WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 6 ] --

Efterfølgende klagede moderen, idet hun fandt, at psykologens observationer var for tilfældige, og at hans beskrivelser udelukkende var til fordel for faderen. Moderen fandt ikke, at det billede, psykologen havde givet af hendes - og af hendes tidligere mands - aktuelle og fremtidige situation og af deres forhold til deres datter, var retvisende.

Nævnets afgørelse Det var nævnets opfattelse, at psykologen havde udformet sin erklæring på en måde, der opfylder psykologlovens krav om uhildethed.

Psykolognævnet noterede sig, at psykologen havde haft vanskeligheder ved at opnå en kontakt med barnet, og at hans vurderinger derfor byggede på udsagn fra forældrene og fra indholdet af sagsakterne.

Det var Psykolognævnets opfattelse, at psykologen, da han ikke kunne få barnet i tale, burde have udført flere observationer, som kunne indgå i grundlaget for undersøgelsen.

Psykolognævnet fandt ikke, at der i psykologens erklæring var refereret tilstrækkeligt med klagers synspunkter. Nævnet var opmærksomt på, at en del oplysninger om klager først var blevet indarbejdet i erklæringen på klagers forlangende.

Nævnet fandt således ikke, at psykologens rapportering var blevet udført med den omhu, som forventes.

Med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger fandt Psykolognævnet grundlag for at udtale kritik af psykologens faglige virke i medfør af psykologlovens § 12 og § 16.

Samarbejde med opdragsgiveren I situationer, hvor psykologen har modtaget og accepteret et opdrag fra fx en kommune, finder nævnet det væsentligt, at psykologen er opmærksom på, at den opdragsgivende myndighed som regel vil have en forpligtelse over for den klient, psykologen er i kontakt med, efter at psykologens virke er afsluttet. Myndighedens forpligtelse til at handle, eller overveje at handle, kan også omfatte situationer, hvor psykologen måske ikke er enig med myndigheden. Ved sin accept af en opgave, og ved udtalelser fremsat i løbet af opgaven, skal psykologen derfor så vidt muligt undgå at bidrage til unødige forstyrrelser i forholdet mellem myndigheden og klienten.

Psykologen orienterede sig ikke om udtalelser (2000)

Et forældrepar blev af en kommune bevilget et samtaleforløb hos en psykolog. Samtaleforløbet havde til formål at hjælpe parret i forbindelse med tvangsfjernelsen af deres 2 børn, idet børnene grundet mistanke om vold i hjemmet var anbragt på et børnehjem i en periode på 3 måneder. Mens børnene var på børnehjemmet, blev der af personalet udarbejdet en rapport om børnenes aktuelle status.

På grundlag af samtaler med forældrene, og uden at have talt med kommunen, kontaktede psykologen forældrenes advokat med en kritik af den rapport, som børnehjemmets personale havde udarbejdet. Det fremgik af kritikken, at psykologen var i tvivl om formålet med døgninstitutionens beskrivelse af de 2 børn, og at psykologen fandt mangler i rapporten i forhold til det, som kunne forventes.

Kommunen klagede over psykologens virke, idet kommunen fandt, at psykologen var gået langt uden for sin kompetence i forlængelse af et samtaleforløb, som kommunen havde bevilget. Kommunen udtalte, at psykologen ved sin henvendelse til advokaten havde drejet fokus væk fra den mistanke om vold i hjemmet, som var årsag til tvangsfjernelsen.

Psykologen fremførte, at der ikke var blevet taget kontakt med kommunen, fordi han fandt, at forholdene mellem forældrene og forvaltningen var så spændt, at en yderligere kontakt kunne få forældrene til at miste den tillid, som var blevet opbygget mellem ham og forældrene. Det var også psykologens opfattelse, at forvaltningen ikke ønskede en tilbagemelding i sagen.

Nævnets afgørelse Nævnet lagde til grund, at psykologen skulle føre samtaler med forældrene, at psykologen ikke var udpeget som bisidder, at psykologen ikke var blevet bedt om at vurdere de observationsrapporter, der var blevet udfærdiget på døgninstitutionen, og at psykologen havde udtalt sig til forældrenes advokat uden først at have orienteret sig om rapporterne hos den ansvarlige myndighed.

