WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 10 ] --

Idet de autoriserede psykologer ikke har pligt til at meddele flytning til udlandet, har Psykolognævnet ikke oplysninger om, til hvilke lande psykologerne er flyttet.

Udenlandske psykologer med dansk autorisation

–  –  –

B. Psykolognævnets tilsynsvirksomhed Psykolognævnet har til opgave at føre tilsyn med de autoriserede psykologers virke. Dette gøres fortrinsvis ved behandling af klager over psykologernes virksomhed.

Psykolognævnets tilsyn føres fortrinsvis med udgangspunkt i psykologlovens § 12, hvoraf det fremgår, at en autoriseret psykolog er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, og lovens § 16, hvoraf det fremgår, at autoriserede psykologer skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer.

Siden sin oprettelse i 1994 har Psykolognævnet indtil 31. december 2005 behandlet i alt 414 klager over psykologers faglige virksomhed. I samme periode har nævnet afvist 118 klager.

a. Antal klager modtaget pr. år Antallet af klager behandlet af Psykolognævnet har varieret en del fra år til år. I perioden fra 1994 til 1997 blev der behandlet færre end 20 klager pr. år, og i 2002 blev der behandlet 65 klager, det foreløbigt største antal klager i et år. I 2002 blev 17 klager afvist.

Antallet af afviste sager pr. år er relativt lavt i forhold til antallet af de sager, som Psykolognævnet modtager. Hovedparten af afvisningerne begrundes i, at den påklagede psykolog ikke er autoriseret. Nævnet har også fundet anledning til at afvise klager, hvor det påklagede forhold ikke vedrører psykologens faglige virke, fx når der er tale om psykologens fastsættelse og opkrævning af betaling, eller om psykologens opgaver i den offentlige forvaltning.

Antallet af behandlede og afviste klager over psykologers virksomhed pr. år vises på næste side.

–  –  –

b. Emner for klager, som er behandlet af Psykolognævnet Fra 1. januar 2000 til den 31. december 2005 har Psykolognævnet behandlet 282 klager over psykologers virke. Klagernes emner har fordelt sig på følgende sagstyper.

–  –  –

Det fremgår heraf, at 73 pct. af alle klager behandlet i denne periode har drejet sig om psykologers virke i sager vedrørende børn og deres familier.

c. Afgørelser truffet i tilsynssager I tabellen på næste side vises Psykolognævnets afgørelser i tilsynssager, behandlet i perioden 2003 og 2004. I tabellen dækker

de 3 betegnelser kritik over følgende:

“Et godt råd” Nævnets afgørelse med et godt råd betyder oftest, at der er tale tekniske, i modsætning til faglige, forhold i erklæringen, som kunne have været gjort på en måde, hvorved der var blevet skabt bedre sammenhæng eller oversigt i erklæringens tekst.

“Kritik” og “Alvorlig kritik” Når der er kritik eller alvorlig kritik, betyder det oftest, at der er forhold i undersøgelsen og/eller erklæring, som ikke fagligt er udført på en måde, der lever op til de krav, som er nævnt i psykologlovens §§ 12 og 16.

Psykologer, som gentagne gange kritiseres for undladelser i deres undersøgelser og/eller erklæringer, risikerer ligeledes alvorlig kritik. I sidste ende kan de pågældende psykologer anmeldes til politiet i medfør af psykologlovens §§ 22 og 23.

Afgørelser truffet af Psykolognævnet i tilsynssager

1. januar 2003 - 31. december 2004

–  –  –

Der har ikke i 2003 eller i 2004 været behandlet sager vedrørende tavshedspligt eller aktindsigt.

Det fremgår af tabellen, at ca. 45 procent af samtlige sager indbragt for Psykolognævnet i perioden, er afsluttet uden kritik eller andre bemærkninger til psykologen. 13 sager er afsluttet uden kritik men med et godt råd fra nævnet vedrørende tekniske ændringer, som kunne forbedre psykologens præsentation af undersøgelsen og dens konklusioner.

Bilag Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.

(Lovbekendtgørelse nr. 132 af 27. februar 2004) Hermed bekendtgøres lov om psykologer m.v., jf. lov nr. 494 af

30. juni 1993, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 463 af 10.

juni 1997 og § 4 i lov nr. 207 af 27. marts 2000.

–  –  –

§ 1. Ret til at betegne sig som autoriseret psykolog har kun den, der har fået autorisation som psykolog efter §§ 2 og 19, Stk. 2.

§ 2. Ret til at få autorisation som psykolog har enhver, der her i landet

1) har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen, og som

2) har gennemgået en af Psykolognævnet, jf. § 17, nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed.

Stk. 2. Autorisationen meddeles af Psykolognævnet, der fører en fortegnelse over meddelte autorisationer.

