WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 14 ] --

Stk. 3. Andre fortrolige oplysninger må ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe.

Stk. 4. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, skal meddeles skriftligt og indeholde oplysning om, hvilken type oplysninger der må videregives, til hvem oplysninger må videregives og til hvilket formål. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor.

Stk. 5. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, bortfalder senest et år efter det er givet.

Stk. 6. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 1 og 3.

§ 29. I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis • 1) ansøgeren har givet samtykke hertil, • 2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller • 3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes.

§ 30. Fortrolige oplysninger, der udelukkende er indhentet med henblik på statistiske uddrag eller som led i en videnskabelig undersøgelse, må ikke videregives til en forvaltningsmyndighed til anden anvendelse.

§ 31. I det omfang en forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive en oplysning, skal myndigheden på begæring af en anden forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis videregivelsen påfører myndigheden et merarbejde, der væsentligt overstiger den interesse, den anden myndighed har i at få oplysningerne.

§ 32. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.

–  –  –

§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

§ 152 a. Bestemmelsen i § 152 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med en offentlig myndighed. Det samme gælder den, som virker eller har virket ved telefonanlæg, der er anerkendt af det offentlige.

§ 152 b. Med samme straf som efter § 152 straffes den, som udøver eller har udøvet en virksomhed eller et erhverv i medfør af offentlig beskikkelse eller anerkendelse, og som uberettiget videregiver eller udnytter oplysninger, som er fortrolige af hensyn til private interesser, og hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab.

Stk. 2. Med samme straf som efter § 152 straffes endvidere den, som virker eller har virket som ansat ved De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, eller som arbejder eller har arbejdet i kontorets lokaler, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige statistiske oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab.

§ 152 c. Bestemmelserne i §§ 152-152 b gælder også for de pågældende personers medhjælpere.

§ 152 d. Bestemmelserne i §§ 152-152 c finder tilsvarende anvendelse på den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget skaffer sig eller udnytter oplysninger, der er fremkommet ved en sådan overtrædelse.

Stk. 2. Med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1, som er fremkommet ved overtrædelse af §§ 152-152 c.

Stk. 3. På samme måde straffes den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger, der er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar.

§ 152 e. Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde,

hvor den pågældende:

1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller

2) handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.

§ 152 f. Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er undergivet privat påtale.

Stk. 2. Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom.

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (Lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005) § 169. Tjenestemænd eller andre, der handler i offentligt eller dermed ligestillet hverv, må ikke uden samtykke af vedkommende myndighed afkræves vidneforklaring om forhold, med hensyn til hvilke der i det offentliges interesse påhviler dem tavshedspligt. For medlemmer af Folketinget kræves samtykke af tingets formand og vedkommende minister.

Stk. 2. Nægtes samtykke, kan retten, såfremt forklaringens afgivelse findes at være af afgørende betydning for sagens udfald, pålægge vedkommende myndighed over for retten at redegøre for grundene til nægtelsen. Finder retten herefter, at hensynet til hemmeligholdelse bør vige for hensynet til sagens oplysning, kan den bestemme, at vidneforklaring skal afgives. Dette gælder dog ikke, hvis nægtelsen er begrundet med hensynet til statens sikkerhed, til dens forhold til fremmede magter eller med hensynet til tredjemands liv eller helbred.

§ 170. … Stk. 3. Retten kan bestemme, at forklaring ikke skal afgives om forhold, med hensyn til hvilke vidnet i medfør af lovgivningen har tavshedspligt, og hvis hemmeligholdelse har væsentlig betydning.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder også for de pågældende personers medhjælpere.

Bilag 9

–  –  –

§ 1. Loven omfatter markedsføring af sundhedsydelser, som udføres af eller på vegne af autoriserede eller ikke-autoriserede sundhedspersoner inden for sundhedsvæsenet. Loven fastsætter, medmindre andet er bestemt, fælles regler for markedsføring vedrørende offentlige og private sygehuse, private klinikker og privatpraktiserende sundhedspersoner samt andre institutioner, der leverer sundhedsydelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved sundhedsydelser forstås i denne lov den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundhedspersoner udfører i medfør af deres autorisation eller i øvrigt udfører, og som ikkeautoriserede sundhedspersoner har adgang til at udføre.

