WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |

«USER MANUAL Bedienungsanleitung * Mode d’emploi * Manual de Usuario 1 / 56 Manuale dell’Utente * Gebruiksaanwijzing Tractive GPS iOS, Android, ...»

-- [ Page 5 ] --

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.

SUPPORT

If you have a question or would like to submit a comment, you have the following options:

a) Read through the frequently asked questions (FAQs) www.tractive.com/faq

b) Contact your point of sale

c) Send us an e-mail: support@tractive.com

PLEASE NOTE THAT DUE TO ORGANIZATIONAL REASONS WE WILL NOT ACCEPT

ANY UNANNOUNCED PACKAGES SENT VIA CARRIAGE FORWARD.

–  –  –

1 USB laddningskabel med laddningsklämma 1 laddare med USB uttag 2 klämmor för Tractive GPS trackern

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Starka magnetfält (t.ex. transformatorer) måste undvikas annars kan det leda till avvikelser i överföringen. Störningar eller skador i Tractive trackern kan då förekomma.

RISKER FÖR BARN OCH PERSONER MED

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Denna enhet får inte användas av personer med funktionsnedsättning, barn eller personer som saknar kunskap om enhetens funktion. För att dessa personer ska kunna använda enheten krävs det stöd och anvisning från en stödperson som tar ansvar för enhetens hantering.

–  –  –

SÄKERHETSVARNINGAR

Obs! Även om Tractive GPS trackern är både liten och lätt kan den vara för tung för små eller skadade djur. Är du osäker kontakta en veterinär innan du använder enheten för första gången.

BATTERIDRIFT

Tractive GPS trackern drivs av ett integrerad litium-polymer-batteri som inte kan bytas.

Nedan följer några anmärkningar om hanteringen av batteriet:

Tractive GPS trackerns batteri kan inte bytas och få inte tas ut ur enheten.

• Håll Tractive GPS trackern borta från värme, t.ex. direkt solstrålning i en bil.

• Det är inte tillåtet att borra hål i Tractive GPS trackern eller utsätta enheten för eld.

• Ladda Tractive GPS trackerns batteri endast med den medföljande USB kabeln.

• Försök att ladda batteriet på andra sätt kan leda till överhettning, explosion eller brand.

Ladda inte Tractive GPS trackern nära en värmekälla eller i bilen under stark • solstrålning. Höga temperaturer leder till överhettning, explosion eller brand.

Att bortse från dessa anmärkningar kan leda till förkortad livstid av batteriet eller skador i Tractive GPS trackern.

–  –  –

Tractive GmbH Pluskaufstrasse 7 Business Center 4061 Pasching Austria

FUNKTIONALITET OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För att möjliggöra positioneringen av ditt husdjur behöver du en dator med internetanslutning och/eller en smart-mobil (Android, iPhone). Tractive GPS appen hittar du i Apples AppStore och Googles Play Store.

Tractive GPS trackern kan först användas efter aktiveringen i din browser.

–  –  –

Under laddningen lyser ljuset rött. När laddningen är klar släcks LED:en på trackern.

2. AKTIVERA TRACKERN

Infoga följande länk: www.tractive.com/activate i adressfälten i din browser för att komma till Tractives hemsida. Tractives hemsida leder dig steg för steg genom aktiveringen av trackern.

För att aktivera trackern måste trackern vara på. Du startar trackern genom att trycka in knappen i ca 3 sekunder. Trackern är på när du hör två korta stigande signaler och ser ljuset lysa grönt. Du stänger av trackern genom att trycka in knappen i ca 3 sekunder igen.

3. INSTÄLLNINGAR I TRACTIVE GPS APPEN

För att kunna lokalisera ett djur, öppna Tractive GPS appen på din smart-mobil och tillägg djuret. Appen kommer att vägleda dig steg för steg genom processen.

