WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 12 ] --

Uddannelsens indhold - arbejdsopgaver Psykologen skal have arbejdet inden for hvert af de to hovedområder: udredning og intervention. Intervention skal primært være i form af direkte intervention, men kan suppleres med indirekte intervention. Ved indirekte intervention forstås supervision af egen eller andre faggrupper.

Psykologen skal have arbejdet med målgruppen individ og derudover med mindst en af de to målgrupper: gruppe, organisation.

I løbet af den praktiske uddannelse skal psykologen have haft mindst 500 konfrontationstimer under arbejdet med udredning og mindst 500 konfrontationstimer under arbejdet med intervention.

Psykologen skal have haft mindst 200 konfrontationstimer med målgruppen individ og mindst 200 konfrontationstimer enten med målgruppen gruppe eller med målgruppen organisation.

Psykologen skal have modtaget supervision på sit arbejde med udredning og intervention.

De to hovedområder og de tre målgrupper er nærmere beskrevet i bilaget: Hovedområder og Målgrupper.

Kapitel 3. Supervision/psykologfaglig vejledning Formålet med supervision - ansvar og pligter I løbet af den praktiske uddannelse skal psykologen under supervision udvikle sine færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og intervention.

Der henvises herom til kapitel 1: Formålet med den praktiske uddannelse.

Supervisionen skal omfatte såvel sagsaspekter som relationen mellem supervisanden og den målgruppe, som supervisanden har foretaget udredning og/eller intervention i forhold til (klienten).

Supervision med henblik på autorisation forudsætter, at supervisor og supervisand på forhånd har truffet aftale om, hvornår et supervisionsforløb skal foregå, og hvilke hovedområder og arbejdstemaer supervisionen skal indeholde. De løbende faglige drøftelser af arbejdsopgaver, der finder sted på en arbejdsplads, betragtes ikke som supervision i forbindelse med autorisation.

At være supervisor indebærer, at man påtager sig ansvaret for, at supervisanden modtager kvalificeret vejledning i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og/eller intervention i forhold til de arbejdstemaer, der er aftalt.

Hvis den psykologfaglige udvikling ikke forløber tilfredsstillende, forventes det, at supervisor gør supervisanden opmærksom herpå og pointerer, at supervisor har pligt til i en supervisionserklæring at afgive en udtalelse om supervisandens psykologfaglige udvikling under det pågældende forløb.

Supervisors faglige kvalifikationer Supervisor skal have faglig kompetence inden for de områder, som vedkommende påtager sig at supervisere i. Den supervision, der indgår i grundlaget for autorisation, skal være modtaget af psykologer, der er autoriseret af Psykolognævnet, og som har arbejdet som psykolog i mindst 3 år efter kandidateksamen.

Supervision ved andre akademiske faggrupper end psykologer, der har arbejdet inden for deres fagområde i mindst 3 år efter kandidateksamen, kan godkendes efter en konkret vurdering, hvis supervisionen ligger inden for deres fagområde, og supervisionen har været nødvendig og faglig relevant i uddannelsesforløbet.

Den enkelte ansøger kan højst påregne at få godkendt 25 timers supervision ved andre faggrupper end psykologer.

Der henvises til kapitel 6 om overgangsregler for psykologer, der har modtaget supervision i arbejdsopgaver inden for det arbejdsog organisationspsykologiske arbejdsområde.

Egenterapi ved andre end autoriserede psykologer kan godkendes efter en konkret vurdering. Der vil herved indgå en vurdering af terapeutens uddannelsesmæssige baggrund og erfaringsgrundlag.

Om egenterapiens omfang henvises til følgende afsnit: Supervisionens omfang.

Supervisionens omfang Som et led i den praktiske uddannelse skal psykologen have modtaget supervision svarende til mindst 160 timer, hvoraf mindst 40 timer skal være i form af individuel supervision og mindst 40 timer i form af supervision i gruppe.

I forbindelse med autorisation regnes 1 times supervision at udgøre 60 minutter.

