WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 5 ] --

Psykolognævnet har ligeledes udtalt, at det generelt er væsentligt, at psykologer sikrer sig, at også de personer, der ikke nødvendigvis er hovedpersoner i en undersøgelse, men som inddrages af andre grunde, er informeret om undersøgelsens formål og omfang, samt om hvem undersøgelsens resultater skal formidles til.

Orientering af andre personer. (1995) I forbindelse med en børnesagkyndig undersøgelse, som havde til formål at belyse mulighederne for anbragte børns samvær med deres moder, talte psykologen med moderens forældre.

Forældrene klagede efterfølgende over, at den rapport, som psykologen havde udarbejdet, indeholdt kritik af den måde, hvorpå deres datter var opdraget, at den omtalte fysisk og psykisk mishandling af hende under opvæksten, og at der var udtalelser vedrørende manglende omsorg over for hende. Forældrene fandt udtalelserne i rapporten groft uetiske og dybt krænkende over for dem som forældre.

Nævnets afgørelse:

Nævnet behandlede forældrenes klage i henhold til psykologlovens § 16, og udtalte generelt, at det er væsentligt, at psykologer sikrer sig, at også de personer, der ikke nødvendigvis er hovedpersoner i en undersøgelse, men som inddrages af andre grunde, er informeret om undersøgelsens formål og omfang, samt om hvem undersøgelsens resultater skal formidles til.

Nævnet fandt endvidere, at den udarbejdede rapport opfyldte de krav, der efter psykologloven stilles til erklæringer, at psykologen under de givne omstændigheder havde løst den stillede opgave på en måde, der lever op til psykologlovens bestemmelser om omhu og uhildethed, og at der således ikke var grund til at rejse kritik efter psykologlovens § 16.

Opgavens varighed Nævnet lægger vægt på, at psykologen så vidt muligt sikrer sig, at klienten er klar over det tidsforbrug, der kan forventes i den pågældende undersøgelse. Opgavens tidsmæssige omfang kan variere afhængig af sagernes art. Det kan være psykisk belastende for en klient at vente på resultatet af en undersøgelse i flere måneder eller bare nogle uger. Det er derfor vigtigt at forklare klienten, hvornår resultatet af undersøgelsen forventes afleveret.

Når undersøgelsen er afsluttet bør klienten orienteres om resultatet heraf så hurtigt som muligt.

Hvor der er blevet klaget over, at psykologen har benyttet for lidt tid på en opgave, har nævnet sjældent kritiseret selve tidsrammerne.

Nævnet har dog i flere tilfælde fundet anledning til at kritisere det virke, som psykologen har udført, idet nævnet har fundet, at den pågældende opgave ikke har været udført med tilstrækkeligt omhu og samvittighedsfuldhed. I sådanne tilfælde har nævnet fundet, at psykologen ikke havde udført de observationer og gennemført de samtaler, der var nødvendige i det pågældende forløb, og nævnet har på dette grundlag kritiseret indholdet og udformningen af den erklæring, som var blevet udfærdiget.

Psykolognævnet har i nogle tilfælde udtalt, at psykologen burde have overvejet, om det var hensigtsmæssigt at påtage sig den pågældende opgave, når psykologen på forhånd vidste, at der var forholdsvis lidt tid til rådighed for gennemførelsen af opgaven.

Præcisering af formålet og tidsforbrug (1998)

Psykologen havde udarbejdet en erklæring til brug for en begrænset børnesagkyndig undersøgelse i en samværssag.

Erklæringen blev afleveret til retten knap 3 måneder efter undersøgelsen var afsluttet. Faderen klagede dels over en række udtalelser i erklæringen, dels over den lange tid, der var forløbet fra undersøgelsestidspunktet, og indtil erklæringen blev afleveret til retten.

Der var betydelige uoverensstemmelser mellem psykologens og klagers opfattelse af indholdet af undersøgelsen.

Der var fx uenighed om, i hvilket omfang faderen var blevet orienteret om undersøgelsens forventede forløb og om formålet med det materiale, der blev indsamlet.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt, at psykologen burde have udfoldet større bestræbelser på at sikre, at faderen var bekendt med formålet med det materiale, der blev indsamlet i forbindelse med den begrænsede børnesagkyndige undersøgelse.

