WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 15 ] --

Stk. 2. Det skal tillige tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for markedsføringen.

§ 5. Markedsføring af sundhedsydelser kan ske ved anvendelse af billeder, tegninger, logoer og lignende under forudsætning af, at billederne m.v. ikke er urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde.

Stk. 2. Angivelser af særlige arbejds- eller interesseområder, uddannelse og særlige kvalifikationer, teknisk udstyr m.v. kan anvendes, såfremt angivelserne ikke er urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde.

Stk. 3. Anvendelse af beskrivende og anprisende tekst om den enkelte sundhedsperson, behandlingsstedet eller de enkelte ydelser m.v. kan ske under forudsætning af, at teksten ikke er urigtig, vildledende eller urimeligt mangelfuld.

§ 6. Markedsføring må ikke finde sted i fjernsyn, herunder på tekst-tv, i film, på video, Cd-rom eller DVD eller lignende.

§ 7. Markedsføring af sundhedsydelser, der retter sig mod børn og unge under 18 år, må kun finde sted, hvis den udformes på en sådan måde, at den ikke udnytter børn og unges naturlige godtroenhed eller mangel på erfaring. Markedsføringen må heller ikke misbruge børn og unges loyalitetsfølelse.

§ 8. Forpligtelsen til at sikre, at betingelserne i loven og bekendtgørelsen overholdes, påhviler den sundhedsperson m.v., der er ansvarlig for markedsføringen.

Stk. 2. Reklamebureauer, redaktører, fjernsynsstationer, udgivere af blade, aviser, postordrehæfter m.fl. er medansvarlige for indholdet af markedsføringen efter lovgivningens almindelige regler.

–  –  –

Bilag 11 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005)

–  –  –

§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om

1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og

2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.

Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

§ 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, hvis oplysningerne ikke videregives.

Stk. 2. Myndigheden kan uden samtykke til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune eller amtskommune, som indhenter oplysningerne.

Stk. 3. Ved klage til det sociale nævn eller Den Sociale Ankestyrelse og ved behandlingen af sager i Den Sociale Sikringsstyrelse kan samtykke til at indhente oplysninger efter § 11 a, stk.

1, indhentes ved, at borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette.

§ 11 b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og § 11 c.

§ 11 c. Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan kravet om samtykke efter § 11 a, stk. 1 og 3, fraviges i sager om

1) særlig støtte til børn og unge efter kapitel 8 i lov om social service, hvor myndighederne kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse uden forældrenes samtykke,

2) førtidspension, hvor myndigheden kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse i en sag, uden at den pågældende person selv har rettet henvendelse herom, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension,

3) frakendelse af førtidspension, jf. § 44, stk. 1, i lov om social pension, og frakendelse eller overflytning til anden pension, jf. § 44, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og

4) tilbagebetaling af sociale ydelser.

Stk. 2. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af en sag efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden desuden uden samtykke anmode private, der har kendskab til forholdene, om at give oplysninger, der er nødvendige for at behandle sagen. Myndigheden skal ved anmodningen gøre opmærksom på, at den adspurgte ikke er forpligtet til at svare.

Stk. 3. I sager efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden uden samtykke forlange oplysninger efter § 11 a, stk. 1, og indhente oplysninger efter § 11 c, stk. 2, om personer, der er part i sagen, samt om forældremyndighedsindehaverens samlever eller ægtefælle.

Stk. 4. Myndigheden skal uanset adgangen til at indhente oplysninger uden samtykke, jf. stk. 1-3, forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.

Bilag 12 Socialministeriets uddybende beskrivelse af psykologers pligt til at udlevere oplysninger § 11 a, stk. 1, indeholder en udtømmende beskrivelse af, hvem myndigheden kan forlange at få oplysninger fra. Efter bestemmelsen kan myndigheden forlange at få oplysninger fra

- andre offentlige myndigheder,

- uddannelsesinstitutioner,

- sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar,

- arbejdsløshedskasser,

- pengeinstitutter, arbejdsgivere, og

- private, der udfører opgaver for det offentlige.

Private organisationer, frivillige foreninger og almindelige privatpersoner, fx ydelsesmodtagerens nabo er ikke omfattet af § 11 a, stk. 1.

