WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 1 ] --

Psykolognævnet

Beretning

januar 2004 december 2005

Udgiver: Psykolognævnet, 2006

Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå

ISBN-13: 978-87-7546-467-8

ISBN-10: 87-7546-467-5

Pris for "Beretning ": 50 kr.

Prisen er inklusive 25% moms

Købes hos boghandleren eller bestilles hos :

NBC Ekspedition

Tlf: 56 36 40 48

Fax: 56 36 40 39

Ekspediiton@nbcas.dk

Forord

Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 har nævnet hvert andet år udgivet en beretning om nævnets virksomhed. Denne beretning omfatter årene 2004 og 2005. Beretningen redegør for nævnets virksomhed, for nævnets sammensætning og for lovgrundlaget for nævnets virksomhed.

Beretningen indeholder en sammenfatning af nævnets afgørelser i autorisationssager og i tilsynssager, samt af nævnets andre principielle beslutninger. Sammenfatningen indeholder en række eksempler, som belyser nævnets administration af psykologloven og administrationen af nævnets retningslinier for den praktiske uddannelse af december 2002. Beretningen indeholder statistiske oplysninger vedrørende autorisation af psykologer og tilsyn med autoriserede psykologers virksomhed.

Derudover indeholder beretningen oplysninger om grundlaget for nævnets anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Det er formålet med beretningen at udbrede kendskabet til nævnets lovgrundlag og virksomhed.

Beretningen, nævnets tidligere beretninger, oplysninger om nævnets lovgrundlag og virksomhed, samt en opdateret liste over autoriserede psykologer findes på Psykolognævnets hjemmeside www.pn.sm.dk.

Psykolognævnets sekretariat, maj 2006.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Psykolognævnets sammensætning og sekretariat 9

2. Lovgrundlaget m.v. for Psykolognævnets virksomhed 11

3. Autorisation – autorisationsordningen af 2002 17 A. Retningslinierne for den praktiske uddannelse 17 B. Praktisk arbejde som psykolog i mindst 2 år 18 C. Konfrontationstimer 18 D. Om supervision i den praktiske uddannelse 20 E. Eksempel på en konkret afgørelse 22

4. Titelbeskyttelse 23

5. Psykolognævnets anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog 25 A. Nordiske statsborgere, der er omfattet af den nordiske overenskomst for sundhedsvæsenet 25 B. Statsborgere i EU/EFTA-lande 26 C. Statsborgere, der ikke er omfattet af de særlige regler for nordiske statsborgere og statsborgere i EU/EFTA-lande 27 D. Ansøgnings- og behandlingsprocedure 28 E. Ansøgning om autorisation 29

–  –  –

11. Lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005, bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 131

12. Socialministeriets uddybende beskrivelse af Psykologers pligt til at udlevere oplysninger. 133

–  –  –

Nævnets to første funktionsperioder strakte sig fra januar 1994 indtil udgangen af 2001. I funktionsperioden, 1. januar 2002 til udgangen 2005, har nævnet haft nedenstående sammensætning.

Udpeget af

- Socialministeren:

afd. chef Grethe Buss, formand stedfortræder: sekretariatschef Frode Svendsen

Udpeget af socialministeren efter indstilling fra:

- Undervisningsministeren:

chefpsykolog Bjørn Glæsel, næstformand stedfortræder: cand.pæd.psych. Ole Hansen

- Sundhedsministeren:

afdelingslæge Jørgen Hansen, Sundhedsstyrelsen stedfortræder: fm. Annika Valle Broman, fra 1.1.2002 til 6.5.2003 stedfortræder: fm. Tina González-Schelbeck, fra7.5.2003 til 30.6.2004 stedfortræder: fm. Anette Løvenkjær, fra 1. 7. 2004

- Kommunernes Landsforening:

direktør Knud Sterregaard stedfortræder: Børne- og ungedirektør Per B. Christensen, fra 1.1.2002 til 14.3.2005 stedfortræder: Børne- og Kulturchef Kristen Berntsen, fra 15.3.2005