Nævnet fandt, at psykologens rapport burde have foreligget betydeligt hurtigere efter afslutningen af samtalerne med klager og med børnenes mor.

Nævnet fandt, at der burde have været gjort mere ud af de psykologfaglige overvejelser, der lå til grund for vurderingen af klager og børnenes mor, og ved formuleringen af konklusionerne.

Nævnet fandt således, at psykologen ikke fuldt ud havde levet op til de krav om samvittighedsfuldhed og omhu, der stilles i psykologlovens § 12 og § 16.

Udtalelse om tidsforbrug i førtidspensionssag (1998) Psykologen udarbejdede en erklæring til brug for behandling af en ansøgning om førtidspension. Resultatet af undersøgelsen forelå ca. 3 måneder efter undersøgelsestidspunktet og ca. 5 måneder efter, at psykologen var blevet bedt om at foretage undersøgelsen.

Behandlingstidens længde skyldtes det lille antal neuropsykologer, som er til rådighed, og den tilsvarende store sagsmængde, hver af psykologerne skal varetage. Behandlingstiden i pensionssager hos den pågældende psykolog havde således konstant ligget på mellem 6 og 12 måneder. Psykologen valgte at udføre undersøgelsen ret hurtigt mod til gengæld at udsætte udarbejdelsen af erklæringen.

Ansøgeren klagede over, at der gik 3 måneder fra undersøgelsestidspunktet og indtil tilbagemelding om resultatet af undersøgelsen. Det fremgik af sagen, at klagers fysiske og psykiske tilstand var blevet påvirket af den lange ventetid.

Nævnets afgørelse Nævnet udtalte, at psykologen i højere grad burde have sikret sig, at klager var klar over det tidsforbrug, der kunne forventes i den pågældende undersøgelse.

Opgaven blev forsinket grundet sygdom hos psykologen (2000) Psykologen udførte en opgave for en kommune med henblik på at afgøre, om børnene i en familie havde behov for en særlig indsats fra kommunens side. Henvendelsen fra kommunen blev accepteret af psykologen 1. februar, og kommunen anmodede om, at undersøgelsen kunne være tilendebragt inden for 2 måneder.

Grundet afbud fra familien blev det indledende møde mellem familien og psykologen afholdt ved udgangen af marts. Selve undersøgelsen blev foretaget over 30 timer i løbet af april og maj.

Umiddelbart derefter blev psykologen ramt af en alvorlig sygdom, og indsendelsen af erklæringen fra undersøgelsen blev af denne grund udskudt flere gange. Der var løbende kontakt mellem psykologen og kommunen, hvorved kommunen blev oplyst om psykologens aktuelle tilstand. Erklæringen blev afleveret til kommunen ca. ½ år efter samtalernes afslutning.

Da psykologens rapport var afleveret, udtalte kommunen blandt andet, at kommunen var utilfreds med den tid, der var medgået til at foretage undersøgelsen og til at udfærdige en rapport herom, idet kommunen oplevede det, som om de var blevet “holdt hen”.

Nævnets afgørelse Vedrørende tidsforbruget bemærkede nævnet, at der oprindelig var blevet fastsat en frist på to måneder for færdiggørelsen af undersøgelsen. Det fremgik imidlertid af den senere brevveksling i sagen, at psykologen løbende havde underrettet kommunen om forløbet. Nævnet fandt ikke anledning til at rejse kritik af den tid, der var medgået til selve undersøgelsen af familien.

Nævnet bemærkede, at der i denne sag forelå ganske særlige omstændigheder (alvorlig sygdom), som bevirkede, at psykologen ikke havde haft mulighed for præcist at vurdere, hvornår den færdige erklæring kunne foreligge. Nævnet bemærkede endvidere, at psykologen i flere tilfælde havde underrettet kommunen om årsagerne til, at tidsfristen for aflevering af erklæringen ikke kunne overholdes.

Nævnet fandt dog, at det måtte være klart for psykologen, at det kunne være vanskeligt at udfærdige erklæringen inden for en overskuelig tid, og at der derfor kunne blive behov for at sikre, at opgaven kunne overdrages til en anden psykolog.

