WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 2 ] --

H. Rådets direktiv 89/48/EØF og overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet Psykolognævnet er kompetent myndighed i forhold til psykologområdet i Danmark.

Psykolognævnet træffer afgørelser om anerkendelse af erhvervskvalifikationer opnået i EU/EFTA-lande af EU/EFTA- statsborgere efter reglerne i Rådets direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst 3 års varighed, som er ændret af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001, jf. bekendtgørelse nr. 178 af 17. marts 2003.

Psykolognævnet udsteder autorisation som psykolog til statsborgere i de nordiske lande, hvis de har fået autorisation som psykolog i et af de nordiske lande, jf. reglerne i overenskomst af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. bekendtgørelse nr.

81 af 8. september 1994, med senere ændringer.

Psykolognævnets behandling af ansøgninger om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer efter EU-reglerne og reglerne i de nordiske aftaler er beskrevet i beretningens kapitel 5.

–  –  –

A. Retningslinier for den praktiske uddannelse Psykolognævnets retningslinier for den praktiske uddannelse blev første gang udformet i 1994, og der blev foretaget mindre justeringer i april 1998.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Psykolognævnets virksomhed på autorisationsområdet i de første år, og ændringer i psykologernes arbejdsmarked m.v. blev der i efteråret 2000 nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde et forslag til nye retningslinier for den praktiske uddannelse.

På baggrund af arbejdsgruppens forslag fastsatte Psykolognævnet i december 2002 nye retningslinier for den praktiske uddannelse.

Retningslinierne trådte i kraft den 1. januar 2003, og har været gældende for alle ansøgere om autorisation siden 1. april 2005.

I de nye retningslinier er det tidligere breddebegreb i autorisationen blevet erstattet af krav til indholdet af den praktiske uddannelse og af ændrede krav til supervisionen.

Autorisationen er en “generalistautorisation”. Med den gældende udformning omfatter ordningen både det kliniske område og organisationsområdet.

Med retningslinierne fra december 2002 har Psykolognævnet understreget, at autorisationen har til formål at bidrage til, at borgerne modtager en kvalificeret psykologydelse. Uddannelsen skal kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne påtage sig forskelligartede opgaver inden for de to hovedområder: udredning og intervention.

I løbet af den praktiske uddannelse skal psykologen under supervision/psykologfaglig vejledning udvikle sine færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og intervention.

B. Praktisk arbejde som psykolog i mindst 2 år De lovmæssige krav til den praktiske uddannelses varighed fremgår af psykologlovens § 2, stk. 1, hvori der forudsættes et virke svarende til mindst 2 år på fuld tid.

Med retningslinierne fra december 2002 har Psykolognævnet udfyldt de lovmæssige rammer således, at alle stillingstyper, ansættelser, selvstændig virksomhed og ulønnet psykologfagligt arbejde, kan medregnes til grundlaget for den praktiske uddannelse. Det er dog et krav, at den enkelte stilling i sin helhed har et omfang på mindst 15 timer om ugen over en periode på mindst 5 måneder. Stillingen skal indeholde konfrontationstimer, og der skal foreligge dokumentation for supervision modtaget på det psykologfaglige arbejde, som stillingen har indeholdt.

C. Konfrontationstimer Det er en forudsætning for at blive autoriseret, at psykologen har deltaget i mindst 500 konfrontationstimer gennemført under et arbejde med udredning og mindst 500 konfrontationstimer gennemført under et arbejde med intervention.

I forbindelse med de 1.000 konfrontationstimer med udredning og intervention skal psykologen have haft mindst 200 konfrontationstimer med målgruppen individ og mindst 200 konfrontationstimer enten med målgruppen gruppe eller med målgruppen organisation. Der er ikke fastsat krav om, hvordan konfrontationstimerne med målgrupperne skal være fordelt på udredning og intervention.