Ud af de 160 timers supervision skal mindst 40 timer være modtaget af én ekstern supervisor, dvs. en supervisor som arbejder på en anden arbejdsplads end psykologen. Med ”anden arbejdsplads” forstås en arbejdsplads, der har en anden faglig ledelse og anden kollegagruppe end den arbejdsplads, hvor psykologen selv arbejder.

For at supervisionsforløb kan medregnes i forbindelse med autorisation, skal ansøger som udgangspunkt have modtaget mindst 10 timers supervision ved samme supervisor. Kortere supervisionsforløb kan dog medregnes med op til 30 timer, hvis supervisionen hos den enkelte supervisor har udgjort mindst 5 timer.

Individuel supervision skal som udgangspunkt være modtaget i supervisandens egne sager, og gruppesupervision skal være givet i gruppedeltagernes egne sager. Ved ”egne sager” forstås psykologfaglige opgaver, som psykologen har fået tildelt i arbejdsmæssig sammenhæng, og som psykologen herigennem er helt eller delvist ansvarlig for.

Live-supervision af et psykolog/klient forhold, hvor supervisionen finder sted på et kursus, og hvor klienten tildeles psykologen som led i kurset, kan medregnes med højst 20 timer.

Supervision i grupper medregnes kun, hvis flertallet af supervisanderne har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen. Supervision i grupper, hvor flertallet af supervisanderne har en anden akademisk uddannelse, kan medregnes til den praktiske uddannelse efter en konkret vurdering, hvis supervisionen har været nødvendig og fagligt relevant.

Supervision, der er modtaget i grupper på mere end 2 supervisander, medregnes ikke med det fulde timetal. Psykolognævnet

beregner antallet af supervisionstimer i gruppe på følgende måde:

Grupper på 2 (excl. supervisor) det fulde timetal Grupper på 3-5 (excl. supervisor) 2/3 af det fulde timetal Grupper på 6-12 (excl. supervisor) 1/2laf det fulde timetal Det er de omregnede timetal, der lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt kravene til supervisionens omfang er opfyldt. I dokumentationen for supervision, der modtages med henblik på autorisation, angives det fulde timetal for supervisionen.

Supervision i grupper på mere end 12 supervisander medregnes ikke i forbindelse med autorisation.

Egenterapi kan indgå som grundlag for autorisation med op til 25 timer med den virkning, at kravet om 160 supervisionstimer i egne arbejdsopgaver nedsættes tilsvarende. Egenterapi medfører ingen reduktion af kravet om 40 timers supervision ved én ekstern supervisor.

Kapitel 4. Dokumentation for den praktiske uddannelse Psykologer, der ønsker at søge om autorisation, skal udfylde og indsende et ansøgningsskema til Psykolognævnet.

Sammen med ansøgningsskemaet skal ansøgeren indsende kopi af eksamensbevis og dokumentation for den praktiske uddannelse.

Arbejdsgiveren skal bekræfte, hvor længe ansøgeren har været ansat som psykolog, samt fordelingen af konfrontationstimer på henholdsvis udredningsopgaver og interventionsopgaver. Arbejdsgiveren skal endvidere bekræfte, hvordan konfrontationstimerne har været fordelt på ansøgerens arbejde med målgrupperne: individ, gruppe og organisation.

Privatpraktiserende psykologer, der ikke har en arbejdsgiver, skal underskrive en erklæring på tro og love om fordelingen af konfrontationstimer på hovedområder og målgrupper. Psykologen skal desuden indsende opgørelser over bruttoindtægter ved arbejde i privat praksis. Opgørelserne skal være bekræftet af en revisor.

Supervisor skal bekræfte supervisionsforløb, der kan danne grundlag for autorisation.

Psykolognævnet har udarbejdet følgende blanketter der forudsættes anvendt som dokumentation for det praktiske arbejde som

psykolog, supervision og egenterapi:

Praktisk Arbejde Privat Praktiserende (Erklæring på tro og love) Supervision Egenterapi Ansøgningsskema og blanketter findes på Psykolognævnets hjemmeside, men kan også rekvireres ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Psykolognævnet.