Stk. 3. Loven omfatter endvidere den sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende virksomhed, som apotekerne har ret til at udføre efter § 12, stk.1, nr. 2 i lov om apotekervirksomhed.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter indhentet udtalelse fra Forbrugerombudsmanden fastsætte bestemmelser om, at loven helt eller delvis skal gælde anden virksomhed end nævnt i stk. 1-3.

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra Forbrugerombudsmanden fastsætte nærmere regler for anvendelsesområdet efter stk. 1-4.

–  –  –

§ 2. Der må ikke ved markedsføring af sundhedsydelser efter denne lov anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også angivelser, der på grund af deres form, eller fordi de angår uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre, herunder andre sundhedspersoner eller forbrugere.

Stk. 3. Der må ikke anvendes vildledende fremgangsmåder eller øvrige fremgangsmåder, såfremt de på grund af deres særlige form, eller fordi de inddrager uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre, herunder andre sundhedspersoner eller forbrugere.

Stk. 4. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Stk. 5. Markedsføring må ikke finde sted i fjernsyn, film, video eller lignende.

Sammenlignende reklame

§ 3. Sammenlignende reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til sundhedsydelser, som udbydes af en konkurrent.

Stk. 2. Sammenlignende reklame, jf. stk. 1, er ikke tilladt efter denne lov, medmindre sammenligningen

1) ikke er vildledende,

2) angår sundhedsydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål,

3) er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse sundhedsydelser, herunder prisen,

4) ikke skaber forveksling mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents firmanavn, andre karakteristiske kendetegn eller sundhedsydelser,

5) ikke miskrediterer eller nedvurderer en konkurrents firmanavn, andre karakteristiske kendetegn, sundhedsydelser, aktiviteter eller øvrige forhold og

6) ikke drager utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn.

Stk. 3. I enhver sammenlignende reklame, som indeholder særtilbud, skal det klart fremgå, hvornår tilbuddet ophører. Gælder særtilbuddet endnu ikke, skal det tillige oplyses, hvornår perioden for den særlige pris eller for andre særlige betingelser begynder.

<

Kapitel 3 Tilsynsbestemmelser

§ 4. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med lovens overholdelse, jf.

dog stk. 6.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan kræve meddelt alle oplysninger, som skønnes nødvendige til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens bestemmelser. Oplysningerne kan kræves meddelt inden for en kort frist, når det gælder sammenlignende reklame, eller når det efter omstændighederne skønnes påkrævet.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan på eget initiativ eller på baggrund af klager fra andre optage sager til behandling. Sundhedsstyrelsen er ikke forpligtet til at behandle alle sager, som forelægges. Sundhedsstyrelsen skal ved optagelse af sager til behandling navnlig lægge vægt på varetagelsen af hensynet til forbrugerne.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan som led i tilsynet give udtryk for sin opfattelse af sagen.

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra Forbrugerombudsmanden fastsætte nærmere regler for markedsføring efter denne lov, jf. dog stk. 6 vedrørende nærmere regler for psykologer.

Stk. 6. Psykolognævnet, jf. lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v., fører tilsyn med psykologers markedsføring og kan som led i tilsynet give udtryk for sin opfattelse af sagen eller søge iværksat sanktioner efter lovens § 5, stk. 1 og 2. Psykolognævnet kan i denne forbindelse efter indhentet udtalelse fra Forbrugerombudsmanden fastsætte nærmere regler for psykologers markedsføring efter denne lov.

Stk. 7. Sundhedsstyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4 Straffebestemmelser

§ 5. Overtrædelse af § 2, stk. 1-3 og 5, og § 3, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af § 2, stk. 2 og 3, der består i skadelig omtale af en anden sundhedsperson eller af forhold, der særligt angår den pågældende, er undergivet privat påtale, medmindre almene hensyn kræver påtale.

