WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 4 ] --

Psykolognævnet lægger derfor vægt på, at det er en del af den psykologfaglige omhu at undgå negativt ladede udtryk, men at psykologen i stedet redegør for positive og negative forhold, som kan være af betydning for den, der har rekvireret undersøgelsen, når der skal træffes en beslutning i den materielle sag. Dette gælder ikke mindst udtalelser i fx forældremyndighedssager, hvor det kan være af betydning, at der er redegjort for begge forældres styrker og svagheder i forhold til forældremyndighedsspørgsmålet.

Som udgangspunkt gennemgår psykologen undersøgelsen med sagens parter, med henblik på korrektion af eventuelle misforståelser eller fejlagtige oplysninger vedrørende faktiske forhold.

Når psykologen herefter afleverer sin erklæring til opdragsgiveren, fx retten, statsamtet eller kommunen, er psykologens rolle i den pågældende sag som regel udspillet.

Opdragsgiveren skal som udgangspunkt kunne anvende psykologens udtalelse med oplysninger og analyser, som den fremstår. Udtalelsen skal kunne indgå som et selvstændigt bidrag til at belyse den sag, som opdragsgiveren skal træffe afgørelse i.

Selve afgørelsen i sagen er dog opdragsgiverens og ikke psykologens.

Psykolognævnet ser det som sin opgave, gennem sin tilsynsvirksomhed, at bidrage til at sikre, at det arbejde, der udføres af autoriserede psykologer, lever op til lovens krav om omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed.

I sit tilsyn lægger Psykolognævnet vægt på psykologens selvstændige ansvar som autoriseret, og er opmærksomt på, at de sammenhæng, hvori undersøgelser rekvireres hos psykologer, er med til at sætte begrænsninger på den tid, som kan benyttes til opgaven, og derved også på, hvordan opgaven i sidste ende kan løses.

Herigennem tager Psykolognævnet hensyn til psykologens plads mellem faglighed og de begrænsninger, som fastsættes af de arbejdsvilkår, som er psykologens hverdag.

–  –  –

A. Mulighederne og begrænsninger Psykologloven bestemmer, at Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologer. Psykolognævnet kan alene udtale sig om den enkelte psykologs virke i en konkret sag, og kan derfor ikke udtale sig om almen praksis, generelle holdninger eller lignende. Nævnet udtaler sig heller ikke om de administrative opgaver, som psykologer udfører som privat praktiserende eller som ansat i en forvaltning.

Som tilsynsmyndighed kan Psykolognævnet påse, om en autoriseret psykolog i sin virksomhed har levet op til de psykologfaglige krav, der ifølge loven stilles til en autoriseret psykolog. Nævnet kan derimod ikke kræve ændringer i en psykologerklæring og kan ikke gå ind i de beslutninger, som en myndighed har truffet med psykologerklæringen som grundlag.

B. Opgaver og sanktioner Med udgangspunkt i psykologlovens § 12 og § 16, om omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, kan nævnet vurdere det psykologfaglige arbejde, som er udført af den autoriserede psykolog, herunder om både form, indhold og præsentation.

Psykolognævnet vurderer som led i sin tilsynsvirksomhed, om der foreligger forhold, der kan begrunde, at psykologens virke anmeldes til politiet med henblik på politiets efterprøvning af, hvorvidt det pågældende virke vil kunne straffes med bøde i henhold til psykologlovens § 22 eller § 23. Psykolognævnet vurderer ligeledes om der kan foreligge forhold, som gør, at nævnet kan anbefale, at psykologen fratages sin autorisation.

Psykolognævnet har erfaret, at enkelte klagere, efter nævnets behandling af den konkrete sag, har indbragt den pågældende psykologs udtalelser i erklæringen for retten, hvor psykologen blev i dømt bøde for overtrædelse af psykologlovens § 16.

C. Sagens kilde Psykolognævnet udøver først og fremmest sin tilsynsvirksomhed gennem henvendelser, som nævnet modtager fra enkeltpersoner, over psykologers virke. Langt hovedparten af de henvendelser, der modtages, har udgangspunkt i familieretlige sager, hvor den autoriserede psykolog er blevet bedt om en psykologfaglig udtalelse. Ofte er henvendelsen til Psykolognævnet begrundet i det forhold, at den, der henvender sig, ikke - eller i det mindste kun delvist - har fået medhold i den underliggende tvist.