–  –  –

Obs! Vid första användningen av Tractive GPS trackern eller efter lång inaktivitet kan det ta flera minuter för enheten att lokalisera djuret. Du kan påskynda processen om du beger dig utomhus, på avstånd från byggnader och kraftledningar.

4. PLACERA TRACTIVE GPS TRACKERN PÅ

DJURET

Placera trackern på djurets halsband. Använd klämmorna som finns i förpackningen. Använd klämman som är markerad med B för halsband upp till 3 millimeters tjocklek. För halsband mellan 3-5 millimeter, använd klämman som är markerad med A.

Vi rekommenderar att placera trackern i djurets nacke.

Om trackern inte sitter bra eller om klämmorna inte går att stänga rekommenderar vi användningen av Tractive halsbandet som finns att köpa i välsorterade djuraffärer eller i Tractive Oline shoppen: http://shop.tractive.com

5. LOKALISERING OCH LIVE-TRACKING

Efter att ett djur har tillagts i Tractive GPS appen kan djurets position lokaliseras. Din Tractive GPS app kommer att hjälpa dig med detta.

–  –  –

Låg batterinivå (röd LED blinkar 3x var 15e sekund) Tractive GPS trackerns batteri är låg. Ladda trackern för att säkerställa att lokaliseringen fungerar.

LIVE-Tracking (vit LED blinkar) Under LIVE-Trackingsaktivitet blinkar vita LED:en med korta mellanrum. Vita ljuset underlättar att du hittar ditt husdjur i mörker.

TRACKER STATUS

Du kan ta reda på trackerns status genom att kort trycka in på/av knappen. Trackern visar

GSM och GPS status i två LED:s som följer efter varandra:

GSM tillgänglig – GPS tillgänglig GSM icke tillgänglig – GPS tillgänglig GSM tillgänglig – GPS icke tillgänglig GSM icke tillgänglig – GPS icke tillgänglig Om det blir fel, ta trackern till ett område med Tractive-mottagning. Säkerställ att enheten är laddad och bege dig utomhus för att förbättra GPS mottagningen. Detaljerad information om vanliga fel hittar du på www.tractive.com/faq.

19 / 64

UPPFYLLELSETILLKÄNNAGIVELSE

EMC Direktiv 1999/5/EC:

Kortfattat uppfyllelsetillkännagivelse: Med denna tillkännagivelse bekräftar Tractive GmbH att GPS trackern (Art.-Nr. TRATR1, Type: PR00100) uppfyller kraven som ställs i direktiv 1999/5/EC. Hela uppfyllelsetillkännagivelse hittar du på: www.tractive.com

SUPPORT

Om du har några frågor eller kommentarer har du följande alternativ :

a) Läs här FAQ www.tractive.com/faq

b) Kontakta din återförsäljare

c) Skicka oss ett mail: support@tractive.com

OBS! PÅ GRUND AV ORGANISATORISKA SKÄL KAN VI INTE TA EMOT OANMÄLDA OCH

OFRANKERADE PAKET.

–  –  –

1 USB opladningskabel med klemme 1 A/C adapter med USB stik 2 halsbåndsklemmer (A/B)

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBELT

Stærke magnetiske felter (f.eks. transformatorer) bør undgås, da der kan opstå variationer i transmissionen. Følges disse instruktioner ikke kan det føre til funktionsfejl eller beskadigelse af din Tractive GPS tracker.

RISIKO FOR BØRN OG PERSONER MED NEDSAT

FUNKTIONSEVNE

Trackeren bør ikke benyttes af folk (inklusiv børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, med manglende erfaring og/eller med manglende viden om apparatet, medmindre disse er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller er blevet instrueret i brugen af trackeren.

–  –  –

SIKKERHEDSRÅD

Vigtigt: Selvom Tractive GPS trackeren er lille kan den være for stort og/eller for tung til små eller skadet dyr. Hvis du er i tvivl om trackeren kan benyttes til dit dyr, vil vi anbefale at en dyrelæge kontaktes.

