WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 3 ] --

Kapitel 5 Psykolognævnets anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Psykologerhvervet er delvist lovreguleret i Danmark. Med en udenlandsk psykologuddannelse kan man arbejde her i landet, men man kan ikke benytte titlen ”psykolog” uden en godkendelse fra Psykolognævnet. Man kan heller ikke benytte titlen ”autoriseret psykolog” uden en autorisation fra Psykolognævnet. Se kap.4.

Psykolognævnet kan udstede autorisation som psykolog til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i psykologlovens § 2, stk. 1, nævnte uddannelser, jf. psykologlovens § 19, stk. 2.

Psykolognævnet behandler ansøgninger om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer efter forskellige regelsæt afhængig af i hvilket land, ansøgeren er statsborger, og hvor uddannelsen er gennemført.

A. Nordiske statsborgere, der er omfattet af den nordiske overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet Statsborgere i et nordisk land, som har opnået godkendelse (autorisation) som psykolog i et af de andre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige), er omfattet af reglerne i overenskomst af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994, med senere ændringer.

Disse ansøgere har umiddelbart ret til at få autorisation som psykolog i Danmark, jf. § 2 i bekendtgørelse af aftale af 11. november 1998 med Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet.

En ansøgning om autorisation sendes til Psykolognævnet. Psykolognævnets ansøgningsskema for autorisation, som kan rekvireres fra Psykolognævnet, på Psykolognævnets hjemmeside, www.pn.sm.dk, eller ved direkte henvendelse til Psykolognævnet, skal anvendes.

Ansøgningen skal vedlægges:

• Dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab, fx i form af bekræftede kopier af relevante sider i pas.

• Dokumentation for uddannelsen og godkendelsen (autorisation) opnået i et nordisk land i form af bekræftede kopier af eksamensbevis og autorisation.

• Dansk CPR-nummer, hvis dette foreligger.

B. Statsborgere i EU/EFTA-lande, som er omfattet af EU-regler Statsborgere i et EU-land (Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Slovakiet, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig) eller i et EFTA-land (Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz), som har gennemført hele eller den overvejende del af deres psykologuddannelse (mindst 3 år) i et eller flere af disse lande, er omfattet af reglerne i Rådets direktiv 89/48/EØF af 21.

december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst 3 års varighed, som er ændret af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/19/EF af

14. maj 2001, jf. bekendtgørelse nr. 178 af 17. marts 2003.

Nordiske statsborgere er omfattet både af den nordiske overenskomst og af Rådets direktiver, og har derfor mulighed for at vælge, om de vil ansøge om anerkendelse efter den nordiske overenskomst eller efter Rådets direktiver.

EU/EFTA-statsborgere, der er omfattet af Rådets direktiver, og som ønsker adgang til at udøve psykologerhvervet i Danmark, skal ansøge om anerkendelse af deres udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Ansøgningsproceduren er beskrevet under punkt D.

Hvis Psykolognævnet vurderer, at ansøgerens udenlandske psykologuddannelse kan ligestilles med den danske psykologuddannelse i niveau, anerkender Psykolognævnet ansøgerens kvalifikationer som psykolog, og giver en meddelelse om, at ansøgeren kan betegne sig som psykolog her i landet.

Hvis Psykolognævnet vurderer, at ansøgerens udenlandske uddannelse har så væsentlige faglige eller niveaumæssige mangler, at den ikke kan anerkendes, kan Psykolognævnet stille betingelser for at få ansøgerens kvalifikationer anerkendt.

Psykolognævnet tager ved vurderingen af udenlandske kvalifikationer hensyn til både ansøgerens uddannelse og erhvervserfaring. Erhvervserfaringen kan i nogle tilfælde opveje mangler i ansøgerens uddannelse i forhold til den danske psykologuddannelse.

Psykolognævnet kan i den forbindelse kræve, at ansøgeren enten beviser erhvervserfaring i sit hjemland, eller gennemfører en prøveansættelse af en bestemt varighed og under supervision ved en autoriseret psykolog, eller går op til en eksamen i de manglende fag i Danmark.