Kapitel 5. Særlige forhold Det er en forudsætning for at blive autoriseret som psykolog, at ansøgeren har dokumenteret den praktiske uddannelse, jf.

retningsliniernes kapitel 4.

Psykologer, der har haft praktisk psykologarbejde gennem en periode på mindst 20 år, kan opnå autorisation efter en konkret vurdering, uanset det ikke er muligt at fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for uddannelsen, fx på grund af supervisors død, arbejdspladsens ophør eller andre særlige forhold.

Ansøgeren skal indsende dokumentation for de dele af uddannelsen, som det er muligt at få dokumenteret, samt en beskrivelse af de dele af uddannelsen, der ikke kan dokumenteres. Ud fra den foreliggende dokumentation og ansøgerens beskrivelse vurderer Psykolognævnet, om ansøgerens praktiske uddannelse kan danne grundlag for autorisation.

Kapitel 6. Ikrafttræden og overgangsordning Retningslinierne træder i kraft den 1.

januar 2003.

Retningslinierne har virkning for psykologer, der er uddannet efter den 1. januar 2003, eller som først har begyndt den praktiske uddannelse med henblik på autorisation efter denne dato.

Psykologer, som har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen inden den 1. januar 2003, og som har påbegyndt den praktiske uddannelse med henblik på autorisation inden denne dato, kan søge autorisation efter Psykolognævnets retningslinier af april 1998.

Det er en betingelse for at opnå autorisation efter Psykolognævnets retningslinier af april 1998, at ansøgning om autorisation er Psykolognævnet i hænde senest den 31. marts 2005.

Psykologer, som ansøger om autorisation fra den 1. april 2005, kan kun opnå autorisation efter de retningslinier, der træder i kraft den 1. januar 2003.

Supervision ved andre akademiske faggrupper end psykologer, der har arbejdet i mindst 3 år inden for deres fagområde, kan godkendes med op til 40 timer, hvis supervisionen er modtaget i arbejds- og organisationspsykologiske sager/arbejdsopgaver. Det er en forudsætning, at supervisionen har været nødvendig og faglig relevant i uddannelsesforløbet, og at supervisionen fandt sted senest den 31. december 2007.

–  –  –

Det psykologfaglige arbejde kan opdeles i to hovedområder: udredning og intervention, der foretages i forhold til de tre målgrupper: individ, gruppe og organisation.

I. Hovedområder Udredning Udredning karakteriserer det forløb, hvor psykologen fx via indsamling af information, samtaler med klienter, testning, undersøgelse samt vurderinger og analyser arbejder sig frem til en forståelse af den præsenterede opgave, problem eller konflikt. Udredningen afsluttes oftest med, at psykologen gennem en rapportering (mundtlig eller skriftlig) præsenterer sin udredning og dens konklusioner til opdragsgiveren.

Intervention Intervention karakteriserer det forløb, hvor psykologen på baggrund af en erhvervet viden om opgaven (via egen eller andres udredning, et indledende samtaleforløb eller lignende) igangsætter en påvirknings-, ændrings- eller udviklingsproces ved hjælp af psykologiske metoder.

Selvom en udredning i mindre grad påvirker de personer, udredningen retter sig mod, og den præsenterede problemstilling, og der tilsvarende sker en opsamling af information undervejs i interventionen, er det væsentligt, at psykologen over for opdragsgiver og de, som indgår i opdraget, tilkendegiver, om et givent forløb er at betragte som udredning eller intervention.

Ved nogle psykologfaglige opgaver kan det være hensigtsmæssigt, at psykologen sammen med dem, som indgår i opdraget, gennemløber en proces, som veksler mellem elementer med udredning og elementer med intervention. Det er også her væsentligt, at psykologen over for de personer, der indgår i opdraget, beskriver og opnår accept af denne arbejdsform.