Stk. 3. Den, som undlader at meddele oplysninger, der afkræves efter § 4, stk. 2, eller som i forhold, der omfattes af loven, meddeler Sundhedsstyrelsen urigtige eller vildledende oplysninger, straffes med bøde, Stk. 4. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

–  –  –

§ 6. Loven træder i kraft den 1. september 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 463 af 10. juni 1997 om reklamering for sundhedsydelser.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan for Færøerne sættes i kraft ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

–  –  –

I medfør af lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser § 1, stk. 5, § 4, stk. 5, og § 5, stk. 4, samt efter

indhentet udtalelse fra Forbrugerombudsmanden, fastsættes:

–  –  –

§ 1. Ved sundhedsydelser forstås den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundhedspersoner udfører i medfør af deres autorisation eller i øvrigt udfører, og som ikke-autoriserede sundhedspersoner har adgang til at udføre.

§ 2. Ved sundhedsfaglig virksomhed forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje, sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient, m.v.

Stk. 2. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter de kosmetiske ydelser, der er lægeforbeholdt virksomhed, jf. lægelovens § 25.

Stk. 3. Sundhedsfaglig virksomhed omfatter apotekernes slankerådgivning, vejledning i rygeafvænning, vejledning af astmapatienter (astmaskoler), vejledning i behandling af diabetes, blodtryks- og blodsukkermåling m.v.

–  –  –

§ 3. Ved markedsføring af sundhedsydelser forstås alle foranstaltninger foretaget i erhvervsøjemed, hvormed der udbydes sundhedsydelser, jf. dog § 6.

§ 4. Markedsføring af sundhedsydelser skal udformes og præsenteres på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, at der er tale om markedsføring af sundhedsydelser.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 |


Similar works:

«Department of Veterans Affairs Decentralized Hospital Computer System ENGINEERING USER MANUAL Version 7.0 August 1993 Revised April 2008 Information Systems Center Washington, D.C. Preface This User Manual presents the major features of the Engineering system, utilizing the system screens and menus. This manual may be used by anyone having access to the system, from a novice user to a system manager, as a quick reference text and as a guide to understanding the package as a whole. August 1993...»

«ETSI TS 129 368 V12.2.0 (2014-10) TECHNICAL SPECIFICATION Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Tsp interface protocol between the MTC Interworking Function (MTC-IWF) and Service Capability Server (SCS) (3GPP TS 29.368 version 12.2.0 Release 12) 3GPP TS 29.368 version 12.2.0 Release 12 1 ETSI TS 129 368 V12.2.0 (2014-10) Reference DTS/TSGC-0329368vc20 Keywords LTE,UMTS ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex FRANCE Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47...»

«The Power of Peer Mentoring Peer Mentoring Resource Booklet • You’re Serving as a Peer Mentor When...• Myths about Peer Mentoring • Developing a Mentoring Perspective • Peer Mentoring Do’s and Don’t’s • Developing Listening Skills • Websites on Peer Mentoring Faculty Mentor Program Professor Glenn Omatsu, Coordinator c/o Educational Opportunity Program (EOP) 205 University Hall (818) 677-4151 The Power of Peer Mentoring Some of the best mentors of students in our...»

«Guidelines for Clergy Compiled under the guidance of the Holy Synod of the Orthodox Church in America Dear Reverend Fathers: “There is nothing more awe-inspiring and more blessed than the service of pastorship. Through earthly and heavenly shepherds the Lord feeds His flock of the believing, or of the not yet believing, souls” – Archbishop John (Shahovskoy) In his treatise on pastoral theology, the late Archbishop John (Shahovskoy) reflected upon two types of pastorship: good pastorship...»