Det er formålet med prøveansættelsen, at ansøgeren opnår de kvalifikationer, som ansøgeren mangler i forhold til den danske psykologuddannelse. Efter endt ansættelse skal den superviserende psykolog afgive en udtalelse til Psykolognævnet om, hvorvidt ansøgeren har erhvervet kvalifikationer i de fag, som Psykolognævnet har stillet krav om.

Ansøger må selv skaffe sig ansættelse.

C. Ansøgere, der ikke er omfattet af de særlige regler for nordiske statsborgere og statsborgere i EU/EFTA-lande Psykologer, der ikke er omfattet af de særlige regler for nordiske statsborgere og statsborgere i EU/EFTA-lande, kan ansøge om anerkendelse af deres udenlandske kvalifikationer. Psykolognævnet meddeler sin afgørelse efter individuel vurdering af de udenlandske kvalifikationer.

Ansøgningsproceduren er beskrevet under punkt D.

Hvis Psykolognævnet vurderer, at ansøgerens udenlandske psykologuddannelse ikke kan ligestilles med den danske psykologuddannelse i niveau, varighed og indhold, kan Psykolognævnet kræve, at ansøgeren opfylder de samme kvalifikationskrav, som stilles til de danske statsborgere i lov om psykologer m.v.

D. Ansøgnings- og behandlingsprocedure for ansøgninger efter punkt B og C Ansøgningen skal sendes til CIRIUS (en styrelse under Undervisningsministeriet), Fiolstræde 44, 1171 København K.

Ansøgningen skal være skriftlig. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket erhverv, der ønskes udøvet her i landet, samt ansøgerens navn og fulde adresse, telefonnummer og evt. e-mail-adresse.

Ansøgningen kan indsendes på et ansøgningsskema, som findes på styrelsens hjemmeside www.ciriusonline.dk.

Ansøgningen skal vedlægges:

• Dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab, fx i form af bekræftede kopier af relevante sider i pas.

• Dokumentation for ansøgerens kvalifikationer i form af kopier af originale dokumenter (eksamensbevis og karakterudskrift/liste over gennemførte fag) og oversættelser af disse, hvis dokumenterne ikke er på dansk, norsk, svensk, engelsk, fransk eller tysk. Kopiernes ægthed skal være bekræftet ved en påtegning på kopierne. Påtegningen bekræfter, at der ikke er tale om kopier af kopier.

Bekræftelsen kan foretages af ambassader, offentlige myndigheder, faglige organisationer o.l. Privatpersoner kan ikke bekræfte kopiens ægthed.

Hvis det er muligt, skal ansøgningen desuden vedlægges følgende dokumentation:

• Kopier af studieordning, fagbeskrivelser m.v. med et oversat sammendrag af disse.

• Sammendrag af større skriftligt arbejde/afhandling på dansk, norsk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

• Dokumentation for eventuel erhvervserfaring som psykolog.

CIRIUS formidler efterfølgende ansøgningen til Psykolognævnet.

Psykolognævnet kan forlange, at ansøger foreviser originale dokumenter.

Hvis Psykolognævnet ikke umiddelbart kan vurdere, at ansøgerens uddannelse kan ligestilles med en dansk psykologuddannelse, jf. psykologlovens § 2, stk. 1, indhenter nævnet en vurdering af ansøgerens udenlandske uddannelse fra CIRIUS, jf. § 2 a, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 74 af 24. januar 2003 om bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

I visse tilfælde anmoder CIRIUS en relevant uddannelsesinstitution om at bidrage til vurderingen.

Kopi af Psykolognævnets afgørelse til ansøgeren sendes til CIRIUS.

Psykolognævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17, stk. 6 i lov om psykologer m.v.

E. Ansøgning om autorisation Når den udenlandske uddannelse er blevet anerkendt af Psykolognævnet, kan psykologer, som er uddannet i udlandet, på lige fod med personer, der er i besiddelse af dansk eksamensbevis i psykologi, ansøge Psykolognævnet om autorisation som psykolog i Danmark.