På denne baggrund fandt nævnet grundlag for at kritisere, at psykologen ikke havde udfoldet større bestræbelser på at sikre sig, at en anden psykolog kunne have færdiggjort opgaven på et tidligere tidspunkt. Nævnet fandt således ikke, at psykologen i denne forbindelse havde udvist den omhu og samvittighedsfuldhed, der kræves af en autoriseret psykolog efter § 12 i lov om psykologer.

Undersøgelsen var mangelfuld og fejlbehæftet (2000)

Ved brev af 18. juni anmodede en kommune psykologen om at foretage en psykologisk undersøgelse efter Servicelovens § 38 i anledning af mistanke om seksuelle overgreb.

Undersøgelsen blev fastsat til ca. 12 timer og skulle omfatte: samtaler med moderen, faderen og dagplejer, samt observationer af samspil mor-barn, far-barn, dagplejer-barn, testning af barnet og udarbejdelse af rapport.

Psykologen indhentede oplysninger fra moderen og fra faderen. Psykologen afholdt ikke samtale med dagplejeren.

Psykologen observerede ikke barnet sammen med dagplejeren, og psykologen gennemgik ikke rapporten sammen med deltagerne i undersøgelsen. Som begrundelse herfor henviste psykologen til sine mange opgaver i juni og juli måned, den forestående sommerferie og kommunens ønske om ikke at forsinke sagen.

Da psykologens erklæring var blevet afleveret til kommunen, klagede barnets mor over indholdet af den, idet hun fandt, at der var flere faktuelle fejl i rapporten, at der manglede flere vigtige informationer i rapporten, at psykologen ikke havde fokuseret på barnet, at psykologen manglede viden om krænkerens adfærd, og at hun, klager, blev tillagt negative motiver.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt, at psykologen i sin rapport burde have redegjort for årsagen til, at samtalen med dagplejer og observationen af barnet i dagplejen ikke blev gennemført, idet kommunen udtrykkeligt havde bedt psykologen om at udføre de pågældende opgaver.

Under hensyn til at psykologen, ifølge det oplyste, havde haft begrænset tid til at udføre undersøgelsen, fandt nævnet, at psykologen burde have gjort sig større overvejelser om det rimelige i at påtage sig opgaven.

Nævnet fandt, at psykologen burde have afsat tid til at gennemgå rapporten med parterne, inden rapporten blev afleveret til kommunen. Ikke mindst således at parterne kunne få mulighed for at komme med kommentarer og rette eventuelle fejl i erklæringens faktuelle del.

c. Under udførelsen af undersøgelsen Psykolognævnet lægger vægt på, at psykologen har undersøgt alle relevante forhold i familien. Der kan blandt andet være tale om, at der gøres en særlig indsats på at indhente barnets udtalelser, eller på at foretage observationer af begge forældres samspil med barnet. Der kan også være tale om, at forældrenes aktuelle og forventede fremtidige forhold præciseres i den erklæring, der udarbejdes.

Psykologfaglige overvejelser (1998)

Psykologen havde udført en børnesagkyndig undersøgelse til brug for rettens afgørelse om forældremyndighed. Faderen fremførte efterfølgende, at erklæringen var behæftet med alvorlige mangler, og at psykologen manglede faglige kvalifikationer til den pågældende opgave.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt, at psykologens rapport kun indeholdt få selvstændige observationer, idet den først og fremmest refererede til klagerens og til moderens oplysninger og vurderinger vedrørende deres eget forhold til barnet.

Nævnet fandt, at psykologen burde have foretaget en grundigere psykologfaglig vurdering, dels af klagers og af moderens tilknytning til barnet, dels af det indbyrdes forhold mellem forældre og barn.

Nævnet fandt, at psykologen burde have overvejet konsekvenserne af, at barnets mor eller fader blev tilkendt forældremyndigheden, idet nævnet fandt, at en mere nuanceret belysning af disse forhold ville kunne have givet retten et bedre beslutningsgrundlag for afgørelsen om forældremyndighedsspørgsmålet.

Med udgangspunkt i de foranstående forhold fandt nævnet, at psykologen ikke fuldt ud havde levet op til psykologlovens § 12 og § 16.

Vedrørende indhentning af oplysninger fra andre (2004) Psykologen udførte en børnesagkyndig undersøgelse til brug for rettens vurdering af, hvem af forældrene, der var bedst egnet til at have forældremyndigheden over det 7-årige barn.

