WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 7 ] --

Ved forløbets afslutning indkaldte psykologen forældrene til et møde. Barnets moder deltog. Ved mødet udtalte psykologen, at drengen fungerede svarende til “en beliggenhed inden for det autistiske spektrum”.

Barnets moder klagede over psykologens vidtrækkende udtalelser ved mødet, at psykologen havde nægtet at indhente andre vurderinger på diagnosen, og at psykologen ikke ved mødet havde haft materialer om autister eller om behandlingen af autisme.

Psykologen udtalte, at hun inden tilbagemeldingsmødet havde gennemgået resultaterne af sine tests med en børneneuropsykolog, specialist i autisme, og at hendes udtalelser ved mødet var i overensstemmelse med supervisorens vurdering. Derfor fandt hun ikke, at det var nødvendigt at indhente yderligere udtalelser i sagen. Psykologen beklagede, at hun ikke havde haft materialer om autisme med sig til mødet.

Nævnets afgørelse Psykolognævnet fandt, at psykologen i forbindelse med sin undersøgelse havde benyttet relevante tests.

Nævnet noterede sig, at barnets forældre havde haft mulighed for at gennemgå rapporten for fejl og havde fået tilbud om opfølgende samtaler efter forløbets afslutning.

Psykolognævnet fandt, at psykologens rapport var blevet udfærdiget med den fornødne omhu og uhildethed.

Psykolognævnet fandt dog, at psykologen ved tilbagemeldingen til forældrene om sine observationer burde have været mere opmærksom på, hvordan hendes udtalelser blev opfattet, at hun ved tilbagemeldingsmødet angiveligt havde været for unuanceret i sine udtalelser om drengens adfærd, og at hun på grund af alvoren i udtalelserne for familien, og på grund af usikkerheden i vurderingsgrundlaget, ikke mindst fra børneneuropsykologen, skulle have udvist mere forståelse for moderens udtalelser om en supplerende vurdering af drengens adfærd.

Med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger fandt Psykolognævnet således anledning til at udtale kritik af psykologens virke i medfør af psykologlovens § 12.

Præsentation af konklusioner (2004) Psykologen udførte en undersøgelse, som bestod af en række tests, om en 7-årig dreng og på basis heraf udtalte, at drengens personlighed lå i det autistiske spektrum. Forældrene blev orienteret herom på møde, hvor de blev præsenteret for en § 20, stk. 2 erklæring, som de blev bedt om at underskrive således, at drengen kunne begynde i en klasse for autister.

Forældrene henvendte sig til Psykolognævnet, idet de var uforstående over for psykologens konklusioner, og fandt, at han ikke havde forståelse over for deres synspunkter om behovet for yderligere undersøgelser. Klagerne fandt, at psykologen forsøgte at manipulere med deres udtalelser således, at udtalelserne kunne passe til hans konklusioner.

Klagerne ankede over, at psykologen ikke havde indhentet informationer fra barnets tidligere institutioner m.v. til støtte for sine udtalelser om barnets personlighed.

Psykologen fremførte, at hans udtalelser var blevet misforstået af klagerne og var også blevet udlagt meget mere bastant af klagerne, end de var blevet udtalt.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt ikke, at de testresultater, som psykologen præsenterede i sin udtalelse, var fagligt så velbegrundede, at resultaterne kunne danne grundlag for de konklusioner om autisme, som han havde fremsat.

Yderligere fandt nævnet ikke, at det kunne afvises, at psykologen på sit møde med forældrene havde udtalt sig om barnet på den måde, som forældrene beskrev, eller at psykologen på mødet havde præsenteret forældrene for en erklæring, som de blev bedt om at underskrive. Psykolognævnet fandt således ikke, at psykologen på mødet med forældrene havde udtrykt sig med den omhu og samvittighedsfuldhed, som kræves af autoriserede psykologer i henhold til psykologloven.

Psykolognævnet fandt således grund til at rette alvorlig kritik mod psykologens virke i henhold til psykologlovens § 12.