Som tilsynsmyndighed er nævnet ikke bundet af et partsbegreb.

Nævnet kan derfor behandle klager over psykologers virksomhed fra personer eller myndigheder, som direkte er involveret i en sag, eller fra andre med et kendskab til sagen. Nævnet kan også reagere i sager, hvor der har været en offentlig omtale.

Nævnet kan af egen drift tage sager op til behandling og har herigennem mulighed for at føre uanmodet tilsyn med autoriserede psykologers virksomhed. Nævnet har enkelte gange benyttet sig af denne mulighed.

D. Inden for sundhedsvæsenet Hvis en autoriseret psykologs virksomhed udøves inden for sundhedsvæsenet, indbringes klager over psykologens behandling af klienten for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klagen kan kun indbringes af klienten eller, hvis klienten har givet en anden fuldmagt, af klientens repræsentant.

Psykolognævnet medvirker ikke i sager, hvor der er klaget over psykologers virke til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Som tilsynsmyndighed for alle autoriserede psykologers faglige virke har Psykolognævnet dog, med udgangspunkt i Patientklagenævnets afgørelse og psykologlovens bestemmelser, efterfølgende mulighed for at udtale sig om psykologens virke, herunder at vurdere, om der eventuelt vil være grundlag for at rejse en sag om fratagelse af psykologens autorisation.

Hvis der er klaget over en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet, vil Patientklagenævnet - i tilfælde, hvor klageren ikke opfylder betingelserne for at klage til Patientklagenævnet - som regel videresende sagen til behandling som en tilsynssag i Psykolognævnet.

Kapitel 8 Psykolognævnets tilsyn med autoriserede psykologer Psykolognævnet har som tilsynsmyndighed siden starten i 1994 behandlet en række sager, hvor der er klaget over autoriserede psykologers faglige virke. Nævnet har blandt andet i de tidligere beretninger refereret en række udtalelser, hvor nævnet mere principielt har taget stilling til den kritik, som de autoriserede psykologer er blevet mødt med i forbindelse med deres virksomhed.

I nærværende beretning præsenteres nævnets udtalelser og praksis nu i en samlet form, hvor det er tilstræbt at gengive praksis i forhold til nævnsudtalelsernes hovedtemaer. Eksemplerne i dette kapitel er udvalgt fra hele perioden fra 1994 til 2005, og udtalelserne udgør grundlaget for nævnets vurdering af de klager, som modtages over psykologers faglige virksomhed.

Som autoriserede har psykologer et selvstændigt fagligt ansvar for udførelsen af opgaverne i forhold til de klienter, de er i kontakt med. Samtidig har psykologer en betydelig grad af metodefrihed ved udførelsen af deres opgaver, en metodefrihed, som de fagligt skal kunne forklare og forsvare. Nævnets udtalelser afspejler dette forhold, og der er i de enkelte sager foretaget en konkret vurdering i forhold til sagens materielle indhold og omstændigheder i øvrigt.

Nævnet er opmærksom på, at eventuel kritik, som rettes mod en autoriseret psykologs virke i en konkret sag, ikke nødvendigvis har indvirkning på eventuelle afgørelser i den underliggende materiale sag, hvori psykologens arbejde ofte kun udgør et enkelt element.

A. Undersøgelsesopgaver I det følgende er psykologfaglige opgaver i forbindelse med konkrete undersøgelser opdelt i 4 faser: a) inden opgaven indledes,

b) under udførelsen af opgaven, c) præsentation i erklæringen,

d) ved opgavens afslutning.

a. Inden opgaven indledes Psykolognævnet lægger vægt på, at den autoriserede psykolog, før en opgave accepteres, gør sig klart, hvad den pågældende opgave indebærer med hensyn til faglig kompetence, personlig styrke og tidsforbrug.