En ansøgning om autorisation sendes til Psykolognævnet. Psykolognævnets ansøgningsskema for autorisation, som kan rekvireres fra Psykolognævnet, på Psykolognævnets hjemmeside, www.pn.sm.dk, eller ved direkte henvendelse til Psykolognævnet, skal anvendes.

Sammen med ansøgningsskemaet skal indsendes dokumentation for den teoretiske uddannelse og den praktiske uddannelse. Dokumentationen skal opfylde de krav, som er stillet i kapitel 4, i Psykolognævnets retningslinier for den praktiske uddannelse af december 2002.

Kapitel 6 Psykologers faglighed / begrænsninger

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers virksomhed uden for sundhedsvæsenet. Langt de fleste tilsynssager indbringes af klagere, som finder, at psykologen, fx ved børnesagkyndige undersøgelser, ikke har givet et dækkende billede af den situation, klageren befinder sig i.

Ofte er der tale om, at klagerne ikke kan kende sig selv i psykologens beskrivelse, eller at klager finder, at væsentlige oplysninger mangler eller er refereret forkert. Ikke sjældent mener klager, at psykologen burde have indhentet yderligere eller andre oplysninger og udsagn, og finder således ikke rapporten dækkende.

Herudover omfatter henvendelserne ofte forhold vedrørende selve tilblivelsen af psykologens udtalelse, herunder psykologens samspil med de undersøgte. Der klages også ofte over psykologens konklusioner og eventuelle anbefalinger.

Henvendelserne fra klagerne afspejler ofte et spændingsfelt mellem psykologens faglige indsats og de begrænsninger, som psykologen er eller kan være underlagt i sin virksomhed.

Udgangspunktet for Psykolognævnets tilsyn er psykologlovens regler om, at psykologens arbejde skal være udført med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed. Psykolognævnet kan ikke gå ind i en vurdering af den materielle sag, fx forældremyndighedssagen, anbringelse af et barn uden for hjemmet m.v., men skal føre sit tilsyn i medfør af §§ 12 og 16 i lov om psykologer m.v.

Som psykologloven er formuleret er det den autoriserede psykolog, der udfører arbejdet og underskriver erklæringen eller journalen, som bærer ansvaret for undersøgelsens omfang, udførelse og indhold. Og det er ligeledes psykologens ansvar at afgrænse den stillede opgave.

Hvis opdraget ikke er klart defineret af opdragsgiver, kommer ansvaret for opgavens afgræsning til at hvile alene på psykologen. Derfor lægger Psykolognævnet vægt på, at det af psykologerklæringer fremgår, hvad opgaven har været, og hvordan psykologen – gerne i forståelse med opdragsgiver – har afgrænset den.

Selv når der er skabt klarhed over opgavens indhold og afgrænsning, vil der næsten altid være tale om, at psykologen i løbet af arbejdsopgaven skal foretage en afvejning af, hvilke oplysninger eller hvilke udtalelser fra fx. daginstitution, tidligere undersøgelser eller andet, skal inddrages eller indhentes.

Nævnet er i denne forbindelse opmærksom på, at der ofte er tale om, at psykologen udfører sin undersøgelse som led i en sagsbehandling, eller arbejder i et system, der kan sætte særlige, og under tiden, også tidsmæssigt snærende rammer for psykologens muligheder i den enkelte sag.

I forældremyndighedssager og samværssager har statsamtet eller retten ofte særlige ønsker til den undersøgelse, som skal indgå i statsamtets eller rettens vurderinger, ligesom der ofte vil være en begrænsning i den tid, som psykologen har til rådighed.

Ved opgaver udført for kommuner er der ligeledes ofte ret faste tidsrammer, uanset at udredninger, i fx fjernelsessager og opgaver, der har til formål at bidrage til beslutningsgrundlaget for anden social indsats, specialundervisning og lignende, kan være meget komplekse.

Der er således både begrænsninger og faglighed at tage hensyn til, når opgaver løses. Netop derfor er det vigtigt, at det tydeligt er oplyst, hvad rammerne har været – og hvilke faglige overvejelser, psykologen har gjort sig i forbindelse med sine valg og eventuelle fravalg.

