WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 11 ] --

Stk. 2. I forskrifter, der er udfærdiget i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

–  –  –

§ 24. I lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v., som senest ændret ved lov nr. 369 af 6.

juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 4, Stk. 1, affattes således:

»Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. Dette gælder dog ikke virksomhed, der udføres af autoriserede psykologer. Endvidere fører Sundhedsstyrelsen tilsyn med ledere af plejehjem og lignende, hvortil der ikke er knyttet en fast læge.«

2. I § 19 indsættes efter Stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. I sager vedrørende autoriserede psykologers virksomhed inden for sundhedsvæsenet skal nævnet dog indhente en udtalelse fra Psykolognævnet, før nævnet træffer afgørelse i en sag.« § 25. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

§ 26. Den, der inden for de sidste 10 år forud for lovens ikrafttræden har udøvet virksomhed som psykolog svarende til fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2 år, og som har gennemført en uddannelse, der opfylder betingelserne for godkendelse i henhold til den af Dansk Psykolog Forening i 1990 etablerede autorisationsordning, eller som opfylder de krav, Undervisningsministeriet stiller til godkendelse af efteruddannelse for kliniske psykologer i folkeskolen, har ret til autorisation som psykolog, jf. dog § 2, Stk. 3.

Stk. 2. Ansøgninger om autorisation efter Stk. 1 skal indsendes til Psykolognævnet inden 6 måneder fra lovens ikrafttræden. Når særlige forhold taler herfor, kan Psykolognævnet dispensere fra denne tidsfrist.

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

—————— Lov nr. 463 af 10. juni 1997 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 15.)

–  –  –

Loven træder i kraft den 1. september 1997.

Stk. 2-5. … Stk. 6. I lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v. ophæves § 15.

Stk. 7-9. … —————— Lov nr. 207 af 27. marts 2000 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 21 og 23. Lovændringen angår om sammensætningen af de sociale nævn m.v., Det Rådgivende Praksisudvalg, Det Sociale Råd, advokatbistand, psykologers tavshedspligt m.v.)

–  –  –

I henhold til § 17, stk. 5, i lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v. fastsættes følgende forretningsorden for Psykolognævnet:

Psykolognævnet § 1. Psykolognævnet meddeler efter de betingelser, der er nævnt i psykologlovens § 2 og § 19, stk. 2 autorisation til psykologer, og nævnet fører tilsyn med de autoriserede psykologer.

Stk. 2. Psykolognævnet nedsættes af socialministeren for 4 år ad gangen. For hvert medlem udpeges samtidig en stedfortræder, der kan give møde, hvis det ordinære medlem er forhindret.

Stk. 3. Socialministeren udpeger formanden og næstformanden blandt nævnets medlemmer.

Stk. 4. Psykolognævnet betjenes af et sekretariat, der varetager den daglige sagsbehandling.

§ 2. Psykolognævnets afgørelser, herunder afgørelser om autorisation, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Mødeindkaldelse og mødebehandling

§ 3. Psykolognævnet indkaldes til møde mindst to gange årligt, og så ofte det er nødvendigt.

Stk. 2. Psykolognævnet kan indhente sagkyndig bistand i forbindelse med sagsbehandlingen. Psykolognævnet kan endvidere anmode en sagkyndig om at deltage i nævnets møde under behandlingen af den pågældende sag.

Stk. 3. Den, som har en sag til behandling i Psykolognævnet, kan efter nævnsformandens bestemmelse få foretræde for nævnet.

Stk. 4. Psykolognævnets sekretariat sørger for, at møder, om muligt, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Så vidt muligt udsendes endelig dagsorden og mødemateriale senest 1 uge før mødets afholdelse.

Stk. 5. Der udarbejdes referat af nævnets møder.

§ 4. Psykolognævnets formand - eller i dennes forfald nævnets næstformand - leder nævnets møder.

