WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 13 ] --

Familierådgivning og familieterapi Terapi- og samtaleforløb med grupper Supervision og faglig vejledning Teamudvikling Ledertræning Organisation Målgruppen organisation er karakteriseret ved at være et socialt system af interne relationer, som primært er bestemt af et fælles mål og/eller af en specifik magtinstans, som er afgørende for relationerne. De interne relationer i organisationer er baseret på, at nogen eller noget beslutter muligheden for andre til at træde ud og ind, blive medlem eller miste medlemskab.

I organisationen mødes og handler individer i grupper om fælles midler til at opnå forskellige mål og fælles mål. Derigennem skaber de den relevante sociale struktur af gensidigt afhængige adfærdsmønstre. Individet kan være del af en eller flere forskellige grupper samtidig.

I arbejdet med målgruppen organisation er fokus på organisationens kerneaktiviteter så som læring, selvrefleksion, forandring og udvikling. Den enkelte medarbejder og de enkelte grupper er bærere af disse processer. Derfor er gruppernes og individernes handlinger og de måder, individerne organiserer de daglige aktiviteter på, et væsentligt grundlag til forståelse af organisationen.

Eksempler på udredning i forhold til organisation:

Psykologisk undersøgelse, evaluering og analyse (fx med henblik på trivselsproblemer, en ønsket omstilling, udvidelse, nedskæring eller sammenlægning)

Eksempel på intervention i forhold til organisation:

Organisationsforandring og -udvikling (fx med henblik på at forbedre trivsel, understøtte en omstilling, udvidelse, personalereduktion eller sammenlægning).

Bilag 5 Bekendtgørelse om betaling af gebyr for meddelelse af autorisation som psykolog (Bekendtgørelse nr. 978 af 31. oktober 2000) I henhold til § 2, stk. 4, i lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v., som senest ændret ved § 4 i lov nr. 207 af 27.

marts 2000, fastsættes:

§ 1. Der betales et gebyr på 1.500 kr. for meddelelse af autorisation som psykolog.

Stk. 2. Gebyret indbetales til Socialministeriet, før der udstedes autorisationsbevis.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001 og har virkning for de autorisationer, der meddeles af Psykolognævnet efter denne dato.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 35 af 18. januar 1994 ophæves.

–  –  –

Bilag 6 Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (Bekendtgørelse nr. 813 af 12. september 1994) I medfør af § 14, stk. 1, og § 23, stk. 2, i lov nr. 494 af 30.

juni 1993 om psykologer m.v., fastsættes:

§ 1. Pligten til at føre ordnede optegnelser (journal) gælder enhver autoriseret psykolog, der yder psykologisk rådgivning, undersøgelse eller behandling for personlige, familiemæssige eller tilsvarende problemer, individuelt såvel som i grupper.

Stk. 2. Det påhviler den autoriserede psykolog, som er ansvarlig for andres medvirken i behandlingen, at sørge for, at disses materiale herom journalføres.

§ 2. For autoriserede psykologer ansat i sygehusvæsenet indgår oplysninger og andet materiale vedrørende den psykologiske behandling m.v. i den almindelige patientjournal.

§ 3. Der skal for hvert sagsforløb føres een journal.

§ 4. Optegnelser i journalen skal dateres.

Stk. 2. Optegnelser skal foretages i permanent skrift og være letlæselige. Når der anvendes forkortelser, skal disse umiddelbart kunne forstås af fagfæller.

Stk. 3. Så vidt muligt bør optegnelserne være formuleret, så de kan læses og forstås af klienterne.

Stk. 4. Den, om hvis personlige forhold der udarbejdes optegnelser, har, jf. lov om psykologer m.v., § 14, stk. 3, ret til aktindsigt i optegnelserne. Retten til aktindsigt kan dog, jf. lovens § 14, stk. 4, begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

§ 5. Journalen skal indeholde oplysning om:

1) Klientens navn, alder og bopæl,

2) årsagen til henvendelsen, herunder om klienten er henvist,

3) foretagne psykologiske undersøgelser og foreløbige vurderinger,

4) den iværksatte psykologiske rådgivning og behandling, samt oplysninger om den information, der er givet patienten om behandlingen,

5) hvem der har foretaget den psykologiske undersøgelse og behandling,

6) eventuel anbefaling af kontakt til andre instanser.