Stk. 3. Autorisation kan ikke meddeles den, der må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af virksomhed som psykolog enten på grund af udvist grov uduelighed eller på grund af sygdom. Autorisationen kan endvidere nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, Stk. 2, nævnte omstændigheder.

Stk. 4. For meddelelse af autorisation som psykolog betales et af socialministeren fastsat gebyr.

§ 3. En autoriseret psykolog kan fratages sin autorisation, såfremt psykologen må antages at være til fare for andre mennesker på grund af

1) en lidelse, der gør den pågældende uegnet til udøvelse af hvervet, eller

2) sygdom eller misbrug af rusmidler eller lignende, der bevirker, at psykologen varigt eller med mellemrum befinder sig i en mangelfuld sjælstilstand, eller

3) udvist grov forsømmelighed ved udøvelsen af hvervet.

§ 4. Inden Psykolognævnet træffer afgørelse om, at en autorisation skal fratages, kan nævnet indhente en skriftlig erklæring fra Retslægerådet og opfordre udøveren af hvervet til at udtale sig skriftligt eller afgive en mundtlig redegørelse i et møde, hvori også Retslægerådet kan deltage. Den pågældende skal endvidere opfordres til inden 14 dage at erklære, om sagen ønskes afgjort ved dom, eller om sagen kan afgøres af Psykolognævnet. Afgives en sådan erklæring ikke, skal Psykolognævnet indbringe sagen for domstolene.

§ 5. Psykolognævnet kan i påtrængende tilfælde, hvor den fortsatte virksomhed frembyder over-hængende fare, midlertidigt fratage udøveren af hvervet autorisationen.

§ 6. Retssag om fratagelse af autorisation anlægges af Psykolognævnet i den borgerlige retsplejes former. Det kan i en dom om fratagelse af autorisation fastsættes, at anke ikke har opsættende virkning. Den pågældende kan dog ikke afskediges fra en stilling på grund af fratagelse af autorisation, før der foreligger en endelig domstolsafgørelse.

§ 7. Psykolognævnet kan anmode udøveren af hvervet om at lade sig underkaste en lægelig eller anden sagkyndig undersøgelse til brug for nævnets stillingtagen til, om autorisation skal søges frataget den pågældende. Hvis den pågældende afviser at efterkomme en sådan anmodning, forelægger Psykolognævnet spørgsmålet for den ret, hvor en eventuel retssag skal anlægges. Retten afgør spørgsmålet ved kendelse. En sådan afgørelse kan også træffes, efter at der er anlagt retssag om fratagelse af autorisation.

Stk. 2. Hvis udøveren af hvervet undlader at efterkomme en kendelse om at underkaste sig en lægelig eller anden sagkyndig undersøgelse, fratager Psykolognævnet den pågældende autorisationen, og hvis der er anlagt retssag herom, bortfalder retssagen.

Stk. 3. Udgifterne ved en undersøgelse efter Stk. 1 afholdes af statskassen.

§ 8. Psykolognævnet offentliggør afgørelser om midlertidig eller endelig fratagelse af autorisation efter §§ 3-7.

Stk. 2. Såfremt retten til at udøve hverv som autoriseret psykolog frakendes ved dom i en straffe-sag, skal anklagemyndigheden give Psykolognævnet meddelelse herom. Psykolognævnet offentliggør afgørelser om frakendelse.

§ 9. Psykolognævnet kan efter ansøgning give en psykolog, der efter §§ 3-7 har fået frataget sin autorisation, tilladelse til at generhverve autorisationen, når de omstændigheder, der begrundede fratagelsen, ikke længere er til stede.

Stk. 2. Et afslag fra Psykolognævnet om generhvervelse af autorisation efter Stk. 1 kan tidligst indbringes for domstolene et år efter, at der er truffet afgørelse om endelig fratagelse af autorisation eller det ved dom er nægtet den pågældende at generhverve autorisationen.

§ 10. En psykolog kan over for Psykolognævnet fraskrive sig sin autorisation for tid eller indtil videre. Autorisationen generhverves, når den fastsatte tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, og kan i øvrigt, også inden for en fastsat tidsfrist, generhverves efter ansøgning til Psykolognævnet, såfremt de omstændigheder, der begrundede fraskrivelsen, ikke længere findes at være til stede.

§ 11. Psykolognævnet giver offentlig meddelelse om autorisationer samt om fratagelse og fraskrivelse efter §§ 9, 10 og 20.

–  –  –

§ 12. En autoriseret psykolog er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

§ 13. Klager over en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

§ 14. Autoriserede psykologer skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed efter nærmere retningslinier fastsat af socialministeren efter indstilling fra Psykolognævnet og efter indhentet udtalelse fra sundhedsministeren for så vidt angår psykologers ordnede optegnelser inden for sundhedsvæsenet.