Stk. 2. Formanden kan træffe afgørelse i sager, hvis afgørelse efter de retningslinier, der fremgår af psykologloven og af Psykolognævnets praksis, ikke frembyder tvivl.

Stk. 3. Formanden orienterer om formandsafgørelserne på førstkommende møde.

§ 5. Sager, som ikke kan afgøres af formanden, og hvor det ikke forekommer rimeligt at afvente et møde i nævnet, kan afgøres skriftligt. Sagerne udsendes med en indstilling om afgørelsen til nævnets medlemmer til skriftlig votering. Ønsker blot et enkelt af nævnets medlemmer sagen behandlet i møde, optages sagen på dagsordenen til det førstkommende møde.

Stk. 2. De sager, som er afgjort ved skriftlig votering, optages på det førstkommende møde i Psykolognævnet som efterretningssager.

Tavshedspligt og habilitet § 6. Psykolognævnet er en offentlig forvaltningsmyndighed.

Nævnets medlemmer og andre, der deltager i nævnets møder, er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt og habilitet.

Nævnets afgørelser § 7. Psykolognævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 af nævnets medlemmer eller stedfortrædere giver møde.

Stk. 2. Psykolognævnets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

§ 8. Nævnets afgørelser med begrundelse udfærdiges skriftligt.

Ved autorisationer udfærdiges et særskilt autorisationsbevis. Forud for udstedelse af autorisationsbevis skal det i medfør af lovens § 2, stk. 4, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 35 af 18. januar 1994, nævnte autorisationsgebyr være indbetalt.

–  –  –

Retningslinier for praktisk uddannelse som grundlag for autorisation. April 1998.

I medfør af psykologlovens § 2, stk. 1, nr. 2 fastsætter Psykolognævnet retningslinier for den supplerende praktiske uddannelse, der sammen med kandidateksamen i psykologi, pædagogiskpsykologisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen, kan danne grundlag for en autorisationsordning, der sikrer et højt psykologfagligt niveau blandt autoriserede psykologer.

1. Omfang Den praktiske uddannelse skal være gennemført efter kandidateksamen og inden for de seneste 10 år.

Den praktiske uddannelse skal have en varighed af mindst 2 år på fuld tid (mindst 30 timer om ugen) eller for så vidt angår privatpraktiserende psykologer et omfang på mindst 2 x 1200 timer.

Ved en ugentlig arbejdstid på mellem 15 og 29 timer medregnes kun halvdelen af arbejdsperioden. En ugentlig arbejdstid på under 15 timer medregnes ikke.

Arbejdsperioder på under 5 måneder medregnes normalt ikke.

Ulønnet, kvalificeret, psykologfagligt arbejde kan efter en konkret vurdering medregnes.

Undervisning medregnes ikke.

2. Bredde Den praktiske uddannelse skal have bredde inden for det psykologiske arbejdsområde, og skal omfatte såvel direkte som indirekte klientkontakt (eksempelvis supervision af andre, konsulentfunktioner i forhold til andre psykologer m.v.), behandling af forskellige klientgrupper og anvendelse af forskellige psykologiske arbejdsmetoder.

Bredde vil kunne opnås ved mere end ét ansættelsesforhold eller ved udstationering på en anden arbejdsplads end hovedansættelsesstedet i et omfang svarende til mindst 300 timer over en periode på mindst 6 måneder.

Bredde vil efter en konkret vurdering kunne opnås ved ét ansættelsesforhold, såfremt der er stor bredde, dels i det faglige miljø, dels i arbejdsopgaver eller såfremt der er modtaget mindst 80 timers supervision ved en supervisor fra et andet fagligt miljø og med et andet fagligt udgangspunkt.

I den samlede vurdering af bredden kan medregnes fagligt relevante aktiviteter såsom forskning eller erhvervsmæssig virksomhed i relation til individer, grupper eller organisationer.