Ved ”konfrontationstimer” forstås det antal timer, hvor psykologen har siddet ansigt til ansigt med klienten: individet, gruppen eller organisation. Ofte vil der i den enkelte session være tale om både udredning og intervention.

Den del af udredning og intervention, som omfatter opgaver med at indsamle informationer om klienten fra andre personer eller myndigheder, at føre journal, at skrive rapport eller lignende, hvor klienten ikke selv er til stede, kan således ikke medregnes som konfrontationstimer i forbindelse med autorisation.

I undervisningsstillinger kan konfrontationstimer fx opnås, når der ved siden af traditionel klasseundervisning, udført med henblik på efterfølgende eksamen, også er foretaget psykologfaglig elevvejledning.

I forskningsstillinger vil interviewdelen af et projekt med åbne spørgsmål, gennemført af psykologen, ofte kunne medregnes som konfrontationstimer til den praktiske uddannelse, når der er modtaget supervision på det pågældende interviewforløb.

Når det gælder ansættelser i administrative stillinger, vil de psykologfaglige opgaver i stillingen, som indebærer vejledning af personalet med udgangspunkt i psykologens faglige baggrund, kunne medregnes autorisationsuddannelsen.

I stillinger, hvor der er tale om undervisning, forstået som psykologens vejledning af den pågældende gruppe med udgangspunkt i psykologens faglige baggrund, og hvor der ikke stiles imod eksamen, vil undervisningen kunne medregnes som konfrontationstimer. Der vil i denne forbindelse være tale om målgruppen gruppe, og der kan være tale om udredning og/eller intervention. Psykologen skal have modtaget supervision på de undervisnings/vejledningsforløb, som er udført.

Det er en forudsætning for at blive autoriseret, at antallet af konfrontationstimer i løbet af den praktiske uddannelse, dokumenteres med underskrift fra den, som er fagligt ansvarlige for psykologens virke, og som tegner arbejdsgiveren. Når der er tale om en privatpraktiserende psykolog, underskriver psykologen, på tro og love, selv dokumentationen for konfrontationstimer.

Telefonkonsultationer medregnes ikke som konfrontationstimer til den praktiske uddannelse.

Det er vigtigt for dokumentationen af den praktiske uddannelse, at både ansøgeren og arbejdsgiveren opretholder et overblik over antallet af ansøgerens konfrontationstimer fordelt på både målgruppe og hovedområde. Dette overblik kan sikre, at ansøgeren i sidste ende har det antal konfrontationstimer, som er nødvendigt, og kan også gøre, at arbejdsgiveren / den fagligt ansvarlige er tryg ved at underskrive den dokumentation, som skal indsendes sammen ansøgningen om autorisation.

Da en autorisationsuddannelse skal kunne dokumenteres, er det vigtigt, at der fra starten af forløbet ligger en aftale mellem psykologen og arbejdspladsen om opsamlingen og optællingen af gennemførte konfrontationstimer, ligesom der skal være aftaler om supervision m.v. Der bør herigennem være klarhed om hvem, der underskriver den blanket, som ved forløbets afslutning dokumenterer ansøgerens praktiske arbejde, og hvordan den pågældende fagligt ansvarlige kan følge med i opsamlingen af konfrontationstimer i løbet af den tid, som den praktiske uddannelse varer. Det skal sikres, at arbejdspladsens ledelse er orienteret om autorisationsuddannelsen og om den afsluttende ansøgning om autorisation.

Psykolognævnet kan ikke på forhånd afgøre, hvor mange konfrontationstimer en given stilling kan indeholde. Optællingen sker på den enkelte arbejdsplads med udgangspunkt i arbejdspladsens opgaver og efter aftale mellem ansøgeren og den fagligt ansvarlige. Psykolognævnet baserer sin afgørelse om autorisation på de oplysninger, som er påført blanketten “Praktisk Arbejde”, bekræftet af både den fagligt ansvarlige og ansøgeren.