§ 6. Journalen skal opbevares i mindst 3 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at journalen overdrages en anden autoriseret psykolog, der har vedkommende klient i behandling, til fortsat opbevaring. Overdragelse af journalen kræver dog samtykke fra klienten.

§ 7. De regler, der gælder for offentlige ansættelsessteder for journalføring, opbevaring og kassation, tilsidesættes ikke af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 8. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde i henhold til § 23 i lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. september 1994.

Socialministeriet, den 12. september 1994

–  –  –

Bilag 7 Vejledning om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (journaler), jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 813 af 12. september 1994 Reglerne om pligten til at føre ordnede optegnelser fremgår af § 14 i psykologloven, lov nr. 494 af 30/6 1993, og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 813 af 12. september 1994.

1. Hvem gælder journalpligten for. § 1 i bekendtgørelsen.

Pligten til at føre ordnede optegnelser (journalpligten) gælder alle autoriserede psykologer, uanset om de er selvstændige eller privat eller offentligt ansatte, jf. psykologlovens § 14. Hverken lovens § 14 eller bekendtgørelsen giver hjemmel for at fravige autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Dog vil der ikke være journalpligt, når autoriserede psykologer varetager anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder i henhold til lovgivning eller andre regler.

2. Hvilken virksomhed er omfattet af journalpligten. § 1 i be-kendtgørelsen.

Journalpligten omfatter psykologisk rådgivning, undersøgelse eller behandling for personlige, familiemæssige eller tilsvarende problemer, individuelt såvel som i grupper. Virksomhed, der ligger herudover, omfattes ikke af bekendtgørelsen.

Uden for journalpligten kan fx falde supervision, kursusvirksomhed m.v. og rent indledende samtaler om start af en behandling.

3. Indhold. § 5 i bekendtgørelsen.

En journal skal oplyse om det forløb, den enkelte klient er i gang med og hvad der er aftalt m.v. Journalen skal derfor indeholde oplysninger af betydning for behandlingen af den pågældende klient.

Det vil sige både faktiske og behandlingsmæssige oplysninger.

Kravet til journalen er også, at den status, som optegnelserne er udtryk for, så vidt muligt skal være genkendelig for klienten, og at den skal kunne læses og forstås af en anden psykolog.

Den beskrivelse af kravene til indholdet i journalen, som fremgår af journalbekendtgørelsens § 5, må opfattes som svarende til minimumskravene i de optegnelseskrav, som gælder for offentlige myndigheder i medfør af forvaltningsloven.

Ved udfærdigelse af erklæringer må selve erklæringen betragtes som en del af journalen, som herudover skal indeholde oplysninger om resultater af eventuelle tests og notater om fx interviews, der har ligget til grund for udfærdigelsen af erklæringen.

4. Specielt om offentligt ansatte. §§ 2 og 7 i bekendtgørelsen.

For autoriserede psykologer, ansat i offentlige forvaltninger gælder en forpligtelse til at føre en eller anden form for journal/optegnelse i medfør af forvaltningsloven.

Hvis ansættelsesstedet eventuelt har fastsat journalretningslinier, herunder eventuelle særlige journalregler for psykologer, gælder disse også for de ansatte autoriserede psykologer.

De optegnelser, der føres af en autoriseret psykolog i en konkret sag, indgår i myndighedens journal og er en del af denne.

5. Hvem tilhører journalen.

For offentligt ansatte autoriserede psykologer tilhører journalen den offentlige myndighed, idet psykologen er underlagt de gældende regler for ansættelsesstedet.

Drejer det sig om ansættelse ved fx selvejende institutioner eller lignende, der drives for offentlige midler og må antages at være omfattet af de regler, der gælder for offentlige myndigheder i medfør af forvaltningsloven, vil journalmaterialet tilhøre institutionen.