BETJENING AF BATTERI

GPS-senderen er drevet af et genopladeligt litium polymer batteri. Neden for gives gode råd

til brugen af de genopladelige batterier:

Tractive GPS betteriet kan ikke udskiftes og bør ikke blive flyttet.

• Batteriet må ikke afmonteres, kastes i ild eller kortsluttes.

• Tractive GPS trackeren må aldrig udsættes for ekstrem varme, såsom direkte sol, ild • eller lignende. Dette øger risikoen for ødelæggelse af batteriet.

Brug kun den A/C adapter og det USB kabel der hører til Tractive GPS trackeren.

• Benyttelse af andre kabler og/eller A/C adaptere kan overoplade batteriet, hvilket kan resultere i eksplosion af batteriet.

Tilsidesættelse af disse instruktioner kan føre til ødelæggelse af trackeren og, i værste tilfælde, eksplosion af batteriet.

–  –  –

Tractive GmbH Pluskaufstrasse 7 Business Center 4061 Pasching Austria

FUNKTIONER OG BRUG

For at benytte Tractive på dit kæledyr eller husdyr er det nødvendigt at have forbindelse til internet, enten via PC eller smartphone (Android, iPhone). Tractive GPS apps til Android kan hentes i Google Play Store og til iOS i Apple AppStore.

Tractive GPS trackeren kan først bruges efter aktivering via en web browser.

–  –  –

LED-lyset på Tractive GPS trackeren lyser rødt mens den oplades. Når trackeren er fuldt opladt forsvinder det røde lys.

2. AKTIVERING AF TRACKEREN

For at aktivere Tractive GPS skal trackeren være tændt. Tryk på power-knappen i ca. 3 sek.

Når du hører to stigende bip-lyde og ser et grønt lys er trackeren blevet succesfuldt tændt.

Holder du igen power-knappen inde i 3 sek. slukkes trackeren. Sæt nedstående link ind i adresselinjen på din browser og kom ind på Tractives hjemmeside. Her vil du skridt for skridt blive guidet igennem aktiveringen af din Tractive GPS tracker: www.tractive.com/activate

3. TRACTIVE APP INDSTILLINGER

For at aktivere lokalisering af kæledyr, skal du åbne Tractive GPS appen på din smartphone og tilføje et kæledyr. Tractive GPS appen vil guide dig igennem tilføjelse af kæledyr samt tildeling af Tractive GPS tracker til kæledyret. Når Tractive GPS’en er tildelt et dyr er trackeren klar til brug.

–  –  –

4. FASTSÆTTELSE AF TRACTIVE GPS

TRACKEREN TIL KÆLEDYRETS HALSBÅND

Du kan sætte trackeren fast på dit kæledyrs halsbånd ved at benytte de klemmer, der hører til Tractive GPS trackeren. Til halsbånd der er op til 3 mm bredde bruges de små klemmer, med bogstavet B på bagsiden. Til halsbånd mellem 3-5 mm bredde bruges den store klemme, med bogstavet A på bagsiden. Det anbefales at trackeren fastsættes så den vender op mod himlen.

Hvis Tractive GPS trackeren sidder løst på halsbåndet, eller af anden grund ikke passer, anbefaler vi at benytte et originalt Tractive halsbånd, som kan købes i forskellige størrelser hos en Tractive forhandler eller på shop.tractive.com

5. LOKALISERING AF KÆLEDYR OG LIVE TRACKING

Når Tractive GPS trackeren er indstillet og et kæledyr er tilføjet i Tractive GPS appen eller på www.tractive.com kan du begynde at lokalisere dit kæledyr. Tractive GPS appen vil skridt for skridt guide dig igennem lokalisering af dit kæledyr.

–  –  –

Lavt Batteri (rød LED lyser 3 gange hver 15 sek.) Hvis batteristatus er lav bør Tractive GPS trackeren oplades for at få det bedst mulige lokaliseringsresultat.