D. Om supervision i den praktiske uddannelse Psykologen skal have modtaget supervision i arbejdet med udredning og intervention svarende til mindst 160 timer. Heraf skal mindst 40 timer være i form af individuel supervision og mindst 40 timer i form af supervision i gruppe.

Supervisionen skal som udgangspunkt være modtaget hos en psykolog, som er autoriseret af Psykolognævnet, og som har arbejdet som psykolog i mindst 3 år efter kandidateksamen.

Psykolognævnet kan ud fra en konkret vurdering godkende supervision, modtaget hos en supervisor med en anden akademisk baggrund. Supervision modtaget hos en supervisor, som ikke er psykolog, kan dog kun medregnes til den praktiske uddannelse i begrænset omfang.

Ud af de 160 timers supervision skal mindst 40 timer være modtaget af én og samme eksterne supervisor.

I øvrigt kan kun supervision, som er modtaget under et arbejdsforhold, som er dokumenteret i ansøgningen, medregnes til den praktiske uddannelse.

a. Supervisorens kvalifikationer Det fremgår af retningslinierne, at psykologer, som yder supervision i forbindelse autorisationsuddannelsen, på supervisionstidspunktet selv skal være autoriserede og skal have virket som psykolog i mindst 3 år efter kandidateksamen, for at supervisionen kan medregnes til autorisationsuddannelsen.

Psykolognævnet kan ud fra en konkret vurdering godkende supervision modtaget hos en supervisor med en anden akademisk baggrund. Det skal tydeligt fremgå, at supervisionen har ligget inden for supervisorens fagområde, og at supervisionen har været nødvendig og faglig relevant i uddannelsesforløbet. Supervisionen kan som udgangspunkt ikke godkendes med mere end 25 timer.

Supervision skal dokumenteres på den blanket, som Psykolognævnet har udarbejdet til dette formål. På blanketten skal alle de nødvendige, relevante rubrikker udfyldes korrekt, og alle de supplerende oplysninger, som der anmodes om vedrørende supervisorens faglige kvalifikationer, skal indsendes.

b. Ekstern supervisor Ud af de 160 timers supervision skal mindst 40 timer være modtaget fra én og samme eksterne supervisor, hvor der hermed forstås en supervisor, som arbejder på en arbejdsplads med en anden faglig ledelse og kollegagruppe end den arbejdsplads, hvor psykologen selv arbejder. I forbindelse med konkrete henvendelser har Psykolognævnet udtalt, at der ikke gives dispensation fra dette krav.

c. Dokumentation Ved nævnets vurdering af den praktiske uddannelse gælder, at et praktisk virke og supervision hører sammen. Kun supervision, som er modtaget under et arbejdsforhold, kan medregnes til den praktiske uddannelse, og tilsvarende kan kun arbejdsforhold, hvorunder der er modtaget supervision, indgå i autorisationsgrundlaget. For ethvert forløb, som ønskes medregnet til den praktiske uddannelse, skal der således foreligge dokumentation for både det udførte praktiske arbejde og for den supervision, som er modtaget.

d. Telefonisk supervision Psykolognævnet har accepteret, at telefonisk supervision i særlige tilfælde kan benyttes i Grønland. Nævnet har som udgangspunkt accepteret 20 timers individuel telefonisk supervision. Nævnet har krævet, at der samtidigt er dokumentation for ansigt til ansigt supervision, som supervisanden har modtaget hos den supervisor, som har ydet den telefoniske supervision.

e. Supervision fra nærtstående familiemedlemmer Supervision modtaget fra nærstående familiemedlemmer, herunder ægtefælle, kan ikke medregnes til den praktiske uddannelse, der udføres med henblik på autorisation.

D. Eksempel på en konkret afgørelse En stor arbejdsplads er opdelt i flere regionale kontorer.

Psykolognævnet har behandlet en ansøgning om autorisation fra en psykolog, der var ansat i psykiatrien i et amt, hvor psykiatrien er opdelt i fire regioner med hver sin regionledelse. Hver region dækkede et større geografisk område og havde et alment psykiatrisk sengeafsnit og flere lokalpsykiatriske centre.