3. Faglig vejledning/supervision Som led i den praktiske uddannelse skal psykologen have modtaget mindst 160 timers supervision i egne sager, heraf mindst 40 timer i form af individuel supervision og mindst 40 timer i form af gruppesupervision.

Supervisionens indhold og omfang skal dokumenteres af supervisor.

For så vidt angår gruppesupervision, skal gruppen af supervisander have en overvægt af deltagere med psykologisk kandidateksamen, pædagogiskpsykologisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen.

Supervision i blandede faggrupper med overvægt af ikke-psykologer vil kunne anerkendes efter en konkret vurdering.

Antallet af supervisionstimer i gruppe beregnes på følgende måde:

grupper på 2 (ekskl. supervisor): det fulde timetal, grupper på 3 - 5 (ekskl. supervisor): ⅔af det modtagne timetal, grupper på 6 -12 (ekskl. supervisor): ½ af det modtagne timetal.

Supervision i grupper på mere end 12 medregnes ikke.

Supervisionen skal være modtaget ved en psykolog, der er autoriseret af Psykolognævnet eller opfylder betingelserne for at blive det eller ved en klinisk psykolog. Supervision ved psykologer, som ikke opfylder disse betingelser, kan godkendes efter en konkret vurdering.

Supervision modtaget på kurser kan efter en konkret vurdering godkendes, forudsat at den modtagne supervision i øvrigt opfylder de stillede krav til supervision.

Supervision ved læger med speciale i psykiatri eller andre lignende specialer kan efter en konkret vurdering godkendes med op til 40 timer.

Supervision ved andre faggrupper kan efter en konkret vurdering godkendes med op til 15 timer, forudsat at supervisionen har været nødvendig og faglig relevant i uddannelsesforløbet.

Faglig relevant egenterapi kan efter en konkret vurdering godkendes med op til 12 timer, forudsat at terapien er modtaget i tæt tilknytning til psykologfagligt arbejde, og at den har haft et uddannelsesmæssigt sigte.

Forhåndsgodkendelser af supervisionsforhold kan forelægges nævnet.

4. Særlige forhold Psykologer der gennem en periode på mindst 20 år har haft praktisk psykologarbejde, og som i øvrigt opfylder intentionerne i de stillede krav, kan uanset manglende dokumentation herfor efter en konkret vurdering opnå autorisation.

–  –  –

Bilag 4 Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse. December 2002.

Retten til at blive autoriseret som psykolog er betinget af, at psykologen har bestået kandidateksamen i psykologi eller en dermed ligestillet eksamen, og at psykologen derefter har gennemgået en supplerende praktisk uddannelse af mindst 2 års varighed.

I medfør af § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om psykologer m.v. fastsætter Psykolognævnet retningslinier for den praktiske uddannelse, der kan danne grundlag for autorisation.

Kapitel 1. Formålet med den praktiske uddannelse Den uddannelse, der kan danne grundlag for autorisation, er en praktisk efteruddannelse, der har til formål at sikre borgerne en kvalificeret psykologydelse.

Uddannelsen skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne påtage sig forskelligartede opgaver med udredning og intervention. Dette skal ske ved at træne psykologen i at benytte erhvervet teoretisk viden i praksis, således at psykologen bliver i stand til at begrunde sine psykologfaglige tiltag på grundlag af teoretiske og metodiske overvejelser.

–  –  –

I forhold til intervention betyder det, at:

Psykologen kan argumentere for relevante interventionsformer i forhold til udredningen og/eller opdraget, Psykologen kan anvende forskellige metoder og interventionsformer, Psykologen kan opstille mål for interventionen, der er realistiske, og som kan gøres til genstand for evaluering, Psykologen kan evaluere relevansen af de anvendte interventionsformer.

Formålet med uddannelsen er endvidere, at psykologen i løbet af uddannelsen skal øge sin bevidsthed om egne styrker og begrænsninger samt udvide sine faglige muligheder for at foretage et kvalificeret skøn og for at forholde sig reflekterende til eget teoretisk ståsted.