LIVE-Tracking (Hvid LED lyser) Når Live-tracking er i gang lyser LED med hvidt lys. Dette gør det muligt også at lokalisere kæledyret om aftenen/natten.

TRACKERSTATUS

Ved at trykke på on/off knappen én gang blinker trackeren 2 gange, hvilket indikerer trackerens GSM og GPS tilstand.

–  –  –

I tilfælde af fejl, bør trackeren bringes til et område med Tractive dækning. For at sikre GPS modtagelse - vær opmærksom på at trackeren er fuldt opladt og anbragt uden for bygninger, under åben himmel. Når trackeren tændes kan der gå et par minutter før der er forbindelse til GPS. For mere information herom, gå ind på www.tractive.com/faq 27 / 64

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EMC Directive 1999/5/EC:

Forkortet tekst af Overensstemmelseserklæring: Tractive GmbH erklærer hermed at Tractive GPS trackeren (varenr. TRATR1, type: PR00100) er i overensstemmelse med de grundlæggende betingelser og andre relevante bestemmelser fra Directive 1999/5/EC Den fulde overensstemmelseserklæring kan læses på vores hjemmeside: www.tractive.com

SUPPORT

Hvis du har spørgsmål eller hvis du ønsker at tilføje en kommentar har du følgende

muligheder:

a) Læs venligst vores FAQ på www.tractive.com/faq

b) Kontakt din forhandler

c) Send os en e-mail: support@tractive.com

VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ, AT VI AF ORGANISATORISKE GRUNDE

IKKE MODTAGER INDSENDTE PAKKER, SOM ENTEN ER UANMELDTE ELLER

UFRANKEREDE.

–  –  –

1 USB latauskaapeli kiinnikkeellä 1 verkkoadapteri USB-päällä 2 pantaklipsiä

SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS.

Laitetta käytettäessä tulee välttää erittäin voimakkaita magneettikenttiä (esim. muuntajat), sillä nämä voivat aiheuttaa poikkeamia lähetykseen. Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa häiritä laitteen toimintaa tai vahingoittaa sitä.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |


Similar works:

«MEASURING RISK RISK ANALYSES AND RISK VALUATION FOR SPECIAL REAL ESTATE PROJECTS IN THE TOURISM AND LEISURE INDUSTRY Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack Managing Director European Tourism Institute at the University of Trier Dipl. Geogr. Jens Philipsenburg, M.Sc. REM&CPM Leisure Real Estate Development European Tourism Institute at the University of Trier ABSTRACT Risk Management is an essential component in the development of tourism and leisure real estate projects. The valuation of identified...»

«Social Security Administration What You Need To Know About Extra Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs Table of Contents I. Background II. Criteria of eligibility for Extra Help III. What is the resource limit? IV. What does not count as a resource? V. What is the income limit? VI. What does not count as income? VII. Household size VIII. Medicare Savings Programs IX. What happens after Social Security receives an application? X. Appeals. XI. Redeterminations XII. Completing the online...»

«BF66 D Diagnose-Waage Bilancia diagnostica I Gebrauchsanweisung Diagnostic scale Diyagnoz terazisi GB TR Instruction for Use Pèse-personne impédancemétre F RUS Mode d´emploi Báscula para diagnóstico Waga diagnostyczna E PL Instrucciones para el uso. 41-53 Instrukcja obs ugi Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • D-89077 Ulm (Germany) Tel.: ++49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: ++49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de English Dear Customer, Thank you for choosing one of...»

«Section 1.6 Systems of Measurement Measuring Systems of numeration alone do not provide enough information to describe all the physical characteristics of objects. With numerals, we can write down how many fish we caught on our weekend fishing trip. However, numerals alone cannot adequately describe how big the fish were, or how long was the longest fish. To answer these questions we also need words and symbols for measurement. To measure a physical attribute of an object is to compare its...»