Den autoriserede psykolog bør, inden en opgave accepteres, sikre sig, at opgaven afgrænses og beskrives på en sådan måde, at opdragsgiver og psykolog er enige om opgavens omfang og indhold. Den autoriserede psykolog skal i forbindelse med løsning af opgaven være forberedt på at forklare sin status og opgavens faglige formål for den eller de, der skal indgå i undersøgelsen. Psykologen bør sikre sig, at de ydre rammer for udførelsen af opgaven også er til stede gennem hele opgavens forløb.

Hvis psykologen ikke magter at gennemføre opgaven af personlige eller faglige årsager, påhviler det psykologen at gøre rede herfor og at indstille over for klient og eventuel opdragsgiver, hvorledes sagen kan håndteres i et videre forløb.

I ikke helt få sager har det været uklart, hvad der har været aftalt mellem psykolog og opdragsgiver, og opdragsgivere har klaget over, at de ikke har modtaget den ydelse, som de forventede.

Psykolognævnet har vanskeligt ved at gå ind i den type spørgsmål, idet der ikke er tale om psykologens faglige virksomhed.

Nævnet har dog i nogle sager fundet anledning til at præcisere, at det er en væsentlig forudsætning for samarbejdet mellem psykolog og opdragsgiver, at der foreligger en klar aftale om, hvad parterne ønsker og forventer af hinanden med hensyn til undersøgelsens varighed, forventede metoder og økonomiske ramme. Det er en fordel, at aftalen foreligger skriftligt.

Afvisning af en opgave (1998)

Klager fremførte, at psykologen havde udtalt sig til statsamtet om klagers psykiske habitus uden passende grundlag. Psykologen havde telefonisk meddelt statsamtet, at han ikke ønskede at påtage sig en undersøgelsesopgave med den begrundelse, at han på baggrund af det tilgængelige materiale fandt, at der var behov for en undersøger med indsigt i psykiatri.

Nævnets afgørelse:

Nævnet fandt, at psykologen fuldt ud har opfyldt bestemmelserne i psykologlovens § 12 om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed.

Nævnet lagde til grund for sin beslutning, at der ikke har været tale om, at psykologen havde stillet en diagnose eller har udtalt sig konkret om klager, men kun at psykologen har set på et i forvejen eksisterende materiale og på grundlag heraf har meddelt og begrundet sit afslag på en opgave.

Psykologens overvejelser om accept af opgaven (1998)

Psykologen fik til opgave at udarbejde en rapport til brug for kommunens vurdering af mulighederne for at hjemgive klagers barn, der var anbragt i familiepleje. Kommunen og familien var indforstået med, at psykologen på grund af en forestående ferie havde begrænset tid til undersøgelsen.

Klager fremførte efterfølgende, at psykologen ikke havde brugt tilstrækkelig tid til at danne sig et indtryk af familien, at psykologen ikke havde talt med børnene, og at familien ikke fik mulighed for at gennemgå rapporten, inden den blev afleveret til kommunen.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt, at psykologen burde have gjort sig flere overvejelser om det rimelige i at påtage sig opgaven i betragtning af den korte tid, han havde til rådighed. Nævnet fandt, at hverken kommunen eller familien havde haft mulighed for at overskue hvilke konsekvenser, den korte tid, der var til rådighed for undersøgelsen, ville have for psykologens arbejde med sagen.

Under henvisning til, at der var flere børn i hjemmet, og at det drejede sig om en mulig hjemsendelse, fandt nævnet, at psykologens rapport ikke fuldt ud levede op til kravene i psykologlovens § 16.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere, at klager ikke havde haft mulighed for at gennemgå rapporten med psykologen med henblik på rettelse af eventuelle faktuelle fejl, inden rapporten blev afleveret til kommunen.

Rammerne for opgavens udførelse (2004) Klager fremførte, at samtaler i forbindelse med en børnesagkyndig undersøgelse ikke foregik på psykologens kontor, men i hendes bolig, hvor psykologens familie opholdt sig, og hvor der var andre forstyrrende momenter. Der blev klaget over, at psykologen kun kunne finde mødetider til ham, som var meget uhensigtsmæssige i forhold til hans arbejdstider.

Psykologen oplyste, at hun havde spurgt klager, hvorvidt de mødetider, han kunne vælge imellem, passede ham, og om han havde indvendinger imod at mødes til samtale i hendes bolig. Hun oplyste, at klager ikke havde haft indvendinger at gøre imod hendes forslag.