De to hovedområder: udredning og intervention er nærmere beskrevet i afsnittet: Hovedområder og Målgrupper.

Kapitel 2. Uddannelsens omfang og indhold Uddannelsens varighed Den praktiske uddannelse skal være gennemført efter bestået kandidateksamen og skal have en varighed svarende til mindst 2 år på fuld tid.

For lønmodtagere regnes en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer som fuld tid. Arbejdsperioder med en ugentlig arbejdstid på mellem 15 og 29 timer medregnes kun til den praktiske uddannelse med halvdelen af perioden. Arbejdsperioder med en ugentlig arbejdstid på under 15 timer medregnes ikke.

For privatpraktiserende psykologer regnes en arbejdstid på mindst 1200 timer over en periode på et år som fuld tid svarende til 40 ugers arbejde á 30 timer. Arbejdsperioder med en arbejdstid fra 600 til 1199 timer på årsbasis medregnes til den praktiske uddannelse med halvdelen af arbejdsperioden. Ved privat konsultation tæller en konsultationstime for to arbejdstimer. Antallet af arbejdstimer skal dokumenteres, se Retningsliniernes kapitel 4.

Ulønnet psykologfagligt arbejde kan efter en konkret vurdering medregnes til den praktiske uddannelse, hvis arbejdets omfang og indhold er dokumenteret.

Sammenhængende fraværsperioder af mere end 8 ugers varighed fratrækkes ved opgørelsen af arbejdsperioder.

Ansættelsesforhold, selvstændig virksomhed som psykolog og ulønnet psykologfagligt arbejde medregnes kun til den praktiske uddannelse, hvis det enkelte arbejdsforhold har været af mindst 5 måneders varighed.

Det er en forudsætning for at blive autoriseret, at ansøgerens praktiske psykologvirksomhed har aktualitet. Ansøgere, der har gennemført en praktisk uddannelse, der ligger mere end 10 år tilbage, skal herudover have udført psykologfaglig praktisk virksomhed af mindst 2 års varighed inden for de seneste 10 år og have modtaget supervision i denne virksomhed.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Data Management Solutions iWay Software makes it easy to ERP, CRM, Relational TP Systems and Custom EDI and address a wide range of unique and SCM and Nonrelational Green Screen Programs and e-Business Applications Data Applications Applications Transactions information needs throughout your enterprise by enabling you DrillData Management Framework Through to design a powerful and flexible iWay Adapters data architecture that fully ETL leverages all your data assets. Data Marts Operational Data...»

«SUBCOURSE EDITION AL0926 A BASIC HYDRAULIC SYSTEMS AND COMPONENTS BASIC HYDRAULIC SYSTEMS AND COMPONENTS Subcourse Number AL 0926 EDITION A US Army Aviation Logistics School Fort Eustis, Virginia 23604-5439 4 Credit Hours Edition Date: September 1994 SUBCOURSE OVERVIEW This subcourse is designed to provide instruction on the concept and operation of the basic components of the hydraulic system. It also describes the various components of a typical hydraulic system, their construction and...»

«A Pragmatic Approach to Traceability in Model-Driven Development Markus Aleksy, Tobias Hildenbrand, Claudia Obergfell, Martin Schader, Michael Schwind University of Mannheim, Schloss, D-68131 Mannheim, Germany {aleksy, hildenbrand, schader, schwind}@uni-mannheim.de, claudia.obergfell@arcor.de Abstract: A common problem in model-driven software development (MDSD) processes is the tracing of requirements across different phases of the software development life cycle and multiple levels of...»

«Explore, investigate and sample academic programs and career paths this summer at RIT! The 26th Annual College & Careers program at RIT is an amazing opportunity for you to explore career options through interactive academic sessions. These sessions include personal hands-on experience, demonstrations and discussions. Working with our renowned faculty and students, you will discover and utilize the state-of-the-art facilities and technology available at RIT. This two day career conference is...»