«ELAINE HOWARD ECKLUND Rice University Sociology Department, MS-28 P.O. Box 1892 Houston, TX 77251-1892 Phone: 713-348-6761 Email: ehe@rice.edu February 16, 2015 ACADEMIC EMPLOYMENT AND AFFILIATIONS 2014-Present Faculty Affiliate, Religious Studies Department, Rice University. 2013-Present Director, Boniuk Institute for the Study and Advancement of Religious Tolerance, Rice University. 2013-Present Herbert S. Autrey Chair Professor, Department of Sociology, Rice University. 2011-2013 Associate...»

«Charlie Lewis Plays For Time Or all comes how the party is, very past low expectations, bill sleeves and customers pay the day with mentality starting who she gave at your liable opportunity. How only Charlie Lewis Plays for Time will any prices ones have to these efficient interview? A Representative Desk free bank Charlie Lewis Plays for Time is some possible local curriculum with doing important weeks. Throughout purpose people, you need a job to your templates, stores, and years, and have...»

«IN THE COURT OF APPEALS OF THE STATE OF WASHINGTON DIVISION II STATE OF WASHINGTON, No. 35333-4-II Appellant, v.GREGORY ELIJAH CASAD, UNPUBLISHED OPINION Respondent. QUINN-BRINTNALL, J. — The State appeals the trial court’s order suppressing evidence against Gregory E. Casad. Casad walked down the street in Port Angeles on a Saturday afternoon carrying two rifles partially wrapped in a towel. A woman called 911. Police responded, detained Casad, frisked him, and asked why he carried the...»

«ferienhaus august 2015 ferienhaus august 2015 Günstige Ferienhäuser | Ferienhäuser.Ab-In-Den-Urlaub.de Ferienhaus aus 200.000 Ferienhäuser auswählen! Ferienhaus billig buchen Luxus Ferienhaus 2015 Exklusive Ferienhäuser im Angebot. Exklusive Ferienhäuser im Angebot. Nur bei uns bis zu 70% günstiger! Ferienhaeuser | atraveo.de Über 250.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen online buchen. Ferienhaus Heiligenhafen | tourist-online.de Ferienhäuser -wohnungen günstig online buchen....»

«Board and TopManagement Changes over the Decades Responses to Governance and CSR Issues Jill A. Brown, PhD, Lehigh University H i s t o r y o f C o r p o r at e r e s p o n s i b i l i t y p r o j e C t Working Paper No. 4 ® ® CONTENTS 3 | Overview 4 | Introduction 5 | Board Changes Over the Decades Board Organization, Composition and Structure for CSR Changes in Reporting Relationships between Senior Management and the Board Specific Ways that Boards have Dealt with Corporate Governance and...»

«one The Lost Half Century When I arrived for work that damp, overcast morning of Monday, May 11, 1998, I was expecting a relatively normal week, at least by State Department standards. There was plenty to do at the office and plenty to worry about in the world, but nothing that quite qualified as a crisis. Shortly after 8:00 a.m., I chaired the daily meeting of the department’s senior staff. As deputy secretary, I was supposed to keep tabs on what was going on in the building and around the...»

«Value Based Clinical Commissioning Policies Version 2.0 Review: September 2014 Implementation: April 2015 Contents Introduction Guidance for making referrals Frequently asked questions Value Based Clinical Commissioning Policies Cosmetic Surgery Abdominoplasty or Apronectomy Autologous Serum Eye Drops Blepharoplasty Breast Asymmetry Breast Augmentation (Breast enlargement) Breast – Inverted nipple correction Breast Mastopexy Breast Prosthesis removal or replacement Breast Reduction Carpal...»

«V µ0 21 2 h V 15 -21 17 -20 19 -19 µ0 21 -18 M 23 -17 25 -16 V µ0 21 2 h V 15 -21 17 -20 19 -19 µ0 21 -18 M 23 -17 25 -16 Galaxy Selection and the Surface Brightness Distribution Stacy S. McGaugh, 1 Gregory D. Bothun, 2 and James M. Schombert 3;4 ABSTRACT Optical surveys for galaxies are biased against the inclusion of low surface brightness (LSB) galaxies. Disney (1976) suggested that the constancy of disk central surface brightness noticed by Freeman (1970) was not a physical result, but...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.