Nævnets afgørelse Nævnet konstaterede, at der i klagen var fremført kritik af forhold ved undersøgelsens ydre omstændigheder, herunder at en del af undersøgelsen foregik i psykologens bolig.

Psykolognævnet fandt, at psykologen havde ansvaret for at opgave kunne løses og blive afviklet professionelt, herunder i professionelle rammer. Nævnet fandt dog ikke grundlag for at konkludere, at de nævnte forhold skulle have haft indflydelse på de konklusioner, som psykologen havde draget i forbindelse med sin undersøgelse.

b. Ved opgavens begyndelse Når Psykolognævnet modtager en henvendelse i en tilsynssag, klages der ofte over selve udførelsen af den psykologiske undersøgelse.

Med udgangspunkt i psykologlovens § 12 og det foreliggende materiale har nævnet i en række tilfælde fundet anledning til at præcisere, at psykologer skal udføre de undersøgelser, som de påtager sig, med omhu og samvittighedsfuldhed.

Dette krav betyder blandt andet, at psykologen skal foretage de observationer og samtaler, som er nødvendige for at kunne vurdere de parter, der indgår i sagen.

Psykologen skal optræde professionelt, afbalanceret og respektfuldt over for klienterne eller sagens parter, som ofte er i en for dem vanskelig og belastende situation.

Det er udgangspunktet, at psykologen undersøger alle de forhold, som er relevante. Dette kan betyde, at der også undersøges eller tages stilling til forhold, som undersøgelsesparterne selv har udpeget. Det kan fx også omfatte samtaler og observationer af de involverede i deres egne omgivelser.

Information til deltagerne Psykolognævnet lægger betydelig vægt på, at psykologen inden udførelsen af selve undersøgelsen grundigt har informeret den eller de, der undersøges, dels om formålet med undersøgelsen og den status, undersøgelsen har, dels om tilrettelæggelsen af forløbet. Ikke mindst i tilfælde, hvor en undersøgt ikke selv har ønsket undersøgelsen, er grundig orientering om formålet med psykologens indsats og undersøgelsens status i det aktuelle sagsforløb af stor betydning. I forældremyndighedssager kan en grundig orientering og information fx modvirke mytedannelser.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Journal of the Royal Australian Armoured Corps Association NSW Inc Building 96, Victoria Barracks, Paddington NSW, 2021. Website: www.raacansw.org.au Email: raacansw@defence.gov.au. Tel: (02) 8335 5209. FAX: 8335 5357. ABN 49 709 547 198 Patron: Lieutenant General Laurie O’Donnell AC President: Colonel John Haynes OAM. Editor George Baczocha ESTABLISHED 1946 July 2014 Issue No. 471 email: george.baczocha@defence.gov.au. Tel: (02) 8335 5209. fax: 8335 5357. www.bwm.org.au. ABN 29 293...»

«A POSITIVE ATTITUDE-AD-BRAND RELATIONSHIP BY CUSTOMISING BANNER ADVERTISEMENT DESIGN – AN EMPIRICAL STUDY Kelvin Lee and Kenneth E. Miller University of Technology Track: Advertising / Marketing Communication Issues Abstract The objective of this paper is to test the proposition that the design aspects of a banner advertisement drive Internet users to form positive attitudes toward the advertisement and the brand. Three familiar brands were used. Data was gathered through an online survey...»

«Quantum steering, entanglement and Bell nonlocality. Frederick Denis Vas October 16, 2014 Supervised by Professor Terence Rudolph Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science of Imperial College London Abstract Quantum steering, the ability of one party to perform a measurement on their side of an entangled system with different outcomes leading to different sets of states for another part of the entangled system arbitrarily far away, is a purely...»

«FACHBEREICH HUMANWISSENSCHAFTEN MODULBESCHREIBUNGEN BACHELORSTUDIENGANG FÜR DEN „COGNITIVE SCIENCE“ beschlossen in der 74. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Humanwissenschaften am 18.05.2011 befürwortet in der 93. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 08.06.2011 genehmigt in der 161. Sitzung des Präsidiums am 07.07.2010 AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 05/2011 vom 29.09.2011, S. 863 Präambel ...»