Psykologen havde arbejdet i to psykiatriske centre, der hørte under hver sin region i amtet.

Nævnet fandt, at de fire regioner i amtet kunne betragtes som fire selvstændige arbejdspladser i relation til spørgsmålet om ekstern supervision. En supervisor, der arbejdede i den ene region, kunne således anses som ekstern supervisor i forhold til en psykolog, der arbejdede i en anden region.

Retningslinierne er gengivet i bilag 4. De findes også på Psykolognævnets hjemmeside og kan rekvireres ved henvendelse til Psykolognævnets sekretariat.

–  –  –

I medfør af reglerne i lov om psykologer m.v. er titlerne ”psykolog” og ”autoriseret psykolog” beskyttet her i landet.

Efter § 21 i lov om psykologer m.v. har kun den ret til at betegne sig som psykolog, der ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution har bestået kandidateksamen i psykologi eller en dermed ligestillet eksamen.

Forbuddet mod at betegne sig som psykolog, hvis man ikke har den krævede kandidateksamen, omfatter også sammensatte betegnelser, hvori "psykolog" indgår, fx erhvervspsykolog, idrætspsykolog m.v.

Ret til at betegne sig som autoriseret psykolog har kun den, der har fået autorisation som psykolog efter §§ 2 og 19, stk. 2, jf. § 1 i lov om psykologer m.v.

Efter § 2, stk. 1 i lov om psykologer m.v. har enhver ret til autorisation som psykolog, der her i landet har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen, og som har gennemgået en af psykolognævnet, jf. § 17, nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed.

Psykolognævnet kan meddele autorisation som psykolog til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan sigestiles med de i § 2, stk. 1, nævnte uddannelser, jf. § 19, stk. 2.

I medfør af § 17, stk. 4, meddeler Psykolognævnet autorisationer efter §§ 2 og 19, stk.2, og fører tilsyn med autoriserede psykologer.

Uberettiget anvendelse af betegnelsen ”psykolog” eller ”autoriseret psykolog” straffes med bøde, jf. § 23, stk.1. Enhver, som bliver bekendt med overtrædelser af psykologlovens § 1 og/eller § 21, kan derfor anmelde det pågældende forhold til politiet.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 15 |


Similar works:

«International Trade & Payments John S. Chipman ECON 8402 Fall Terms, Second Session, 2006 READING LIST LEGEND: A Articles B Books & monographs *On reserve in Wilson Library † Available at Printing Services, 33 Social Sciences Bldg. C Collective volumes ‡ To be made available on the Web D Lecture notes A. ARTICLES Alexander, Sidney S. (1952). “Effects of a Devaluation on a Trade Balance.” International Monetary Fund Staff Papers, 2 (April), 263–278. [In Caves & Johnson (C-1968),...»

«DREW UNIVERSITY One Hundred Forty-Fifth Annual Commencement May the Eighteenth, Two Thousand Thirteen Half Past Ten O’clock, Ante Meridiem REW D ■ ■ U Y T N I I V S E R Congratulations on your graduation from Drew! Commencement is a time to celebrate your accomplishments and the lifelong friendships you have made with professors and classmates. It is also the beginning of a new relationship with Drew. From this day forward, you are a member of the Drew Alumni/ae Association. Over 19,000...»

«Problem solving with EYFS, Key Stage 1 and Key Stage 2 children Finding rules and describing patterns Problem solving with EYFS, Key Stage 1 and Key Stage 2 children Finding rules and describing patterns First published in 2010 Ref: 00528-2010PDF-EN-01 Disclaimer The Department for Education wishes to make it clear that the Department and its agents accept no responsibility for the actual content of any materials suggested as information sources in this publication, whether these are in the...»