- Amtsrådsforeningen:

folketingsmedlem, tidligere amtsrådsmedlem Ester Larsen, Fra 1.1.2002 til 31.7.2002 amtsrådsmedlem Michael Rex, fra 1.8.2002 stedfortræder: amtsrådsmedlem Lykke Debois

- Københavns og Frederiksberg kommuner:

Cand.psych., tidligere rektor Carl-Einar Jørgensen stedfortræder: Margot Jørgensen

- De Samvirkende Invalideorganisationer:

Lærer Elsebeth Lundsteen stedfortræder: Per Olesen

- Dansk Psykolog Forening:

autoriseret psykolog Mariann Hansen stedfortræder: psykolog Gunnar Hougesen autoriseret psykolog Ole V. Rasmussen stedfortræder: psykolog Annick Guichard, fra 1.1.2002 til 31.12.2003 stedfortræder: psykolog Jens Christian Hovind, fra 1.1.2004 til 31. 5. 2004 stedfortræder: psykolog Line Thatt Jensen, fra 1.6.2004 Psykolognævnets sekretariat bestod pr. 31. december 2005 af sekretariatschef Frode Svendsen, fuldmægtig Krystyna Paulina Jensen, fuldmægtig John Barber og overassistent Else-Margrethe Neldorf.

Fuldmægtig Krystyna Paulina Jensen afløste 1. august 2004 fuldmægtig Hanne Schroll.

Sekretariatet har til huse i Socialministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

–  –  –

A. Lov om psykologer m.v.

Lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v. (psykologloven) danner lovgrundlaget for Psykolognævnets virksomhed. Loven trådte i kraft den 1. januar 1994.

Med lovens ikrafttræden blev Psykolognævnet autorisationsmyndighed og tilsynsmyndighed over for autoriserede psykologer.

Titlen psykolog og titlen autoriseret psykolog blev beskyttet.

Psykolognævnet er en selvstændig myndighed under Socialministeriet.

Psykolognævnet består af 9 medlemmer, og et tilsvarende antal personlige stedfortrædere.

Nævnet udpeges af socialministeren. Psykolognævnets medlemmer udpeges for 4 år.

Nævnet består af én repræsentant udnævnt direkte af socialministeren, samt 8 medlemmer udnævnt af socialministeren efter indstilling fra sundhedsministeren, undervisningsministeren, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen (fra 1. januar 2007 regionerne i forening), Københavns og Frederiksberg Kommuner, De Samvirkende Invalideorganisationer og Dansk Psykolog Forening.

Siden lov af nr. 494 af 30. juni 1993 er der foretaget følgende

ændringer af psykologloven:

• Ved lov nr. 463 af 10. juni 1997 blev der fastsat fælles regler for reklamering for sundhedsmæssig virksomhed i privat og offentligt regi, udført af autoriserede og ikkeautoriserede psykologer. Loven trådte i kraft den 1. september 1997.

• Ved lov nr. 207 af 27. marts 2000 blev det fastsat, at alle psykologer er omfattet af straffelovens § 152 og § 152 c-f, om tavshedspligt. Loven trådte i kraft den 1. juli 2000.

• Ved lov af 574 af 24. juni 2005 blev det fastsat, at det er regionerne i forening, som indstiller 1 medlem af nævnet. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

De ændringer af psykologloven, som er trådt i kraft, er indarbejdet i lovbekendtgørelse nr. 132 af 27. februar 2004 om bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. Lovbekendtgørelsen er optrykt som bilag 1 til beretningen.

Psykolognævnet har to hovedopgaver: at meddele autorisationer og at føre tilsyn med autoriserede psykologer. Autoriserede psykologer, hvis virksomhed falder inden for sundhedsområdet, er omfattet af Patientklagenævnets virksomhed.

Psykolognævnets afgørelser i autorisationssager og i tilsynssager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

B. Psykolognævnets forretningsorden I medfør af psykologlovens § 17, stk. 5 er Psykolognævnets forretningsorden fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 86 af

2. februar 1994 af forretningsorden for Psykolognævnet.