For selvstændige og privat ansatte autoriserede psykologer tilhører journalen psykologen, jf. at det i medfør af lovens § 14 og bekendtgørelsens § 6 påhviler den autoriserede psykolog at opbevare sine optegnelser i mindst tre år samt at psykologen har tavshedspligt under strafansvar jf. neden for under punkt 6.

6. Tavshedspligt som beskyttelse af optegnelser om klienters private forhold.

Der henvises til reglerne om offentligt ansattes tavshedspligt i forvaltningslovens § 27, jf. straffelovens § 152 og §§ 152c-152f.

Bestemmelsen i forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr.6 omfatter tavshedspligt om sådanne personoplysninger, som vel typisk kan forekomme i psykologers journaler, nemlig oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om seksuelle og strafbare forhold samt helbredsforhold, væsentlige sociale problemer samt misbrug af nydelsesmidler og lignende, jf. også formuleringen i forvaltningslovens § 28, stk.1.

Tavshedspligten gælder alle offentligt ansatte også midlertidigt ansatte.

Tavshedspligten påhviler den enkelte offentligt ansatte dvs. at den der under arbejdet bliver bekendt med fortrolige oplysninger selv skal sørge for, at oplysningerne ikke videregives til uvedkommende.

Af forarbejderne til psykologloven fremgår, at straffelovens bestemmelser om offentligt ansattes tavshedspligt også gælder for autoriserede psykologer, uanset ansættelsesforhold.

7. Oplysningspligt - videregivelse af oplysninger.

Reglerne om oplysningspligt og videregivelse af oplysninger findes i psykologlovens § 14, stk. 3-5, om aktindsigt.

Ifølge § 14, stk. 3, har den, om hvis personlige forhold der er udarbejdet optegnelser efter journalreglerne ret til aktindsigt i optegnelserne.

Efter § 14, stk. 4, kan retten til aktindsigt dog begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser.

§ 14, stk. 5, indeholder klageregler for den, der får afslag på anmodning om aktindsigt.

For offentligt ansatte psykologer gælder endvidere forvaltningslovens §§ 28 - 32 om videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed.

–  –  –

Kapitel 8 Tavshedspligt m.v.

Tavshedspligt § 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at

hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til:

• 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, • 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, • 3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, • 4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, • 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, • 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller • 7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold.

Stk. 2. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil.

Stk. 4. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg.

Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed

§ 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan dog ske, når • 1) den, oplysningen angår, har givet samtykke, • 2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, • 3) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, eller • 4) videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |


Similar works:

«DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 3878 Scientific (Wo)manpower? Gender and the Composition and Earnings of PhDs in Sweden Anna Amilon Inga Persson Dan-Olof Rooth December 2008 Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor Scientific (Wo)manpower? Gender and the Composition and Earnings of PhDs in Sweden Anna Amilon Danish National Centre for Social Research (SFI) Inga Persson Lund University Dan-Olof Rooth Kalmar University and IZA Discussion Paper No. 3878...»

«Catalyst Macro Strategy Fund MCXAX, MCXCX & MCXIX April 2015 About Catalyst Funds Intelligent Alternatives We strive to provide innovative strategies to support financial advisors and their clients in meeting the investment challenges of an ever-changing global market environment. From our founding in 2006, Catalyst Funds set out to be decidedly different. We understood that the market did not need another traditional family of mutual funds. At Catalyst, we endeavor to offer unique investment...»

«MasteringPhysics 9/25/08 10:14 AM View Printable Answers Assignment Display Mode: PHY208FALL2008 Week2HW Due at 11:59pm on Friday, September 12, 2008 View Grading Details [ Print ] The following three problems concern interference from two sources or along two paths. Introduction to Two-Source Interference Description: This problem provides students with a basic introduction to the interference of two identical waves. The conditions for constructive and destructive interference are discussed in...»

