostnader knyttet til anmodningen om utsatt iverksettelse, jf. børsforskriften §§ 38 og 40. Polygon har anført at det ikke er grunnlag for et slikt krav.

Spørsmålet reguleres av børsforskriften § 40 første ledd, som har følgende ordlyd:Pages:     | 1 | 2 || 4 |


Similar works:

«Reading Now Die Werbekampagne Mit Feuchten Trumen Teil PDF document, also Download Die Werbekampagne Mit Feuchten Trumen Teil digital file with free from our libraries DIE WERBEKAMPAGNE MIT FEUCHTEN TRUMEN TEIL PDF Download: DIE WERBEKAMPAGNE MIT FEUCHTEN TRUMEN TEIL PDF DIE WERBEKAMPAGNE MIT FEUCHTEN TRUMEN TEIL PDF Search eBook die werbekampagne mit feuchten trumen teil PDF? You will be glad to know that right now die werbekampagne mit feuchten trumen teil PDF is available on our online...»

«Asia Pacific Public Relations Journal, 6(1), 1–34. Media content analysis: Its uses; benefits and best practice methodology Jim Macnamara University of Technology Sydney The ‘power’ of media Mass media are believed to cause violence, sexual promiscuity and contribute to discrimination against women. Media advertising is used to sell products and services. News in leading media has been shown to significantly affect stock prices; lead to corporate collapses; cause falls in sales of...»

«NEW YORK TIMES BESTSELLER Fu l l y R e v i s e d a n d U p d a t e d Jack Canfield cocreator of hicken oup for the oul with Janet Switzer 10th ry anniversa edition ™ How to Get from Where You Are to Where You Want to Be Praise for The Success Principles™ Canfield’s principles are simple, but the results you’ll achieve will be extraordinary! —Anthony Robbins, author of Awaken the Giant Within and Unlimited Power If you could only read one book this year, you have it in your hands....»

«11th AGRI-FOOD COMMODITIES: AN INVESTMENT ALTERNATIVE OCTOBER 2012 for Third Quarter of 2012 Ned W. Schmidt,CFA Agri-Food Value View www.agrifoodvalueview.com Version 9/2012/July US$400 @ Year/ Four Quarterly Reports © Schmidt Management Company, 2012 11thAgri-Food Commodities: An Investment Alternative ABSTRACT Investing in commodities has become a popular theme during the past decade. To assess the wisdom of that shift, the Agri-Food Price Index was constructed. It was used in a set of tests...»

«SKIS 2010 2011 SKIS www.stormskis.com SKIS Storm skis was founded in 2008 by former British Freestyle and Freeride skier Andy David. Storm is a young and dynamic ski production company designed and run by skiers for skiers, all of whom embody the adventurous Freeride mentality and lifestyle. Storm’s company objectives are not to succumb to the mass producing market but to stay true to ourselves and the roots of the sport by producing a small number of high quality products to sell to a niche...»

«Cleaner Production Manual for the Queensland Foundry Industry November 1999 PART 5: OVERVIEW OF FOUNDRY PROCESSES Contents 1. Overview of Casting Processes 2. Casting Processes 2.1 Sand Casting 2.1.1 Pattern Making 2.1.2 Mould Making 2.1.3 Melting and Pouring 2.1.4 Cooling and Shakeout 2.1.5 Sand Reclamation 2.1.6 Fettling, Cleaning and Finishing 2.1.7 Advantages of Sand Casting 2.1.8 Limitations 2.1.9 By-products Generated 2.2 Shell Moulding 2.2.1 Advantages 2.2.2 Limitations 2.2.3 By-products...»

«DISS. ETH NO. 22497 Trichloramine in swimming pool water: analysis methods, factors influencing its fate and effects of UV treatment A thesis submitted to attain the degree of DOCTOR OF SCIENCE of ETH Zurich (Dr. sc. ETH Zurich) presented by FABIAN SOLTERMANN MSc ETH Environ. Sc. ETH Zurich born on November 24, 1981 citizen of Vechigen (BE), Switzerland accepted on the recommendation of Prof. Dr. Urs von Gunten, examiner Dr. Silvio Canonica, co-examiner Prof. Dr. Kristopher McNeill, co-examiner...»

«Prof. D N Panigrahi Student Member of IAI (Id: 4531) Associate Professor, Institute of Management Technology – Nagpur Email: dnpanigrahi@imtnag.ac.in; dnpanigrahi@gmail.com Ph. 917122805147/Mob. 919766863319 Acknowledgements and declarations: The topic has been proposed by the Research department of Institute of Actuaries of India and has also facilitated the project by rendering all support and guidance required. I acknowledge all services, guidance and support extended by Mr Vinod Kumar,...»

«U.S. Department of Homeland Security United States Coast Guard PUBLIC AFFAIRS DETACHMENT STANDARD OPERATING PROCEDURES COMDT (CG-0922) MAY 2013 PUBLIC AFFAIRS DETACHMENT STANDARD OPERATING PROCEDURES A. Public Affairs Detachment (PADET). PADET personnel are assigned to district command cadre, but are detached duty to a region. Each PADET is usually collocated with a sector or air station to provide daily direct media relations, social media, and imagery support to the field. PADET personnel...»

«Graphical Packages for Mathematics Teaching & Learning David Tall Mathematics Education Research Centre University of Warwick COVENTRY CV4 7AL England The term “graphical package” is of very recent vintage, and yet is already proving inadequate to describe the wide variety of versatile software using high resolution computer graphics. The name arose at a time when text was the norm and expensive graphics facilities were a luxury to which few had access. A graphical package was then an...»

«Methodology and Specifications for Coking Coal Queensland Index (CCQ©) And Coking Coal Hampton Roads Index (CCH©) September 9, 2010 – Version 15 Prepared by Energy Publishing (with assistance from Doyle Trading Consultants LLC) Contents Introduction.. page 3 Definition of the Coking Coal Queensland Index CCQ©. page 4 Definition of the Coking Coal Hampton Roads Index – CCHLOW©. page 6 Definition of the Coking Coal Hampton Roads Index – CCHHIGH©. page 8 Schedule for Publication of...»

«Chicana Empowerment Through Escape: Coping with Poverty and Womanhood in The House on Mango Street By: Kathy Johnson December 11, 2015 Writing 293 Professor Sachelle Ford Cisneros uses Esperanza as a conduit through which the reader may view and learn about the confines placed on poor Latinas in The House on Mango Street (1991). Throughout this essay I will analyze Esperanza's understanding of established Chican@1 gender roles through a study of vignettes focusing on women in Esperanza's...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.