Bekendtgørelsen er optrykt som bilag 2 til beretningen.

C. Retningsliner for praktisk uddannelse I medfør af psykologlovens § 2, stk. 1, nr. 2, har Psykolognævnet fastsat retningsliner for den praktiske uddannelse, der udføres med henblik på autorisation.

De første retningslinier for den praktiske uddannelse som grundlag for autorisation fastsatte Psykolognævnet i april 1995.

Psykolognævnets retningslinier for praktisk uddannelse som grundlag for autorisation af april 1998 videreførte 1995-retningslinierne med en række tilføjelser og ændringer.

Der kunne søges om autorisation efter retningslinierne af april 1998 indtil den 31. marts 2005.

På baggrund af en indstilling fra en arbejdsgruppe fastsatte Psykolognævnet i december 2002 nye retningslinier for autorisationsuddannelsen.

Fra den 1. april 2005 kan der kun søges om autorisation efter Psykolognævnets autorisationsordning for psykologer af december 2002.

De nye retningslinier beskrives i beretningens kapitel 3.

Psykolognævnets autorisationsordning for psykologer af december 2002 er optrykt som bilag 4 til beretningen.

D. Bekendtgørelse om betaling af gebyr for meddelelse af autorisation som psykolog I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 978 af 31. oktober 2000 udstedt i medfør af psykologlovens § 2, stk. 4, er der fastsat regler om betaling af gebyr for meddelelse af autorisation som psykolog. Der skal betales et gebyr på 1.500 kr. for meddelelse af autorisation. Gebyret skal indbetales til Socialministeriet før Psykolognævnet kan udstede autorisationsbevis.

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog er optrykt som bilag 5 til beretningen.

E. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser I medfør af psykologlovens § 14, stk. 1, er der i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 813 af 12. september 1994 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser fastsat nærmere retningslinier for autoriserede psykologers journalpligt.

Indholdet af denne pligt er nærmere beskrevet i Psykolognævnets vejledning om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (journaler), jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr.

813 af 12. september 1994.

Socialministeriets bekendtgørelse og Psykolognævnets vejledning er optrykt som henholdsvis bilag 6 og 7 til beretningen.

F. Straffelovens § 152 og § 152 c-f, retsplejelovens §§ 170, stk. 3 og 169, servicelovens § 36 og retssikkerhedslovens §§ 11 a-c Ved ændringen i psykologloven ved lov nr. 207 af 27. marts 2000 er der i psykologlovens § 21, stk.2, indført en bestemmelse om, at reglerne om tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og § 152 c-f, gælder for psykologer.

Psykologlovens § 21, stk. 2 betyder, at alle psykologer er omfattet af straffelovens regler i § 152 og § 152 c - f om tavshedspligt uanset, om de har autorisation og uafhængigt af, om de arbejder for en offentlig myndighed.

Da alle psykologer er omfattet af straffelovens regler i § 152 og § 152 c - f om tavshedspligt, er alle psykologer også omfattet af den almindelige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens § 170, stk. 3, hvorefter retten kan bestemme, at forklaring ikke skal afgives om forhold, med hensyn til hvilke vidnet i medfør af lovgivningen har tavshedspligt, og hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning. Herudover er tjenestemænd eller andre, der handler i offentligt eller dermed ligestillet hverv omfattet af den særlige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens § 169, hvorefter sådanne personer ikke uden samtykke af vedkommende myndighed må afkræves vidneforklaring om forhold, med hensyn til hvilke der i det offentliges interesse påhviler dem tavshedspligt, jf. dog § 169, stk. 2.

Forvaltningslovens og straffelovens regler om tavshedspligt samt retsplejelovens regler om vidneudelukkelse er gengivet i bilag 8 til beretningen.

Der foreligger ikke en krænkelse af tavshedspligten, hvis psykologen er forpligtet til at videregive oplysninger eller handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv, jf. straffelovens § 152 e.