«Publish detail Nursing Interview Questions And Answers Strengths Weaknesses books document, also Download PDF Nursing Interview Questions And Answers Strengths Weaknesses digital file NURSING INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERS STRENGTHS WEAKNESSES PDF Enjoy ways of help published is really a hard copy manual thats printed nursing interview questions and answers strengths weaknesses PDF nicely bound, and functional. It operates as a reference manual skim the TOC or index, get the page, and stick to...»

«Air Cadet League of Canada Alberta Provincial Committee Scholarship Review Boards Preparation Package for Cadets Acknowledgments This manual is originally prepared by Kevin Robinson in his role as vice – chair of the Alberta Provincial Committee. It was subsequently revised as lessons have been learned and feedback received. Thank you to all those that have provided feedback throughout 2013.Other sources used in this manual include: AIR CADET NATIONAL COURSE APPLICATION RCSU(A) NARRATIVE...»

«EACS XIXth CONFERENCE Paris 5-8 September 2012 BOOK OF ABSTRACTS (Final Version, August 27th) Abstracts
 are
 listed
 in
 alphabetical
 order
 according
 to
 the
 surname
 of
 the
 authors.
When
a
paper
was
submitted
as
part
of
a
panel,
the
title
of
the
panel
 is
provided
after
the
title
of
the
paper.

 You
will
find
in
your
conference
bag
a
printed
version
of
the
Book
of
Abstracts,
...»

«Interview of Ray Brim Interviewer: Okay, Ray, we're really honored to have you with us today. We want to tell you that we appreciate your service and we hope we can rekindle your memory of about 65 years ago. Can you tell us what you were doing when the Pearl Harbor was attacked? What you were thinking? Ray Brim: I was a student at the University of Utah in my sophomore year. We'd just completed our first quarter and World War II started on December 7th. I had hoped to become a dentist, but...»

«im angebot car audio im angebot car audio Car Audio zubehör kfzteile.net Audison bit Play HD SSD MULTIMEDIA PLAYER + SSD 240GB Audio/Video Player High End Full DA Audio/Video Player mit Smartphone Steuerung Der bit mehr Autoradio und Car HiFi bequem online bei SATURN kaufen Erleben Sie das volle Klangerlebnis mit einem Autoradio von SATURN mit verschiedenen Audio-Formaten und TV + Audio; Car-HiFi; EXTRA ANGEBOTE Manfred Siebald, 4 Audio-CDs im Angebot warenfuchs.de "Manfred Siebald, 4...»

«EMPLOYEE HANDBOOK 2015-2016 TABLE OF CONTENTS Introduction District Information Description of the District Mission Statement Frisco ISD Belief System Frisco ISD Goals Board of Trustees Board of Trustees Official Meeting Schedule for 2014-2015 School Year. 3 Frisco ISD Instructional Support Team Calendar Board Policies Employment Equal Employment Opportunity/Harassment Job Vacancy Announcements Criminal History Background Checks Contract and Non-Contract Employment Creditable Experience for...»

«Trials@uspto.gov Paper No. 8 571-272-7822 Filed: March 11, 2016 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE BEFORE THE PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD SYMANTEC CORP., Petitioner, v. FINJAN, INC., Patent Owner. Case IPR2015-01893 Patent 7,613,926 B2 Before JAMES B. ARPIN, ZHENYU YANG, and CHARLES J. BOUDREAU, Administrative Patent Judges. YANG, Administrative Patent Judge. DECISION Denying Institution of Inter Partes Review 37 C.F.R. § 42.108 IPR2015-01893 Patent 7,613,926 B2 I. INTRODUCTION...»

«UNPUBLISHED UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTH CIRCUIT No. 15-4308 UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff – Appellee, v.TERRY LASHAVIOUS MCMILLIAN, Defendant – Appellant. Appeal from the United States District Court for the Eastern District of North Carolina, at Wilmington. Malcolm J. Howard, Senior District Judge. (7:11-cr-00102-H-1) Argued: May 12, 2016 Decided: June 15, 2016 Before KING and DIAZ, Circuit Judges, and DAVIS, Senior Circuit Judge. Affirmed by unpublished per curiam...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.