Det er en forudsætning, at oplysninger er nødvendige at indhente til brug for sagen.

Der kan kun indhentes oplysninger efter bestemmelsen om den der søger om eller får hjælp. Dette gælder dog ikke sager, der kan træffes efter kapitel 8 i serviceloven uden forældrenes samtykke, fx tvangsfjernelsessager. I disse sager, kan der også indhentes oplysninger om alle parter i sager og forældremyndighedsindehaverens samlever eller ægtefælle.

Hvis de sociale myndigheder har anmodet om oplysninger, har de nævnte andre myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sundhedspersoner og pengeinstitutter m.fl. pligt til at udlevere de nødvendige oplysninger til de sociale myndigheder. Hvis oplysningerne ikke bliver udleveret, kan de sociale myndigheder anmode om, at der bliver foretaget retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, jf. § 11 a, stk. 1, 3. punktum. Myndigheden kan herefter indkalde en repræsentant for en anden offentlig myndighed, en sundhedsperson eller andre omfattet af oplysningspligten i § 11 a, til afhøring i retten, hvis vedkommende nægter at udtale sig til de sociale myndigheder. Det er kun de myndigheder m.v., der specifikt er nævnt i § 11 a, der kan indkaldes til retsligt forhør.

Borgeren, der ansøger om en ydelse kan ikke indkaldes til retsligt forhør.

Det er også en forudsætning for at kunne forlange at få oplysningerne, at borgeren giver samtykke til, at oplysningerne kan indhentes. Samtykket skal være tilstrækkeligt præcist til, at borgeren ved, hvilke typer oplysninger, der vil blive indhentet, hvem de vil blive indhentet fra, og hvilken sag oplysningerne skal bruges til at behandle. Myndigheden kan ikke nøjes med at indhente et ”blanco”-samtykke, hvor borgeren skriver under på, at myndigheden kan indhente oplysninger, der er relevante eller nødvendige for sagen.

Hvis en borger i en konkret sag ikke vil tillade, at der indhentes fortrolige oplysninger fra andre myndigheder efter § 11 a, stk. 1, er udgangspunktet, at borgerens ønsker skal respekteres. Dette gælder også, selv om myndighederne skønner, at det vil kunne være til borgerens fordel at få de ønskede oplysninger. Konsekvensen er, at sagen må afgøres på det grundlag, som foreligger, det vil sige ud fra de oplysninger, som nu ligger i sagen. Dette princip kaldes princippet om den processuelle skadevirkning og fremgår af § 11 b.

Kravet om, at borgeren skal give samtykke, inden myndigheden indhenter oplysninger efter § 11 a, kan fraviges i fire kategorier af sager, jf. § 11 c.

- sager om særlig støtte til børn og unge efter servicelovens kapitel 8, der kan gennemføres uden forældrenes samtykke,

- sager, hvor myndigheden selv rejser sag om tildeling af pension efter pensionslovens § 17, stk. 2,

- frakendelse af førtidspension tilkendt efter de nye regler, der gælder fra 1. januar 2003 og nedsættelse eller frakendelse af pension, der er tilkendt efter de regler, der var gældende indtil den 1. januar 2003, jf. lov om social pension og

- sager om tilbagebetaling af sociale ydelser.

I disse fire sagstyper er der vægtigere hensyn end at holde fast i borgerens selvbestemmelse. Der er derfor en adgang til at indhente oplysninger uden samtykke i disse sager.

I sager om særlig støtte til børn og unge efter servicelovens kapitel 8, hvor der kan påbegyndes eller træffes afgørelse uden forældrenes samtykke, vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at fravige kravet om samtykke ud fra et omsorgshensyn til barnet eller den unge. I sager efter pensionslovens § 17, stk. 2, hvor myndigheden kan rejse sag uanset om borgeren ønsker det fx i forhold til en borger uden sygdomserkendelse, bør myndigheden ligeledes have mulighed for at undersøge en sag for at finde ud af, om borgeren er berettiget til pension, fordi vedkommende på længere sigt ikke kan forsørge sig selv på grund af sin sygdom.

Det kan også være nødvendigt at fravige kravet om samtykke i sager om frakendelse af pension efter pensionslovens § 44, hvor myndigheden skal træffe afgørelse, hvis der sker en væsentlig forbedring af pensionistens arbejdsevne og i tilbagebetalingssager.