II. Målgrupper Individ Et individ kan ikke undersøges eller beskrives uden samtidig at medinddrage individets sociale forhold og relationer. Som en del af udredningen kan psykologen fx have kontakt med personens sociale netværk for at indhente oplysninger, men dette gør ikke målgruppen til “gruppe”. Det psykologiske arbejde med målgruppen individ defineres derfor ved, at psykologen i opgaverne har den primære kontakt med én person med henblik på udredning eller intervention i forhold til denne person og med fokus på denne persons individualitet.

Eksempler på udredning i forhold til individer:

Psykologisk undersøgelse (med anvendelse af test, samtaler, interview m.m.) Samtale- eller observationsforløb med henblik på efterfølgende vurdering eller udtalelse Opgaver med rekruttering og udvælgelse af medarbejdere og ledere Visitation

Eksempel på intervention i forhold til individer:

Samtaler og rådgivningsforløb Psykoterapeutiske forløb Supervision og faglig vejledning Træningsaktiviteter Gruppe Som ved individ er det psykologens kontakter i opgaven, der afgrænser målgruppen gruppe fra målgruppen individ. En gruppe består af to eller flere individer, mellem hvilke der består visse dynamiske relationer, og hvor der er en eller anden form for interaktion og samspil. Målgruppen gruppe har en (relativ) konstans i den periode, hvor psykologen arbejder med udredning eller intervention.

Fokus er på gruppens dynamik, interaktion og samspil med respekt for de enkelte individer, der indgår i gruppen. Som en del af udredningen kan psykologen fx interviewe enkeltpersoner med henblik på at anvende dette i gruppesammenhænge.

Målgruppen gruppe kan fx være:

En familie En gruppe sammensat med henblik på terapi En gruppe sammensat med henblik på supervision eller faglig vejledning En gruppe sammensat, fordi de har en fælles reference (ulykke, krise m.m.) En gruppe, der har en arbejdsmæssig tilknytning (klasse, team m.m.)

Eksempler på udredning i forhold til gruppe:

Psykologisk undersøgelse, evaluering og analyse (med anvendelse af test, samtaler, interview m.m.) Samtale- eller observationsforløb med henblik på efterfølgende udtalelse eller vurdering Visitation

Eksempel på intervention i forhold til gruppe:Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Third International Conference on Bears Paper 8 Play and Agonistic Behavior in Young Captive Black Bears CHERYL H. PRUITT 43 Mayfield Avenue, Ft. Thomas, Kentucky 41075 With few exceptions (Leyhausen 1948; Meyer-Holzapfel 1957; Krott and Krott 1963; Stonorov and Stokes 1972) we have known little about social behavior in bears. Until recently, the often solitary black bear has been treated a s a relatively non-social carnivore. Lorenz (1953), Krott (1961) and Ewer (1968) have maintained that the...»

«Chapter 10 Practice Problems 1 1. A researcher is interested in determining if one could predict the score on a statistics exam from the amount of time spent studying for the exam. In this study, the explanatory variable is A) the researcher.B) the amount of time spent studying for the exam.C) the score on the exam.D) the fact that this is a statistics exam.2. When creating a scatterplot, one should A) use the horizontal axis for the response variable. B) use the horizontal axis for the...»

«Sermon #1449 Metropolitan Tabernacle Pulpit 1 A VILE WEED AND A FAIR FLOWER NO. 1449 A SERMON DELIVERED BY C. H. SPURGEON, AT THE METROPOLITAN TABERNACLE, NEWINGTON. “Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as you have: for He has said, I will never leave you, nor forsake you. So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do to me.” Hebrews 13:5, 6. IS it not deeply humiliating, beloved friends, that the best of...»

«Innovación en energía limpia en América Latina Marzo 2016 Justin Miller Lisa Visicdi Diálogo Interamericano CAF Banco de Desarrollo de América Latina Presentación Me complace presentar el informe “Innovación en energía limpia en América Latina”, un informe elaborado por Justin Miller, consultor en energía limpia para mercados emergentes en Nexant y Lisa Viscidi, directora del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano. El presente...»