«INTERGOVERNMENTAL RISK MANAGEMENT AGENCY CERTIFICATE OF INSURANCE: WHAT YOU SHOULD KNOW PURPOSE: To assist individuals with reviewing and evaluation a Certificate of Insurance provided by outside entities through expansion of knowledge in each section of the certificate. DIRECTIONS FOR USE: 1. Review the sample standardized Certificate of Insurance. 2. Review information on pages 1 through 10 which corresponds to the sections numbered on the Certificate of Insurance. 3. If you need a sample...»

«[BAGL 2 (2013) 29–74] DIMINUTIVE SUFFIXES IN THE GREEK NEW TESTAMENT: A CROSS-LINGUISTIC STUDY Jonathan M. Watt Geneva College, Beaver Falls, PA, USA Abstract: Diminuted word forms in the Greek New Testament have much in common with their counterparts in other languages, and typically convey smallness, slightness, affection, or derogation. In some cases their meanings are “faded” or “bleached” and do not convey anything different from the base form of the word, as happens also in...»

«Knowing Who You are Matters: A Theory of Young Firms versus Mature Firms∗ Kyriakos Frantzeskakis† University of Wisconsin Madison Masako Ueda‡ University of Wisconsin Madison and CEPR September 2006 Abstract We develop a model of firm growth where the firm’s capability must match with the project so that the firm can profitably commercialize the project. A young firm does not know its own capability and may learn it by attempting to commercialize a project. Only if this attempt is...»

«nokia lumia 3310 nokia lumia 3310 nokia smartphones Neues Handy mit Wunschtarif Neues Handy mit Wunschtarif Bei Sparhandy.de zusammenstellen! Lumia Ohne Vertrag | preis.de Vergleiche finde günstige Preise. Handy online Ankauf | reBuy.de Modell eingeben, abschicken und Geld auf Konto auszahlen lassen! Nokia 3310 Erfahrungsbericht Die totale Alternative 19.01.2001· Die totale Alternative Erfahrungsbericht zu Nokia 3310. Insgesamt 2184 Testberichte und Erfahrungen zu Nokia 3310 auf Ciao...»

«Muslims Eids Western celebration Which one for my kids?Mommy? Why are you not eating anything today? Aren’t you hungry?I am preparing myself for the fasting month of Ramadhan. You can also fast with me twice a week if you want to my pearl.But you are fasting more than that this month, aren’t you, mom?Well. The months before and after Ramadhan are sacred months; we must fast as much as we can! Besides, I slowly get used to not eating and drinking during daytime, so that, when Ramadhan comes,...»

«1 The Importance of Reciprocal Spillover Effects for the Valuation of Bestseller Brands: Introducing and Testing a Contingency Model Keywords: brand extension, reciprocal spillover effect, entertainment, bestsellers, motion pictures. Ann-Kristin Knapp Marketing Center Muenster, University of Muenster Am Stadtgraben 13-15 48143 Muenster, Germany Phone (+49) 251 83 22067 Fax (+49) 251 83 22032 Email: ann-kristin.knapp@wiwi.uni-muenster.de Thorsten Hennig-Thurau Marketing Center Muenster,...»

«24th Australian Jamboree Cataract Scout Park, Sydney New South Wales 3 – 14 January 2016 TASMANIAN CONTINGENT INFORMATION Welcome from the Tasmanian Contingent Leader On behalf of the entire Tasmanian Contingent Team, let me take this opportunity to welcome you to the TAS Contingent of AJ2016 – 24th Australian Jamboree. The Jamboree experience is not only for the Scouts, Venturers, Rovers, and Leaders and Parents attending AJ2016 as part of the TAS Contingent, it is also an experience for...»

«Update PDF Family Man Leader is free to download. Get Family Man Leader Book to read online FAMILY MAN LEADER PDF Get file family man leader PDF update. So you are person who likes to download family man leader Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get family man leader Pdf...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.