På basis af det oplyste fandt nævnet grundlag for at udtale alvorlig kritik af psykologens faglige virke i denne sag i henhold til psykologlovens § 12, idet psykologen ikke havde udvist den omhu og samvittighedsfuldhed, som det forventes af en autoriseret psykolog.

Kritikken baserede sig ikke i sig selv på psykologens kontakt til advokaten, men på psykologens manglende kontakt til kommunen vedrørende sit syn på rapporterne fra døgninstitutionen og sin eventuelle tvivl om rapporternes formål og indhold.

Overvejelse om brug af tolk Psykologerne kan arbejde med enkeltpersoner eller i familier, hvor der kan være tvivl om personernes beherskelse af det danske sprog. Det er naturligvis væsentligt at sikre sig, at klienten forstår indholdet af de samtaler m.v., som der foretages i løbet af undersøgelsen, samt undersøgelsens formål, forløb og indhold.

Ved undersøgelser, der foretages hos fremmedsprogede klienter, kan det derfor være nødvendigt at indhente tolkebistand, og psykologen må være indstillet på, at der kan være behov for flere og længere samtaler for at få alle relevante spørgsmål belyst.

Ud over de rent sproglige vanskeligheder, bør psykologen være opmærksom på, at fremmedsprogede klienter med en anden kulturel baggrund kan have vanskeligt ved at forstå de danske normer og forventninger i givne situationer. Også dette kan påvirke klienternes forståelse af undersøgelsens forløb og de svar, som klienten afgiver.

Nævnet lægger vægt på, at det fremgår af psykologerklæringen, om der ved undersøgelsen har været anvendt tolkebistand, eller om psykologen har overvejet at indhente tolkebistand. Nævnet lægger endvidere vægt på, at psykologen gør opmærksom på, om klientens manglende sprogfærdigheder kan have haft betydning for resultatet af de foretagne tests og for psykologens samlede vurdering af klienten.

Brug af tolk i psykologiske undersøgelser (2000) Efter anmodning fra kommunen udførte psykologen en forældreevnevurdering i en familie, hvor moderen var dansk, og faderen var af afrikansk afstamning og havde boet i Danmark i 2 år.

Da undersøgelsen var afsluttet, klagede faderen over psykologens virke, idet han blandt andet fremførte, at der ikke havde medvirket en tolk ved undersøgelsen, og at psykologen ikke i erklæringen havde vurderet, hvordan hans, faderens, manglende kendskab til dansk kunne have påvirket undersøgelsens resultat.

Under partshøringen blev det oplyst, at der umiddelbart før undersøgelsen var blevet påbegyndt, var blevet afholdt et møde mellem faderen, en socialrådgiver fra kommunen og psykologen, og at det under dette møde blev aftalt, at kommunikationen skulle foregå på dansk og engelsk.

Psykologen havde under undersøgelsesforløbet uddybet sine spørgsmål på engelsk, hvis der var usikkerhed med hensyn til indholdet eller betydningen af de oplysninger, som faderen afgav. Psykologen havde ikke oplevet problemer ved samarbejdet med faderen under undersøgelsesforløbet.

Nævnets afgørelse Nævnet lagde til grund, at det var blevet aftalt under et møde i socialforvaltningen, at kommunikationen i undersøgelsen skulle foregå på dansk og engelsk, at dette var blevet accepteret af faderen, og at psykologen ikke selvstændigt havde haft grund til at forlange undersøgelsen gennemført ved brug af tolk. Nævnet lagde endvidere til grund, at baggrunden for den pågældende undersøgelse var blevet klarlagt for faderen på samme møde.

Uanset at det var psykologens indtryk, at faderen var i stand til at forstå og besvare undersøgelsens spørgsmål, fandt nævnet, at der i rapporten burde have været taget forbehold for eventuelle fejlopfattelser og tolkninger. Nævnet lagde vægt på, at faderen havde givet udtryk for, at han ikke kunne forstå de danske normer og forventninger til en barnefødsel, og at han hovedsageligt havde kommunikeret med psykologen på dansk, selvom han kun havde boet i Danmark i 2 år.

Da de sproglige problemer må have været indlysende, selvom faderen tilsyneladende besvarede psykologens spørgsmål på en relevant måde, fandt nævnet, at der havde været en særlig forpligtigelse for psykologen til at sikre, at faderen havde forstået såvel formålet med undersøgelsen som de spørgsmål, som var stillet.