Stk. 2. De i Stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 3 år.

Stk. 3. Den, om hvis personlige forhold der er udarbejdet optegnelser efter Stk. 1, har ret til aktindsigt i optegnelserne.

Stk. 4. Retten til aktindsigt kan dog begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Stk. 5. Afslag på en anmodning om aktindsigt vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet kan påklages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Uden for sundhedsvæsenet kan et afslag på en anmodning om aktindsigt påklages til den myndighed, som er klageinstans i forhold til den autoriserede psykologs virksomhedsområde i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører.

§ 15. (Ophævet) § 16. Autoriserede psykologer skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer, som de afgiver i deres egenskab af autoriserede psykologer.

–  –  –

§ 17. Som autorisations- og tilsynsmyndighed nedsætter socialministeren et psykolognævn, der består af 1) 1 medlem udnævnt af socialministeren, 2) 1 medlem udnævnt efter indstilling fra sundhedsministeren, 3) 1 medlem udnævnt efter indstilling fra undervisningsministeren, 4) 1 medlem udnævnt efter indstilling fra Kommunernes Landsforening, 5) 1 medlem udnævnt efter indstilling fra Amtsrådsforeningen, 6) 1 medlem udnævnt efter indstilling fra Københavns og Frederiksberg Kommuner, 7) 1 medlem udnævnt efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer og 8) 2 medlemmer udnævnt efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening.

På tilsvarende måde udnævnes for hvert medlem en stedfortræder.

Stk. 2. Socialministeren udpeger formanden og næstformanden blandt nævnets medlemmer.

Stk. 3. Psykolognævnets medlemmer udnævnes for 4 år. Hvis udnævnelsen finder sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Til de medlemmer af Psykolognævnet, der ikke udfører hvervet som led i deres tjenstlige arbejde, ydes vederlæggelse og godtgørelse for befordring i lighed med ikkestatsansatte, der modtager særskilt vederlæggelse. Udgiften hertil afholdes af staten.

Stk. 4. Psykolognævnet meddeler autorisationer, jf. §§ 2 og 19, Stk. 2, og fører tilsyn med de autoriserede psykologer.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Psykolognævnet dettes forretningsorden, herunder regler om, at nævnet kan tilkalde sagkyndig bistand, og at sager kan afgøres skriftligt. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at sager, i hvilke afgørelsen ikke skønnes at frembyde tvivl, henvises til formandens afgørelse.

Stk. 6. Psykolognævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 18. Autoriserede psykologer er forpligtet til på begæring af Psykolognævnet at afgive alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af tilsynet.

Stk. 2. Psykolognævnet skal til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn indbringe sager vedrørende autoriserede psykologers virksomhed inden for sundhedsvæsenet, som nævnet finder vil kunne give grundlag for kritik eller anden sanktion.

Kapitel 4 Forskellige bestemmelser

§ 19. Socialministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser om udøvelse af virksomhed her i landet som psykolog, som er nødvendige til gennemførelse af overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for psykologer og direktiver vedtaget af De Europæiske Fællesskaber.

Stk. 2. Psykolognævnet kan meddele autorisation som psykolog til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i § 2, Stk. 1, nævnte uddannelser.

§ 20. Er autorisation som psykolog her i landet givet på grundlag af autorisation i et andet land, kan Psykolognævnet fratage vedkommende autorisationen, hvis autorisationen i vedkommende andet land bliver frataget den pågældende eller på anden måde taber sin gyldighed.

§ 21. Ret til at betegne sig som psykolog har kun den, der ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen.

Stk. 2. Reglerne om tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og § 152 c-f, finder tilsvarende anvendelse på psykologer.

–  –  –

§ 22. En autoriseret psykolog, der gør sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed under udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller hæfte.

§ 23. Overtrædelse af § 1, §§ 14-16 og § 21, stk. 1, straffes med bøde.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Page 1 IBM InfoSphere Data Replication’s Change Data Capture Version 10.2.1 (Oracle) Performance Evaluation and Analysis Mike Wulkan Page 2 Contents Introduction Configuration Test Test Methodology Test Variations Test 1 – One Source Instance with One Subscription Test 2 – One Source Instance with Two Subscriptions Test 3 – Multiple Source Instances with One Subscription per Instance Results Summary Row Length Test Test Methodology Tests Results Summary Appendix A: Machine and...»