«Bedienungsanleitung HD Receiver SMT C5270 Einfach brillant fernsehen VORWORT Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, herzlichen Dank, dass Sie sich für den HD-Receiver von Kabel BW entschieden haben. Mit dem interaktiven HD-Receiver SMT C5270 von Samsung fängt für Sie die digitale Zukunft des Fernsehens schon heute an. Alles Wissenswerte über den Receiver erfahren Sie in dieser Bedienungsanleitung. Mit dem interaktiven HD-Receiver sehen Sie alle frei empfangbaren Digitalund HDTVSender....»

«This document constitutes three base prospectuses for the purposes of Article 5(4) of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 (as amended by Directive 2010/73/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010) (the Prospectus Directive): (i) the base prospectus of DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main in respect of non-equity securities (Non-Equity Securities) within the meaning of Art. 22 No. 6(4) of...»

«BASE PROSPECTUS DATED 6 JUNE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Issuer and Guarantor) Warrant and Certificate Programme This document (the Base Prospectus) (together with supplements to this Base Prospectus from time to time (each a Supplement and together the Supplements) constitutes a base prospectus in respect of the Programme (as defined below). Any Securities (as defined below) issued on or after...»

«Keynes, Pigou and Cambridge Keynesians Authenticity and Analytical Perspective in the Keynes-Classics Debate Gerhard Michael,'. © Gerhard Michael Ambrosi 2003 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this * publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, or under the terms of any...»

«Methods Changes in the 2011 Blue Book – v1September 2011 Methods Changes in the 2011 Blue Book Glenn Everett Office for National Statistics Summary This article summarises the main changes being introduced in this year’s annual production of the Blue Book and related publications. It provides information on the key changes to systems and methods, data revisions and functional modifications. It concludes with an outline of future work and improvements. Introduction Definitive estimates of...»

«1 Over 500 Books That Sell for $50-$5000 Making Big Bucks off Books on eBay Copyright 2002-2007 by Julia L. Wilkinson All rights reserved. Contents Introduction I. Book Prices from eBay, $5 $85,000 8 Books Antiquarian & Collectible Books Audiobooks 16 Books Catalogs 16 Books Children's Books 18 Books Fiction 25 Books Magazine Back Issues 31 Books Magazine Subscriptions 40 Books Nonfiction Books 40 Books Textbooks, Education 50 II. Articles about Selling Books 57 Why One Man Says Half.com Is...»

«D2.2: Theoretical Background COMPETE INTERNATIONAL COMPARISONS OF PRODUCT CHAINS IN THE AGRO-FOOD SECTORS: DETERMINANTS OF THEIR COMPETITIVENESS AND PERFORMANCE ON EU AND INTERNATIONAL MARKETS Deliverable 2.2: Theoretical background and conceptual framework Contract number 312029 Project acronym COMPETE Project website www.compete-project.de Dissemination level public Nature R (Report) Due Date 31.08. 2013 Actual Submission Date 02.10 2013 Responsible Partner(s) Newcastle University (UMIL)...»

«Matthew Deleget, ’David Diao’, Bomb, Fall 2015 David Diao by Matthew Deleget Triptych, 1972, acrylic on canvas, 85 × 198 inches. Images courtesy of the artist and Postmasters Gallery, New York. I first encountered David Diao’s paintings more than twenty years ago as reproductions in art magazines. I was an undergraduate art student at Wabash College in Crawfordsville, Indiana, about as far away from the downtown New York art world as one could possibly get. Diao’s work has captivated...»

«Navy DDG-51 and DDG-1000 Destroyer Programs: Background and Issues for Congress Ronald O'Rourke Specialist in Naval Affairs May 20, 2016 Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov RL32109 Navy DDG-51 and DDG-1000 Destroyer Programs: Background and Issues for Congress Summary The Navy has been procuring Arleigh Burke (DDG-51) class Aegis destroyers since FY1985. The two DDG-51s requested for procurement in FY2017 are to be the 75th and 76th ships in the class. The 10 DDG-51s programmed...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.