Ved vurderingen af den faglige indsats lægger Psykolognævnet vægt på, at psykologen i sine undersøgelser har inddraget de oplysninger og brugt de kilder, som er relevante, og at psykologen har redegjort for, hvorfor visse oplysninger er tilvejebragt og andre ikke.

Psykolognævnet lægger vægt på, at psykologen har redegjort for sine observationer og for de undersøgelser og samtaler med sagens parter m.v., som er gennemført, og at psykologen har redegjort for de faglige overvejelser, der ligger til grund for vurderinger og eventuelle anbefalinger.

Det fremmer overskueligheden og læsbarheden i en erklæring, hvis det tydeligt fremgår, hvornår der er tale om iagttagelser og beskrivelser, og hvornår der er tale om vurderinger. Psykologens vurderinger skal naturligvis være baseret på de beskrevne undersøgelser og samtaler m.v.

Et særligt problemfelt i forbindelse med undersøgelser findes i psykologlovens krav om uhildethed, upartiskhed. En del klagere påpeger, at der i psykologens sprogbrug og sprogtone kan være tale om, at den ene af sagens parter kommer til at fremstå i et negativt lys. Ikke helt sjældent er denne iagttagelse fremført med rette.

Det er vigtigt, at psykologen anlægger et neutralt sprogbrug i sine beskrivelser og sine referater af samtaler med sagens parter m.v.

Det kan naturligvis være fagligt velbegrundet, at en psykologisk undersøgelse er mere kritisk over for den ene part end over for den anden, men dette må i givet fald fremgå af psykologens vurderinger, og være beskrevet så objektivt og fagligt velbegrundet som overhovedet muligt.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Global Media Journal German Edition Vol. 4, No.2, Autumn/Winter 2014 URN:nbn:de:gbv:547-201400746 Does Sustainability Require Transparency? The UN Divide Over Freedom of Information & Media in the Post-2015 Development Agenda Bill Orme Abstract: In 2015 the United Nations General Assembly will adopt a new set of global development objectives to succeed the Millennium Development Goals, which expire at the end of the year. A General Assembly working group has proposed 17 “Sustainable...»

«DISS. ETH NO. 17711 Synchrotron radiation grafting: a lithographic method to create polymer microand nanostructures A dissertation submitted to ETH ZURICH for the degree of Doctor of Sciences presented by PATRICK FARQUET Ing. chim. dipl. EPF Lausanne born 8th March, 1981 citizen of Vollèges, VS accepted on the recommendation of Prof. Dr. Alexander Wokaun, examiner Prof. Dr. Nicholas D. Spencer, co-examiner Dr. Celestino Padeste, co-examiner Dr. Günther G. Scherer, co-examiner Acknoledgment...»

«Rewe-Zentralfinanz EgmbH v. Direktor der Landwirtschaftskammer (Case 4/75) Before the Court of Justice of the European Communities ECJ ( The President, Lecourt C.J.; Mertens de Wilmars, Lord Mackenzie Stuart, Donner, Monaco, Pescatore, Kutscher, Sorensen and O'Keeffe JJ.) Herr Gerhard Reischl, Advocate General 8 July 1975 On Reference from the Verwaltungsgericht Köln (Administrative Court, Cologne) under Article 177. (The Presiding Judge, Judge Kutscheidt; Judges Annecke and Dr. Lingmann; Hon....»

«Context-dependent and epistemic uses of attention for perceptual-demonstrative identification Nicolas J. Bullot To cite this version: Nicolas J. Bullot. Context-dependent and epistemic uses of attention for perceptualdemonstrative identification. Context 05, The Fifth International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context, Jul 2005, Paris, France. ijn 00000604 HAL Id: ijn 00000604 http://jeannicod.ccsd.cnrs.fr/ijn 00000604 Submitted on 19 Apr 2005 HAL is a...»