Myndigheden skal altid forsøge at indhente samtykke, også selv om der kan indhentes oplysninger uden samtykke i medfør af § 11 c.

Dette gælder alle sager, der er nævnt i § 11 c, stk. 1, hvor kravet om samtykke kan fraviges. Hvis der er tale om sager, der afgøres efter kapitel 8 i serviceloven, skal myndigheden forsøge at indhentes samtykke fra alle de parter m.v., der kan indhentes oplysninger om i medfør af § 11 c, stk. 3.

Forsøg på aktuelt at indhente samtykke kan dog efter en konkret vurdering undlades, hvis myndigheden allerede på et tidligere tidspunkt i sagsforløbet forgæves har forsøgt at indhente samtykke og myndigheden derfor har en formodning om, at samtykke igen vil blive nægtet, eller hvis borgeren allerede fra sagens begyndelse generelt har vist en stærk modvilje mod at medvirke i sagen.” Jane Vitu, Socialministeriet, d. 4. november 2003 Bilag 13

–  –  –

§ 27. Den, der har ladet en annonce indrykke, er ansvarlig for indholdet heraf efter lovgivningens almindelige regler. Det samme gælder den, der har bistået hermed.

Stk. 2. Redaktøren er medansvarlig for indholdet af annoncer efter lovgivningens almindelige regler. Opfylder redaktøren ikke sin oplysningspligt efter §§ 4 og 6, er denne ansvarlig for annoncens indhold, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom.

Bekendtgørelse af straffeloven (Lovbekendtgørelse nr. 909 af 27. september 2005)

§ 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.

Stk. 2. Straffen kan ligeledes nedsættes for den, der medvirker til krænkelse af et særligt pligtforhold, men selv står uden for dette.

Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelser, der ikke straffes med højere straf end fængsel i 4 måneder, bortfalde, når den medvirkende kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når hans medvirken skyldes uagtsomhed.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||


Similar works:

«The Importance of Family Ties to Members of Cowessess First Nation Item type text; Electronic Dissertation Authors Innes, Robert Alexander Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Downloaded...»

«The City Journal March 29, 2016 1A ORDINANCE #70191 Board Bill No. 247 An ordinance authorizing and directing the Fire Commissioner, on behalf of the Mayor and the City of Saint Louis, to enter into and execute a Grant Agreement with the U.S. Department of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency, Assistance to Firefighters Grant, to fund the 2014 Fire Prevention and Safety Get Alarmed Program, upon approval of the Board of Estimate and Apportionment, and to expend funds by...»

«Environmental Contamination from Uranium Production Facilities and their Remediation Proceedings of an International Workshop Lisbon, 11–13 February 2004 ENVIRONMENTAL CONTAMINATION FROM URANIUM PRODUCTION FACILITIES AND THEIR REMEDIATION The following States are Members of the International Atomic Energy Agency: AFGHANISTAN GREECE PAKISTAN ALBANIA GUATEMALA PANAMA ALGERIA HAITI PARAGUAY ANGOLA HOLY SEE PERU ARGENTINA HONDURAS PHILIPPINES ARMENIA HUNGARY POLAND AUSTRALIA ICELAND PORTUGAL...»

«PICO-TRACKER-V1 Kundenhandbuch Customer Manual 2 in 1 Laser Tracker Dual-Linien-Laser zur Detektion von Auslösedrähten bei Sprengfallen.• Laser Klasse 1 DIN EN 60825-1:2008-5 • lange Batterielaufzeit • 100% augensicher, Laserklasse 1 • sichtbarer grüner Laser • unsichtbarer IR-Laser für Nachtsichtgeräte • für Nachtsichtgeräte ab Gen 2+ • 36 Monate Hersteller-Garantie 1. Sicherheitshinweise Verwendungszweck: Der Tracker ist für den Einsatz mit Bildverstärkerröhren und...»

«Bustle Building the White Bow Way By Bob Hamman, MM White Bow Edited by MM Boy Helper & MM Little Willing Talker There are many ways to build a bustle and this is only one. Our objective is to provide instructions that are detailed enough for anyone in a remote location, without assistance, to build a quality bustle. The bustle will be portable (by folding up), attractive, yet sturdy when worn. Making the bustle portable by removing the center “ dowel spikes” and folding the “U” of...»