«Aggregate Earnings, Firm-Level Earnings and Expected Stock Returns‡ Turan G. Bali, K. Ozgur Demirtas and Hassan Tehranian∗ Abstract This paper provides an analysis of the predictability of stock returns using market, industry, and firm-level earnings. Contrary to Lamont (1998), we find that neither dividend payout ratio nor the level of aggregate earnings can forecast the excess market return. We show that these variables do not have robust predictive power across different stock...»

«22. Hämophilie-Symposion Hamburg 1991 Herausgeber: G. Landbeck, I. Scharrer, W. Schramm Verhandlungsberichte: Frühe Interventionstherapie bei HlV-infizierten Hämophilen Psychosoziale Betreuung HlV-infizierter Hämophiler: Multizentrische Studien des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit Erfahrungen mit neuen Faktor VIIIund IX-Konzentraten Thrombophilie Wissenschaftliche Leitung: G. Landbeck, Hamburg I. Scharrer, Frankfurt W. Schramm, München Moderatoren: H. Beeser,...»

«BAV is one of the most extensive research programs on branding ever taken. To date over 100,000 consumers across 32 countries have been interviewed. Information on more than 13,000 brands has been collected providing up to 56 different scales and dimensions of consumer perception. This proprietary data is the source of A screen resolution of at least 800x600 is needed to properly view this section Y&R's brand-building models, of the site. Questions ? providing the companies of Y&R insights into...»

«Embedded ETHERNET AND INTERNET COMPLETE Designing and Programming Small Devices for Networking Create tiny Web servers and use TCP/IP to communicate over local networks & the Internet J A AN XELSON author of USB Complete Designing and Programming Small Devices for Networking Jan Axelson Lakeview Research LLC Madison, WI 53704 copyright 2003 by Jan Axelson. All rights reserved. Published by Lakeview Research LLC Cover by Rattray Design. Cover Photo by Bill Bilsley Photography. Index by Lucie...»

«Hello everyoneIt has been a busy, busy, field season, and it is time for another Oneida County AIS update! I hope you are not tired of seeing pictures of our Northern Lights!! Here is one more  August aurora over Pioneer Creek, Vilas County. Zebra mussel watch. It is that time of year when residents and visitors are pulling out piers, boat lifts, and boats. This is also a perfect time of year to look for Zebra mussels attached to those very items! The pirate and his boat (pictured below)...»

«Corporate Governance and the Loss Reserving Process E. Daniel Thomas, FCAS, MAAA Marc F. Oberholtzer, FCAS, MAAA Timothy Landick, FCAS, MAAA Abstract: Since the implementation at year-end 2004 of requirements under the Sarbanes-Oxley Act of 2002, many publicly traded property/casualty insurance companies have benefited from improved corporate governance surrounding the loss reserving process. However, the degree of improvement and resultant benefit has varied widely by company. While some have...»

«The Penny Catechism 370 Fundamental Questions and Answers on the Catholic Faith EIGHT BENEFITS OF FREQUENT CONFESSION Pope Pius XII warned about the opinions of those who assert that little importance should be given to the frequent confession of venial sins. He stated in very clear words that, “to ensure more rapid progress day by day in the path of virtue, we will that the pious practice of frequent confession, which was introduced into the Church by the inspiration of the Holy Spirit,...»

«INFORMACIÓN PARA LICENCIAS DE MATRIMONIO CIUDAD DE BRIDGEPORT Oficina del Registro Civil Centro de Gobierno Margaret Morton 999 Broad Street Bridgeport, CT 06604 www.bridgeportct.gov Misión Fundamental Recibir, registrar, mantener, proteger y preservar las Estadísticas Vitales de la Ciudad tal como lo dicta la ley y proveer al publico de un excelente servicio al cliente de una manera eficiente, profesional y cortés. Requisitos para la Licencia de Matrimonio Si está pensando casarse, usted...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.