«Anaheim Bank of America Low-Income Housing Challenge IDEA Affordability University of California Irvine 1 Guinida Village TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS 3 INTRODUCTION 4 COMMUNITY NEEDS AND PROJECT DESCRIPTION 5 RESIDENT AND COMMUNITY ENGAGEMENT 9 DESIGN CONCEPT 14 GREEN BUILDING 20 COMMUNITY NEEDS AND POPULATION CHARACTORISTICS 22 PROJECT AMENITIES 28 ENTITLEMENTS AND LAND USE 29 FINANCE 35 APPENDIX A: NEIGHBORHOOD WALKABILITY 38 APPENDIX B: SHARED SPACES 39 APPENDIX C: CENSUS DATA...»

«Border aS Method, or, the Multiplication of laBor Sandro Mezzadra and Brett neilSon BORDER AS METHOD, OR, THE MULTIPLICATION OF LABOR SOCIAL TEXT BOOKS ∂ Edited for the collective by Brent Edwards, Randy Martin, Andrew Ross, and Ella Shohat BORDER AS METHOD, ∂ OR, THE MULTIPLICATION OF LABOR sandro mezzadra brett neilson and Duke University Press Durham and London ∫ 2013 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of America on acid-free paper $ Designed by...»

«Prospectus Pre-PhD Programme Leiden University Dual PhD Centre The Hague Prospectus pre-PhD programme Staff Leiden University Dual PhD Centre The Hague: Dr.Johannes Magliano-Tromp – Director Dr. Mark Dechesne Associate Professor Dr. Pieter Slaman Researcher Charlotte de Roon MSc Researcher / dual PhD candidate Petra Evers – Office Manager Contact information: fgga.leidenuniv.nl/crk Lange Houtstraat 11, 2nd & 3rd floor, 2511 CV Den Haag Postbus 13228, 2501 EE Den Haag Opening hours: Monday...»

«10A ELECTRIC POWER HEAD Owner’s Manual TOLL-FREE HELPLINE: 1-888-90WORKS (888.909.6757) Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.CONTENTS Introduction General Safet y Instr uction Symbols Electrical Features Assembly Operation Maintenance Troubleshooting Warranty. Exploded view and Part list SPECIFICATIONS 10A ELECTRIC POWER HEAD Input Weight REPAIR •R E • GH SP N OU O T SI & BL E, R E LIA B LE GEnERAL SAFETY InSTRUCTIOnS WARNING Read and understand all...»

«Chairman Schapiro, Chairman Gensler, Commissioners and staff, thank you for inviting me to testify today on the harmonization of market regulation between the CFTC and the SEC. I am pleased to be here today to share my experience as Executive Vice President and General Counsel of BGC Partners, Inc., and Executive Managing Director and General Counsel of Cantor Fitzgerald &Co. I am also a founding board member of the Wholesale Markets Brokers’ AssociationAmericas (―WMBA‖) which represents...»

«African Affairs 101:343-363 (2002) © 2002 The Royal African Society Article Franco-African Relations: No Longer So Exceptional? Tony Chafer This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in African Affairs following peer review. The definitive publisher-authenticated version Tony Chafer Franco-African Relations: No Longer So Exceptional? Afr Aff (Lond) 2002 101: 343-363. is available online at: http://afraf.oxfordjournals.org/cgi/reprint/101/404/343....»

«EPA/625/R-96/010b Compendium of Methods for the Determination of Toxic Organic Compounds in Ambient Air Second Edition Compendium Method TO-9A Determination Of Polychlorinated, Polybrominated And Brominated/Chlorinated Dibenzo-p-Dioxins And Dibenzofurans In Ambient Air Center for Environmental Research Information Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati, OH 45268 January 1999 Method TO-9A Acknowledgements This Method was prepared for publication in the...»

«POETICS TODAY International Journal for Theory and Analysis of Literature and Communication Volume 11, number 1 (1990) Itamar Even-Zohar POLYSYSTEM STUDIES © Itamar EVEN-ZOHAR 1990, 1997 Table of Contents Introduction 1 POLYSYSTEM THEORY Polysystem Theory 9 The Literary System 27 The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem 45 Laws of Literary Interference 53 Translation and Transfer 73 Interference in Dependent Literary Polysystems 79 System, Dynamics, and Interference...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.