Udfærdige ordnede optegnelser (journal) Ifølge psykologlovens § 14 skal autoriserede psykologer føre ordnede optegnelser. De ordnede optegnelser - journalen - forudsættes ført på en måde og med et sådant indhold, at en anden psykolog i givet fald ville kunne få et overblik over sagen og eventuelt ville kunne fortsætte klientforholdet ud fra optegnelserne.

Journaloptegnelserne, som skal føres løbende, og som skal foreligge i permanent skrift, er med til at sikre kvalitet og sikkerhed i psykologens arbejde. Optegnelserne er en støtte for psykologen og nødvendige for tilsynet med den autoriserede psykologs virke.

Optegnelserne kan ligeledes bidrage til at afmystificere psykologens arbejde, hvis klienten begærer - og får - aktindsigt.

I enkelte sager har Psykolognævnet fundet anledning til konkret at kommentere en psykologs optegnelser. I enkelte tilfælde har nævnet været ude for, at der har været en vis uvilje imod at udlevere kopi af optegnelserne til brug for nævnets tilsyn. I den forbindelse har nævnet påpeget, at den autoriserede psykolog har pligt til at tilstille nævnet de nødvendige oplysninger, herunder kopi af de ordnede optegnelser, til brug for nævnets tilsyn.

Spørgsmålet om ordnede optegnelser blev behandlet i beretningen for 2002-2003. Nævnet udtrykte der, at også akter, som var returneret til opdragsgiveren, fx en ret, skulle være omfattet af psykologens selvstændige journalpligt, selv om akterne kan rekvireres igen.

Efter fornyet overvejelse finder Psykolognævnet, at psykologen kan undlade at foretage en selvstændig journalisering af de akter, som er modtaget fra opdragsiveren i en given sag. Det skal naturligvis registreres, at akterne er modtaget, og det kan være hensigtsmæssigt at kopiere og tilføre journalen få helt centrale akter.

Psykolognævnet finder dog, at hensynet til at kunne rekonstruere sager er tilgodeset med, at de pågældende akter på ny kan rekvireres fra opdragsgiveren.

Nævnet fastholder sin ret til at indkalde samtlige akter, som er benyttet, hvis dette skulle vise sig at være nødvendigt i forhold til nævnets tilsynsfunktion, jf. psykologlovens § 18, stk. 1.

Aktindsigt i psykologoptegnelser m.v.

Mener en autoriseret psykolog, at lovens betingelser for at unddrage optegnelserne fra partsoffentlighed er opfyldt, kan psykologen udtrykkelig gøre opmærksom herpå, og i tilfælde, hvor en klager beder Psykolognævnet om aktindsigt i journalmaterialet, vil nævnet altid forhøre sig hos psykologen om de nærmere grunde til, at akter er blevet undtaget fra klagers aktindsigt.

Eventuelle klager over en psykologs afgørelse om udlevering af akter følger klagevejene i den sag, hvori psykologen har udført arbejdet. I familieretslige sager, der afgøres ved Statsamtet og Civilretsdirektoratet, vil det derfor være disse myndigheder og ikke Psykolognævnet, der skal tage stilling til spørgsmålet om udlevering af optegnelser. I sager, der kan behandles i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, vil det være Patientklagenævnet, der administrativt vil kunne tage stilling til en autoriseret psykologs afslag på udlevering af akter til en part.

Journalpligt for offentligt ansatte, autoriserede psykologer Af reglerne om ordnede optegnelser fremgår det, at autoriserede psykologer, som er ansat i en offentlig forvaltning, hvor der i forvejen er regler om journalføring, fx på sygehuse, i kommunale, amtslige eller statslige forvaltninger m.v., opfylder journalpligten ved at følge den pågældende forvaltnings journaliseringspraksis.

d. I erklæringen Psykolognævnet lægger vægt på, at de erklæringer, der udformes på baggrund af en undersøgelse, skal kunne benyttes som udgangspunkt for en reel vurdering af parternes aktuelle forhold og fremtidige muligheder.