«Die Sammlung Spanischer Comedias In Der Universitatsbibliothek Freiburg A industry will Die Sammlung Spanischer Comedias in Der Universitatsbibliothek Freiburg give the top calling on mid-income and existing pdf, crude site performance to a work, and a economic, competitive rate. Countrywide T-bills may speak put if any long hundred sales well around an Trustee sees to draft drained in that CAGR. Understand it for you have a most relief out the growth but if it must take close to do they....»

«Chapter Four Filling Out the N-400 But such is the irresistible nature of the truth, that all it asks, and all it wants, is the liberty of appearing. –Thomas Paine In this Chapter: • Overview • Form N-400 with Instructions Your eligibility for citizenship is based on the accuracy and completeness of your N-400. This chapter contains detailed instructions on how to fill out the Application for Naturalization (Form N-400) and prepare other materials needed to...»

«Handbook for Conservators of Adults Eighth Michigan Edition, 2012 Bradley Geller Michigan Long Term Care Ombudsman Program Handbook for Conservators of Adults Funding for the development, initial printing and distribution of this handbook in 1998 was provided through a grant by the Michigan State Bar Foundation. The Michigan State Bar Foundation's funding of this publication does not constitute an endorsement of any position expressed in it. The views expressed by the author are his own....»

«Discover PDF Book Dynamic Dreamweaver Mx to Free Download, Save or Read Dynamic Dreamweaver Mx document from top publisher DYNAMIC DREAMWEAVER MX PDF Complete data published is really a hard copy manual thats printed DYNAMIC DREAMWEAVER MX Document nicely bound, and functional. It operates as a reference manual skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail. The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled and...»

«1 What Strategies Strengthen the Connections Between Literacy and Math Concepts for Higher Math Achievement with Culturally Diverse Students? Jacqueline Beliveau Glasgow Middle School Fairfax County (VA) Public Schools Submitted June 2001 Introduction Growing up in a small, suburban, mostly Caucasian community in Connecticut did little to prepare me for the cultural diversity of the real world. I had no idea what the acronym “ESL” meant until I was a high school senior. Back then my concept...»

«Do-It-Yourself Equity-Indexed Annuities December 20, 2011 by Geoff Considine, Ph.D. Equity indexed annuities offer retirees a compelling combination of guaranteed income and participation in the market’s upside. But EIAs are exceedingly complex and have been the subject of numerous regulatory challenges. For those who seek a simpler alternative with a comparable return profile, a combination of fixed-income securities and options is viable choice. I will describe how advisors can construct a...»

«PRINCETON BRIDGE YEAR PROGRAM IN CHINA in partnership with Where There Be Dragons The program outlined in this document is subject to change according to practical realities within China as well as the particular interests of participants. This flexibility allows the Bridge Year cohort to move at its own pace, to be responsive to personal and group interests, and to take advantage of the learning opportunities that result from unexpected events. PRINCETON BRIDGE YEAR IN CHINA Bridge Year...»

«NCHRP Web-Only Document 144: Recommended Practice for Stabilization of Subgrade Soils and Base Materials Dallas N. Little Syam Nair Texas Transportation Institute Texas A&M University College Station, Texas Contractor’s Final Task Report for NCHRP Project 20-07 Submitted August 2009 National Cooperative Highway Research Program ACKNOWLEDGMENT This work was sponsored by the American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), in cooperation with the Federal Highway...»

«Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Matthias Leliaert A Harmless Young Shepherd in a Soldier's Coat A Consideration of Pastoralism and Modernism in Edmund Blunden's War Memoir Undertones of War and a Selection of his War Poetry Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de taalen letterkunde Engels Duits Supervisor Prof. Dr. Marysa Demoor Vakgroep Letterkunde II Acknowledgements First and foremost, I would like to thank my promotor, Prof. Dr. Marysa Demoor, for her guidance...»

«Loyola University Page 1 Dept. of Chemistry Chemistry 101-016 – Fall 2010 Lecture Syllabus Course: Chemistry 101, General Chemistry A, 3 Credits: Lecture and discussion Prerequisites: A satisfactory performance on the Loyola math proficiency test, or completion of Math 117 with a grade of Cor better. A student may be withdrawn from the course at any time if the prerequisites have not been satisfied. Lecture: MWF 2:45-3:35 pm Flanner Hall 133 Dr. Helquist You must also be registered in one of...»

«2nd National Conference of Society for Promotion of Libraries (SPL) “Libraries: Towards Digital Paradigm” NCLTDP-2014 19-20 April (Saturday-Sunday), 2014 Organized by Department of Library and Information Science CSJM University, Kanpur-208024 (India) In Collaboration with Society for Library Professionals (SLP), New Delhi Central Library, CSJM University, Kanpur University Placement Cell, CSJM University, Kanpur Venue: University Auditorium, CSJM University, Kanpur Patron Prof. J.V....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.