Pligt til videregivelse af oplysninger er foreskrevet fx i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og psykologens pligt til at underrette kommunen for at varetage andres tarv er foreskrevet fx i servicelovens § 36.

Efter §§ 11 a-c i lovbekendtgørelse nr. 847 af 08. september 2005 om bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kan en myndighed forlange at få oplysninger fra en række myndigheder m.v., der er nævnt i § 11 a, stk. 1. Paragraffernes tekst er gengivet i bilag 11 til beretningen. Bestemmelserne er nærmere beskrevet af Socialministeriet i bilag 12 til beretningen.

Psykologer har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, jf. § 36 i Socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2005 om bekendtgørelse af lov om socialservice. Fra den 1. januar 2007 fremgår underretningspligten af § 154 i lov om social service, lov nr. 573 af 24. juni 2005.

Psykolognævnet har modtaget spørgsmål vedrørende psykologers afgivelse af oplysninger, hvor der ikke er indhentet samtykke fra den person, hvis sag er under behandling, og nævnet har i sin vejledning lagt vægt på, at eventuelle oplysninger, der afgives, skal ledsages af en følgeskrivelse, hvoraf det klart fremgår under hvilke omstændigheder og til hvilket formål de pågældende oplysninger oprindeligt blev indsamlet.

Under alle omstændigheder gælder, at psykologer, som afgiver oplysninger til andre myndigheder, skal udforme oplysningerne med den omhu, samvittighedsfuld og uhildethed, som er påkrævet i henhold til psykologloven.

G. Lov om markedsføring af sundhedsydelser Ved lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser blev det fastsat, at Psykolognævnet fører tilsyn med psykologers markedsføring efter loven, og at Psykolognævnet som led i tilsynet kan give udtryk for sin opfattelse af sagen og søge iværksat sanktioner for overtrædelser af lovens bestemmelser om markedsføring.

Psykologers markedsføring af sundhedsydelser er nærmere beskrevet i kapitel 9.

Lov om markedsføring af sundhedsydelser er optrykt som bilag 9 til beretningen.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |


Similar works:

«EB 3776/01 Rev. 1 28 March 2002 International Coffee Organization Organización Internacional del Café Original: English Organização Internacional do Café Organisation Internationale du Café Rules on Statistics Indicator prices PROCEDURES FOR THE COLLECTION, TRANSMISSION, CALCULATION AND PUBLICATION OF GROUP AND COMPOSITE PRICES EFFECTIVE FROM 1 OCTOBER 2001 (APPROVED BY THE INTERNATIONAL COFFEE COUNCIL ON 23 MAY 2001) March 2002 London, England FOREWORD 1. The Procedures for the...»

«Comparing incomes when needs differ: Equivalisation for the extra costs of disability in the UK Asghar Zaidi and Tania Burchardt Contents 1. Introduction 2. Approaches to estimating costs of differential needs 3. Standard of living method 4. Results 5. Conclusions Appendix 1: Pen pictures of OPCS severity scores of disability Appendix 2: Details of variables used in the analysis References CASEpaper 64 Centre for Analysis of Social Exclusion February 2003 London School of Economics Houghton...»

«ERMINGTON PARISH MAGAZINE October 2014 September Diary Talk and film Saturday 6th September Book signing 2-5pm Ermington Pilot Talk and film 7.30pm “The red baron” Reading Rooms Village Fund AGM Wednesday 24th September 7.30pm Reading rooms Holbeton Players Thursday 16th—Saturday 18th All saints church, Holbeton Macbeth October 7.30pm Regular Events Ermington Sustainable Fortnightly Saturdays 13th September 27th September 10am -12.00 11th October Reading Rooms 25th October Ermington...»

«The Case for a 100 Percent Gold Dollar Murray N. Rothbard MISES INSTITUTE This essay originally appeared in the volume In Search of a Monetary Constitution, edited by Leland B. Yeager (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962). Copyright © 2001 by the Ludwig von Mises Institute. All rights reserved. Written permission must be secured from the publisher to use or reproduce any part of this book, except for brief quotations in critical reviews or articles. Published by the Ludwig von...»