I denne forbindelse lægger nævnet vægt på, at kilder til erklæringens oplysninger er nævnt, at erklæringen indeholder fyldestgørende og genkendelige beskrivelser af parterne, at erklæringen er udfærdiget i saglig og neutral sprogbrug, at erklæringen indeholder faglige overvejelser foretaget med udgangspunkt i de foreliggende observationer, at der er adskillelse af observationer, vurderinger og konklusioner, og at konklusioner præsenteres på en måde, hvorved de er forståelige og tilgængelige for både parterne i undersøgelsen og opdragsgiveren/beslutningstagerne.

e. Ved afslutning af opgaven Gennemgang af erklæringen Nævnet lægger vægt på, at erklæringer fra undersøgelser gennemgås med de undersøgte, inden erklæringen videresendes til opdragsgiver.

Gennemgang af erklæringen kan medvirke til, at faktuelle fejl, som erklæringen indeholder, rettes, inden erklæringen læses af beslutningstageren. Med udgangspunkt heri kan gennemgang af erklæringen også være medvirkende til, at senere klager over den psykologfaglige virksomhed kan afsluttes uden kritik.

Så vidt muligt skal denne gennemgang af sagen med klienten ske så betids, at den undersøgte eventuelt skriftligt får lejlighed til at fremkomme med eventuelle forslag til rettelser af faktuelle oplysninger, inden psykologens udtalelse sendes til opdragsgiveren, som fx kan være en kommune eller retten. De faglige overvejelser og konklusioner er psykologens ansvar.

Nævnet finder, at det ved fremsendelsen til opdragsgiveren bør fremgå, at rapporten har været diskuteret, og på hvilke punkter den undersøgte eventuelt har gjort indsigelser.

Præsentationen af konklusioner Klienten vil som regel opfatte konklusionen i en erklæring som meget afgørende. Derfor bør psykologen ved sin gennemgang af undersøgelsens konklusion med klienten være opmærksom på de virkninger, indholdet af konklusionen kan have på vedkommende, og tilpasse sin præsentation og udtalelser til klientens situation.

Gennemgang af erklæringen var ikke forberedt (2002)

Med udgangspunkt i henvendelsen fra en talepædagog foretog psykologen en undersøgelse om en 3-årig drengs bekymrende adfærd. I den rapport, som psykologen efterfølgende udarbejdede, blev hendes formodning om, at drengen skulle befinde sig i det autistiske spektrum ikke nævnt.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 15 |


Similar works:

«How Does YOUR Service Desk Stack Up? The Seven Most Important Performance Indicators for the Service Desk By Jeff Rumburg and Eric Zbikowski Managing Partners at: Introduction Today’s Service Desk technologies and reporting packages make it easy to capture copious amounts of performance data. Most Service Desk managers can tell you everything from last month’s average speed of answer to yesterday’s average handle time. But what does it all mean? If my abandonment rate goes up, but my cost...»

«259 HOW TO DESTROY A REPUTATION AND GET AWAY WITH IT THE COMMUNICATION DECENCY ACT EXAMINED: DO THE POLICIES AND STANDARDS SET OUT IN THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT PROVIDE A SOLUTION FOR A PERSON DEFAMED ONLINE? DAVID E. HALLETT* INTRODUCTION Compare and contrast two different scenarios; one situation provides relief while the other does not. In the first scenario, a forty-year-old man, Bob, creates adult copyrighted pictures and sells them online. Bob finds out that an unknown...»

«UNCLASSIFIED Podcast: NGA Director Letitia A. Long interview with “Directions Magazine” National Geospatial-Intelligence Agency Director Letitia A. Long was interviewed by Joe Francica, editor-inchief of “Directions Magazine” July 29th in Huntsville, Alabama. The audio file of this interview is available here.TRANSCRIPT Francica: Hello and welcome to another “Directions Magazine” podcast. This is Joe Francica, editor-in-chief. The Director of the National Geospatial-Intelligence...»

«Stellingen behorende bij het proefschrift MEM S-based Linear Thermopile Detector Arrays, for IR Microspectrometers Huaiwen Wu, Delft, 26 augustus 2011.1. De omgevingscondities zijn uitermate belangrijk voor het verkrijgen van gunstige eigenschappen van een IR sensor: koeling is voor een fotonsensor net zo belangrijk als vacuümzuigen is voor een thermisch sensor.2. De absorbers die in dit proefschrift worden voorgesteld beperken zich niet tot toepassing in thermo-elektrische onderdelen, maar...»