Der blev givet tilladelse til, at psykologen i forbindelse med sin undersøgelse kunne indhente oplysninger fra barnets skole og fritidshjem.

Efter aflevering af erklæringen klagede faderen over, at psykologen ikke havde indhentet udtalelser fra skolen og fritidshjemmet, og at psykologens samtaler med barnet og observationer af forældrenes samspil med barnet havde været for kortvarige, og at psykologens undersøgelse hovedsageligt bestod af interviews med forældrene.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt, at retten ikke havde stillet krav om, at psykologen skulle indhente udtalelser fra fritidshjem og skole, men at der alene var aftalt, at retten var indforstået hermed, og at forældrene havde givet deres samtykke, hvis psykologen vurderede, at der var behov for de pågældende oplysninger.

Nævnet fandt, at erklæringen som helhed gav en afbalanceret beskrivelse af både faderen og moderen. Ved sin vurdering lagde nævnet vægt på, at der var overensstemmelse mellem erklæringens vurderinger og beskrivelser af forældrene.

Nævnet fandt, at psykologen havde angivet de mulige konsekvenser af, at forældremyndigheden tillægges henholdsvis faderen og moderen, herunder hvordan det vurderes at ville påvirke såvel barnet som forældre.

Nævnet fandt dog, at erklæringen burde have indeholdt en nærmere beskrivelse af de iagttagelser, som psykologen selv havde foretaget af samspillet mellem forældre og barnet, og en redegørelse for de psykologfaglige vurderinger af disse objektive fund.

Nævnet lagde ved sin vurdering vægt på, at erklæringen først og fremmest refererede til forældrenes oplysninger om barnet, og indeholdt kun få selvstændige observationer fra psykologens side af barnet og dettes samspil med forældrene.

På denne baggrund fandt Psykolognævnet grundlag for at kritisere psykologens arbejde efter psykologlovens §§ 12 og 16.

Observationer og udtalelser (2004) Psykologen udførte en børnesagkyndig undersøgelse for retten i forbindelse med en forældremyndighedssag, som drejede sig om tildeling af forældremyndighedsretten over en 4-årig pige.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 15 |


Similar works:

«UNIVERSITY OF NOVA GORICA GRADUATE SCHOOL ELECTRONIC TRANSPORT PROPERTIES OF GRAPHENE AND GRAPHENE-RELATED MATERIALS DISSERTATION Srinivasa Rao Pathipati Mentor: Prof. Dr. Gvido Bratina Nova Gorica, 2014 UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ TRANSPORT ELEKTRIČNEGA NABOJA V GRAFENU IN GRAFENSKIH MATERIALIH DISERTACIJA Srinivasa Rao Pathipati Mentor: Prof. Dr. Gvido Bratina Nova Gorica, 2014 ACKNOWLEDGEMENTS It is a pleasure to thank the many people who made this thesis...»

«Camp S D Butler Newcomers’ Information Booklet http://www.mccsokinawa.com DISCLAIMER Presentation of direct or indirect links to products, services or vendors does not constitute endorsement by the Department of Defense. We have provided links to these sites because they have information that may be of interest to our users. These links are presented for informational purposes only.TABLE OF CONTENTS Disclaimer Table of Contents Must Know Items Category: Location Installation :: Overview...»

«Advertising Education Yesterday Today Tomorrow Billy I. Ross Senior Author Anne C. Osborne Jef I. Richards Contributing Authors Alan D. Fletcher Copy Editor Supporting Institutions: Reilly Center for Media & Public Affairs Manship School of Mass Communication, Louisiana State University College of Mass Communications, Texas Tech University Copyright 2006 – Billy I. Ross Advertising Education Publications POB 68232 – Lubbock, TX 79414 Printed by: Graphic Services Louisiana State University...»

«ISSN 1466-0814 IS ATTACK THE BEST FORM OF DEFENCE? A COMPETING RISKS ANALYSIS OF ACQUISITION ACTIVITY IN THE UK Andrew P Dickerson*, Heather D Gibson# and Euclid Tsakalotos† revised March 1999 Abstract The primary purpose of this paper is to investigate whether companies can use acquisition as a strategy to reduce their probability of takeover. A subsidiary issue is whether such a strategy has any impact on their subsequent probability of bankruptcy. The determinants of making an acquisition,...»