«HEALTHWATCH NORTHAMPTONSHIRE THE VIEWS OF PEOPLE USING MUSCULOSKELETAL (MSK) SERVICES AND STAFF DELIVERING MSK SERVICES CONTENTS: 1 Executive Summary 3 2 Introduction and Background. 4 3 The Proposal........... 5 4 Process............. 5 5 Findings............. 6 Question 1 – Referral to Service Question 2 – First appointment Question 3 – Follow-up appointment Question 4 Services used Question 5 – Part of body being treated Question 6 – Improvements...»

«Opposition Unity and Cooptation in Hybrid Regimes Jennifer Gandhi Grant Buckles Emory University Emory University jgandh2@emory.edu gtbuckl@emory.edu Abstract In presidential elections, the failure of opposition parties to unify behind a single candidate to challenge the incumbent is often attributed to successful “divide and conquer” strategies. The incumbent makes pre-electoral promises about post-electoral gains, promising cabinet positions in exchange for parties’ agreement to not...»

«Compound Assist Manual 2 Introducing Compound Assist The Ultimate Compounder’s Companion Table of Contents Page 4 –5 Installation and Setup Page 6 –7 Printing & Bar Code Scanner Overview Page 8 –13 Tutorial – Quick Start Page 14 Keyboard Shortcuts Page 15 One Page Overview Page 16 –18 Copyright/License/Warranty Page 19 –23 Label Designer Compound Assist Manual 3 Introducing Compound Assist The Ultimate Compounder’s Companion Installation and Setup Before installing Compound...»

«Complacency A d'rash for parshat Shoftim Devarim (Deuteronomy) 18:1-20:9 By Zaken Ya'akov D'Angelo The dictionary defines complacency as; self-satisfaction accompanied by unawareness of actual danger or deficiencies. Devarim (Deuteronomy) 19:8-9 states, If Adonai your God expands your territory, as He swore to your ancestors that He would, and gives you all the land He promised to give your ancestors-provided you keep and observe all these mitzvot I am giving you today, loving Adonai your God...»

«us open 2015 preisgeld us open 2015 preisgeld US Open Series Wikipedia Die US Open Series ist eine Serie von derzeit insgesamt acht Turnieren der ATP und WTA Tour, die sich auf die fünf Wochen vor den US Open erstreckt. Preisgeld bei French Open steigt auf 28 Millionen Euro Preisgeld bei French Open steigt 14.04.2015 / 12:39 Uhr An das Rekordpreisgeld bei den US Open 2014 reichen die French Open nicht heran. Golf: PGA Tour 2016 Livestream, Leaderboard Tiger So werden bei einem Golfturnier auf...»

«The Journal of Effective Teaching an online journal devoted to teaching excellence Undergraduates’ Perceived Knowledge, Self-Efficacy, and Interest in Social Science Research Stefanie S. Boswell1 University of the Incarnate Word, San Antonio, TX 78209 Abstract This study investigated the relationship between perceived knowledge of research methods, research self-efficacy, interest in learning about research, and interest in performing research-related tasks in one’s career. The study also...»

«CAP88-PC Version 2.1.1 Beta Installation and Operation Guide Summary of Changes from Version 2.1 Version 2.1.1 of CAP88-PC is an incremental change from Version 2.1. The changes have primarily been improvements to the Visual Basic User Interface and updates to the error handling methods in the visual Basic Code. The modifications include: • Explicit typing of variables in many of the modules • More extensive input field checking for valid values • Addition of error handling routine to...»

«A Newsletter for Graduates of the General Program of Liberal Studies University of Notre Dame ' -jogQ June Vol IV Wo. 2 The View, from 318 After a year in this office I can happily report that I amstill seeven the apparent losses to this community give indications of :52 through most of the past academic year. qhnrtlv into the Spring term, William Frerking resigned his faculty Shortly into tne spr g Benedictine community at the Priory position «th ntention of ooi i g has ^een on leave...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.