«Story inspired by Rae-Jon Bunting Rae-Jon has spent most of her life as a farmer, livestock dealer, horse breeder and trainer. Now retired, she works harder than ever as a voluntary educator and animal welfare crusader in Indigenous communities. She regularly visits the Palm Island Aboriginal community where she teaches children how to look after their animals and assists the community generally in animal welfare and management. Rae-Jon’s original story was the inspiration for this book. Page...»

«Hl Ref. Ares(2015)1611066 -15/04/2015 Ref. Ares(2015)2180526 26/05/2015 (ät) sprechrun.de EMail: Präsident der Europäischen Kommission Mr.Jean-Claude JUNCKER Rue de la Loi 200/Wetstraat 200 B-1049 Brussels BELGIUM 13.04.2015 EU-Kommissar Günther Oettinger und seine abgrundtiefe Angst vor dem anders­ artigen Sehr geehrter Herr Präsident, Wenn ich das Verhalten von Günther Oettinger, der in einem Statement verkündet hat Was die Netzneutralität betrifft, da haben wir gerade in Deutschland...»

«INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung der Doktorwürde der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Gesamtfakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg vorgelegt von Dipl.-Chem. Patricia Maria Wolny Geboren in Beuthen/Polen Tag der mündlichen Prüfung: 02.03.2010 NOVEL MODEL SYSTEMS FOR THE INVESTIGATION OF POLYVALENT PROTEIN-HYALURONAN INTERACTIONS ON THE CELL SURFACE Gutachter/ Referees Prof. Dr. J. P. Spatz Prof. Dr. Alain R. Brisson Physikalisch-Chemisches-Institut Laboratoire d`Imagerie...»

«The Noncommissioned Officer and Petty Officer BACKBONE of the Armed Forces This book is presented to: From: Date: The Noncommissioned Officer and Petty Officer The Noncommissioned Officer and Petty Officer BackBone of the armed Forces National Defense University Press Washington, D.C. Published in the United States by National Defense University Press. Portions of this book may be quoted or reprinted without permission, provided that a standard source credit line is included. NDU Press would...»

«Asia Pacific Office of the CFA Institute Centre for Financial Market Integrity It Pays to Disclose Bridging the Information Gap in Executive-Compensation Disclosures in Asia ©2008 CFA Institute The mission of the CFA Institute Centre for Financial Market Integrity is to be a leading voice on issues of fairness, efficiency, and investor protection in global capital markets and to promote high standards of ethics, integrity, and professional excellence within the investment community. CFA...»

«Fachsprache 3–4 / 2015 Bibliography / Bibliographie Bibliography of Recent Publications on Specialized Communication Ines-A. Busch-Lauer 61st Installment Seit der 48. Fortsetzung erscheint die „Kleine Bibliographie fachsprachlicher Untersuchungen“ auch online unter www.fachsprache.net (Link Bibliography) und trägt den Titel “Bibliography of Recent Publications on Specialized Communication”. Die Datenbankversion der Bibliographie bietet verbesserte Suchmöglichkeiten, wie...»

«Over-the-top Upgrade Guide for Snare Server v7 © Intersect Alliance International Pty Ltd. All rights reserved worldwide. Intersect Alliance Pty Ltd shall not be liable for errors contained herein or for direct, or indirect damages in connection with the use of this material. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means except as expressly permitted by Intersect Alliance International Pty Ltd. This does not include those documents and software developed...»

«Johan Kullenbok ENGK01 Literary Seminar HT 2010 English Studies The Centre for Languages and Literature Lund University Supervisor: Anna Lindhé The Shape Shifting Storyteller in Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events Table of contents Introduction 1 Plot background 2 Narratological concepts 3 Story-time now VS narration now 3 Narrator and the various types of narrator roles 3 Lemony Snicket as a narrator 5 Lemony Snicket as a character 15 Conclusion 18 Bibliography 19 Introduction...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.