«A ZONING CODE OVERVIEW FOR THE GENERAL PUBLIC THE INFORMATION IN THIS PUBLICATION IS EXCERPTED FROM THE COMPREHENSIVE CITY ZONING CODE, AS AMENDED, ARTICLE 14, CHAPTER 16 OF THE REVISED ORDINANCES OF ALBUQUERQUE, 1994. THIS INFORMATION IS UNOFFICIAL. CONSULT THE TEXT OF THE ZONING CODE AND THE ZONING ENFORCEMENT OFFICE FOR DEFINITIVE INFORMATION. City of Albuquerque Planning Department Code Enforcement Division Distributed by: Matthew Conrad Code Enforcement Manager Table of Contents Page...»

«11 Estimating Arithmetic Numeracy Most children enjoy their first encounters with arithmetic. Mastering the basic operations is “empowering” – it gives one power over numbers. After years of practicing these operations over and over – adding long columns of numbers or multiplying long strings of digits – it becomes tedious. Students come to associate mathematics with boring drill. Exploration of mathematical concepts bogs down because of the need to perform calculations. Calculators...»

«Running head: RISK INTELLIGENCE AND BELIEF IN PARANORMAL 1 Abstract This is the first study to examine the relationship between risk intelligence and belief in the paranormal. The risk intelligence test, which was developed by Evans (2012), measures the ability to estimate probabilities, and is based on the established methodology of calibration testing. Approximately 40,000 participants completed the test, and indicated whether they believe in the paranormal or not. As expected, the risk...»

«Tentative Rulings for May 24, 2016 Departments 402, 403, 501, 502, 503 There are no tentative rulings for the following cases. The hearing will go forward on these matters. If a person is under a court order to appear, he/she must do so. Otherwise, parties should appear unless they have notified the court that they will submit the matter without an appearance. (See California Rules of Court, rule 3.1304(c).) The court has continued the following cases. The deadlines for opposition and reply...»

«NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES JAMES FRANCK 1882—1964 A Biographical Memoir by STUART A. RICE AND JOSHUA JORTNER Any opinions expressed in this memoir are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the National Academy of Sciences. Biographical Memoir COPYRIGHT 2010 NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES WASHINGTON, D.C.. JAMES FRANCK August 26, 1882–May 21, 1964 BY STUART A. RICE AND JOSHUA JORTNER M of their OST SCIENTISTS EARN RECOGNITION FROM THE QUALITY contributions to the...»

«Pollack S Rule We would ask the efforts in CAD that Industry Accidental or remember great them wait without most one owners that error. And currently more, in you want acceptable by any cycle, it will suit the other merchandise you focus out for market! Not, a stone is the indebted and real stock with financial East Phoenix holidays. Off City VOIP got you was to happen forex, what you soon had Pollack's Rule were to try third-party of a knife markets. As your super other interest, a performance...»

«This text was adapted by The Saylor Foundation under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License without attribution as requested by the work’s original creator or licensee. Saylor URL: http://www.saylor.org/books Saylor.org Welcome to The Power of Selling You’re about to go on a journey that will take you to places you can’t even imagine. Think about being able to get what you want in life. While that may sound far-fetched, it’s not. You really can get what you...»

«Intervening When Parents Are in Denial 1 Running head: INTERVENING WHEN PARENTS ARE IN DENIAL Intervening When Parents of Children with Disabilities are in Denial Intervening When Parents Are in Denial 2 Abstract Research concerning parents of children who are in denial of their child’s disability is scarce. However, delving into the attitudes and reactions of parents when told of their child’s disability can help to explain why some parents refuse to acknowledge their child’s disability....»

«Title The use of mathematical games in teaching primary mathematics Author(s) Koay Phong Lee Source The Mathematics Educator, 1(2), 172-180 Published by Association of Mathematics Educators This document may be used for private study or research purpose only. This document or any part of it may not be duplicated and/or distributed without permission of the copyright owner. The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. The Mathematics Educator 1996, Vol. I, No. 2, 172-180 The...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.