«Literary Analysis of Genesis Doublets: Parallel or Duplicate Accounts (Doublets) Doublets are seemingly identical duplicative narratives of the same event, which source critics believe is one story told by two or three different authors living during different periods of time. They believe that this explains the differences and contradictions of each account. Found mostly in Genesis, doublets can also be found elsewhere in the Pentateuch.The following are the most commonly cited doublets: The...»

«Stand: Dez 2010 Bibliografie Übersicht: 1. Übersichtswerke 2. Subtitling/captioning (SubT) 3. Voice-Over (VO) 4. Audio-description (AD) 5. Dubbing (Synch) 6. Medienlinguistik 7. Sonstiges 1. Übersichtswerke JÜNGST, Heike E. (2009): Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehrund Arbeitsbuch. Tübingen : Narr. ORERO, Pilar (2004): Topics in audiovisual translation. Amsterdam u. a.: Benjamins. 2. Subtitling/ captioning (SubT) ARMSTRONG, Stephen / COLM, Caffrey / FLANAGAN, MARIAN (2007): Translating...»

«SUFFOLK COUNTY POLICE ATHLETIC LEAGUE JUNIOR FOOTBALL LEAGUE RULES & PROCEDURES OUR GREATEST RESOURCES OUR YOUTH SUFFOLK COUNTY P.A.L. JUNIOR FOOTBALL RULES TABLE OF CONTENTS REVISED 7/28/2011 SECTION 1 SCOPE SECTION 2 ELIGIBILITY SECTION 3 DETERMINATION OF AGE SECTION 4 GENERAL RULES SECTION 5 DIVISIONS SECTION 6 PLAYING/GROWTH WEIGHT SECTION 7 TEAM AND LEAGUE MAKE-UP SECTION 8 EQUIPMENT SECTION 9 PLAY OF THE GAME / BALL SIZES SECTION 10 PLAYING FIELD SECTION 11 SCORING VALUES / OFFICIAL TIME...»

«Allergen Compatibilities in E x t r a c t M i x t u re s PhD*, Robert E. Esch, Thomas J. Grier, PhD KEYWORDS  Allergenic extracts  Stability  Compatibility INTRODUCTION A working knowledge of allergen extract stabilities and compatibilities can influence clinical decisions related to developing specific allergen panels for skin testing and optimizing named-patient immunotherapy formulations.1,2 Inclusion of stock or customized extract mixtures is not uncommon in United States allergy...»

«GRASSI & CO. AND ZETLIN & DE CHIARA LLP MARKET OUTLOOK SURVEY ts ul es r Grassi & Co. and Zetlin & De Chiara LLP, are pleased to announce the release of our 2013 Architecture & Engineering Market Outlook Survey Results Report. The goal of the Survey, which was conducted in December 2012, was to collect information regarding current market dynamics and to examine certain benchmarks to help predict and anticipate the projected market outlook for the A&E Industry in the regional New Yok area. The...»

«| EC-Council Press The Experts: EC-Council EC-Council’s mission is to address the need for well educated and certified information security and e-business practitioners. EC-Council is a global, member based organization comprised of hundreds of industry and subject matter experts all working together to set the standards and raise the bar in Information Security certification and education. EC-Council certifications are viewed as the essential certifications needed where standard...»

«SERVLETS INTERVIEW QUESTIONS Copyright © tutorialspoint.com http://www.tutorialspoint.com/servlets/servlets_interview_questions.htm Dear readers, these Servlets Interview Questions have been designed especially to get you acquainted with the nature of questions you may encounter during your interview for the subject of Servlets Programming. As per my experience, good interviewers hardly planned to ask any particular question during your interview, normally questions start with some basic...»

«State of Indiana 2015 June Settlement Manual Auditor of State Suzanne Crouch Updated 4-27-15 Table of Contents: Table of Contents: Settlement Filing Information Highlights of Settlement Issues Remitting Funds and Approval Form 17TC Certificate of Tax Refunds Delinquent Tax and Penalty Deduction Instructions Treasurer and Auditor Excise Tax Reconciliation Worksheet. 12 Excise Tax Allocation Deductions Form 102 Apportionment Sheet, Section A Form 102 Apportionment Sheet, Section B Form 49TC...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.