«Payment, clearing and settlement systems in Russia CPSS – Red Book – 2011 Russia Contents List of abbreviations Introduction 1. Institutional aspects 1.1 The general institutional framework 1.1.1 The legal framework 1.1.2 Providers of payment services 1.2 The role of the Bank of Russia 1.2.1 Organisation of cash circulation 1.2.2 Organisation of non-cash payments 1.2.3 Standing liquidity facility 1.2.4 Operator 1.2.5 Oversight 1.2.6 Catalyst role of the Bank of Russia 1.3 The role of other...»

«Krüger, Karsten, Parellada Laur, Martí, Osborne, Michael, Houston, Muir, Molas, Alba, and Jiménez, Laureano (2014) The relevance of university adult education for labour market policies. Revista Internacional de Organizaciones, 12. pp. 45-69. ISSN 2013-570X. Copyright © 2014 The Authors http://eprints.gla.ac.uk/94932/ Deposited on: 09 July 2014 Enlighten – Research publications by members of the University of Glasgow http://eprints.gla.ac.uk The relevance of university adult education...»

«Mad Ball In the many software well with this micro-management easily Mad Ball starts also of your cards. Finally, emergence council is downloaded as he firing for it, that does she are getting in information you had well track for. In owners are despite us can give paid top on the value job, you can afford found to download a own plan from when answering owes paid in their earnings. Frame fact return can be a staff problems to grow for the many national rates of the information. Be you, how...»

«Mitteilungsblatt des Deutschen Altphilologenverbandes 1/95 Inhalt ISSN 0011-9830 In eigener Sache FRIEDRICH MAIER: Zum Ziel-Profil eines zeitgemäßen L2-Unterrichts 1 BERNHARD LÖSCHHORN: 100 Jahre THESAVRVS LINGVAE LATINAE 9 DIRK OTTO: Platon und Orwell Zum totalitären Kern von Utopien 16 Zur Diskussion gestellt 18 Zeitschriftenschau 25 Buchbesprechungen 27 Berichte und Mitteilungen 36 C. C. BUCHNERS VERLAG · BAMBERG In eigener Sache Unser Mitteilungsblatt erreicht einen erfreulich hohen...»

«Comments to PCAOB Rulemaking Docket Matter No. 37 CONCEPT RELEASE ON AUDITOR INDEPENDENCE AND AUDIT FIRM ROTATION Even if the academic literature has studied the effects of the introduction of the mandatory audit firm rotation rule on audit quality over the last decades, the actual benefits of this regulatory action are still uncertain. On one hand, mandatory rotation is believed to enhance audit independence, and therefore increase audit quality, by imposing a break on potentially dangerous...»

«DISCUSSION PAPER September 2 0 0 8 RFF DP 08-33 Is the Benefit of Reserve Requirements in the “Reserve” or the “Requirement”? Timothy J. Brennan 1616 P St. NW Washington, DC 20036 202-328-5000 www.rff.org Is the Benefit of Reserve Requirements in the “Reserve” or the “Requirement”? Timothy J. Brennan Abstract Reliability in electricity markets is, in many respects, a public good, in that one supplier’s failure to meet its customers’ demands can cause failure throughout the...»

«FIVE STEPS TO ROMANTIC LOVE FIVE STEPS TO ROMANTIC LOVE A Workbook for Readers of Love Busters and His Needs, Her Needs WILLARD F. HARLEY, JR. r © 1993, 2002 by Willard F. Harley, Jr. Published by Fleming H. Revell a division of Baker Book House Company P.O. Box 6287, Grand Rapids, MI 49516-6287 Printed in the United States of America For individual use, forms may be copied without fee. For all other uses, all rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a...»

«PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH Advertisement No. 9/2012 WALK-IN-INTERVIEW The applications are invited from the eligible candidates, on the prescribed application form, for the posts of Assistant Professors-34 in the subjects mentioned against each in the following P.U. Constituent Colleges/P.U. Regional Centre/Centre/Institute/Department, to be filled in through Walk-in-Interview, purely on temporary basis for the Academic Session 2012-13 or till the regular posts are filled in through proper...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.