«137 Different habits of fluorite crystals. By JULIAN DRUG~AN, M.Sc., Ph.D. [Read June 9, 1931.] LTHOUGH a considerable amount of work has been published On the occurrence and crystallography of fluorite, comparatively little has been done on the variations in habit of the crystal s. V. Goldschmidt's 'Atlas der Krystallformen' (vol. 4, 1913) gives 160 drawings with references for different forms and combinations of fluorite, but very few attempts have been m a d e to explain the different habits...»

«Discussion Paper Deutsche Bundesbank No 44/2015 Fundamentals matter: idiosyncratic shocks and interbank relations Peter Bednarek (Deutsche Bundesbank) Valeriya Dinger (University of Osnabrueck) Natalja von Westernhagen (Deutsche Bundesbank) Discussion Papers represent the authors‘ personal opinions and do not necessarily reflect the views of the Deutsche Bundesbank or its staff. Editorial Board: Daniel Foos Thomas Kick Jochen Mankart Christoph Memmel Panagiota Tzamourani Deutsche Bundesbank,...»

«UNIVERSITI MALAYA ORIGINAL LITERARY WORK DECLARATION Name of Candidate: Marlinda binti Ab Rahman (I.C/Passport No: 870522-29-5678) Registration/Matric No: SGR100101 Name of Degree: Master of Science Title of Project Paper/Research Report/Dissertation/Thesis (“this Work”): EFFICIENT PREPARATION OF GRAPHENE/ZINC OXIDE NANOCOMPOSITES Field of Study: Advanced Materials I do solemnly and sincerely declare that: (1) I am the sole author/writer of this Work; (2) This Work is original; (3) Any use...»

«11th AGRI-FOOD COMMODITIES: AN INVESTMENT ALTERNATIVE OCTOBER 2012 for Third Quarter of 2012 Ned W. Schmidt,CFA Agri-Food Value View www.agrifoodvalueview.com Version 9/2012/July US$400 @ Year/ Four Quarterly Reports © Schmidt Management Company, 2012 11thAgri-Food Commodities: An Investment Alternative ABSTRACT Investing in commodities has become a popular theme during the past decade. To assess the wisdom of that shift, the Agri-Food Price Index was constructed. It was used in a set of tests...»

«UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA TAMPA DIVISION DISH NETWORK L.L.C. et al., ) Case No. 8:08-cv-590-T-30TBM ) Plaintiffs, ) ) v. ) ) ROBERT WARD, ) ) Defendant. ) / PLAINTIFFS' MOTION TO COMPEL DISCOVERY Plaintiffs DISH Network L.L.C., EchoStar Technologies L.L.C., and NagraStar L.L.C. (collectively, Plaintiffs), through their undersigned counsel and pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 37 and Local Rule 3.04, respectfully move to compel Defendant Robert...»

«INTERVIEWS FROM THE 60’s INTERVIEWS FROM THE 60’S p4. THE BILLY JAMES INTERVIEW, FALL 1961 p7. FROM THE IZZY YOUNG JOURNALS, OCTOBER 20 1961 p8. THE 'SCENE' INTERVIEW, JANUARY 1963 p11. THE SIDNEY FIELDS INTERVIEW, AUGUST 1963 p13. THE LES CRANE SHOW, FEBRUARY 17 1965 p28. DYLAN MEETS THE PRESS VILLAGE VOICE, MARCH 3 1965 p30. SHEFFIELD UNIVERSITY PAPER, MAY 1965 p34. THE LAURIE HENSHAW INTERVIEW, MAY 12 1965 p38. BY NORA EPHRON & SUSAN EDMISTON, SUMMER 1965 p46. THE PAUL J. ROBBINS...»

«Installation Guide Circulation set for water heaters Cirkulationssæt for vandvarmere Zirkulationsset für Warmwasserbereiter Div.734 Code No. 004U8442 English GB If the household plumbing system includes hot water recirculation the water heater must be connected to the hot water recirculation system by using this circulation set. It is to be recommended to prepare the water heater for recirculation BEFORE mounting it on the wall. The recirculation pipe in your household plumbing system must be...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.