Overholdelse af tavshedspligt Nævnet har udtalt, at psykologer skal udvise særlig agtpågivenhed således, at de ikke, enten bevidst eller ved uagtsomhed, videregiver oplysninger, som de har fået kendskab til i deres praksis.

Selvstændig behandling af klager over brud på tavshedspligt henvises til politiet til behandling i medfør af straffelovens § 152 og § 152, c-f, men Psykolognævnet har i enkelte sager, hvor spørgsmålet om brud på tavshedspligten er indgået i en klage, inddraget dette tema som en del af spørgsmålet om omhu og samvittighedsfuldhed.

Brud på tavshedspligt (1995) Psykologen førte på en togrejse nogle telefonsamtaler, hvori to af hans klienter blev omtalt ved navn og cpr. nr.

Klager, der (sammen med to andre) overhørte samtalerne, klagede herefter over psykologen, under henvisning til hans manglende overholdelse af tavshedspligten.

Nævnets afgørelse Efter at have indhentet en udtalelse fra psykologen fandt nævnet, at han klart havde brudt sin tavshedspligt og dermed overtrådt psykologlovens § 12, idet han ikke havde udvist den omhu og samvittighedsfuldhed, som forudsættes for autoriserede psykologer. Nævnet fandt anledning til at give psykologen en kraftig påtale for denne overtrædelse.

Brud på tavshedspligt (1995)

Psykologen deltog i forberedelserne til en TV-udsendelse om mobning blandt børn. Efter filmoptagelserne spurgte en journalist, om psykologen havde kendskab til voksne, der var blevet udsat for mobning som børn. Dette spørgsmål besvarede psykologen bekræftende og opgav navn og adresse på en kvinde, som han tidligere havde behandlet.

Kvinden blev herefter kontaktet af journalisten med henblik på eventuel deltagelse i TV-programmet.

Kvinden klagede herefter over psykologen med påstand om, at psykologen havde brudt sin tavshedspligt, idet kvinden på intet tidspunkt havde givet psykologen tilladelse til at videregive sit navn.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt, at psykologen klart havde overtrådt sin tavshedspligt, og meddelte i den anledning psykologen en skarp påtale.

B. Vedrørende § 35 og § 36 indberetninger Efter servicelovens § 36 har den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen. Efter servicelovens § 35 er offentligt ansatte psykologer underlagt skærpet indberetningspligt, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 16. oktober 2000.

Psykolognævnet lægger vægt på, at psykologer overholder den indberetningspligt, som de har i kraft af deres virke. Nævnet finder det vigtigt, at psykologen i indberetningen angiver, hvorfra de oplysninger om barnets forhold, som kunne tale for, at der iværksættes hjælpeforanstaltninger, stammer.

Psykologer og andre, der får kendskab til sådanne forhold om børn og unge, har således en pligt til at underrette kommunen herom. Men det er kommunen, der tager stilling til om, og i givet fald, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Kommunen har ikke pligt til at iværksætte foranstaltninger, hvis indberetningen fx anses for grundløs.

Nævnet har modtaget klager over, at psykologer har afgivet indberetning til kommunen i medfør af servicelovens § 36. Nævnet har ikke fundet anledning til at kritisere de pågældende psykologer for indgivelsen af en indberetning. Hvor det har været nødvendigt, har Psykolognævnet dog gjort opmærksom på, at psykologlovens § 16 også gælder ved udformningen af de pågældende indberetninger, og at indholdet af indberetningerne derfor skal være udformet med både omhu og uhildethed.

Indberetning efter servicelovens § 35 og § 36 udfærdiges i neutral sprogbrug (2000) En klient henvendte sig til psykologen for at få hjælp til datteren, idet datteren udviste symptomer, der kunne give anledning til mistanke om seksuelle overgreb. Efter aftale med moderen udarbejdede psykologen en indberetning til kommunen efter servicelovens § 36.

Psykologen afsluttede sin indberetning med at anmode kommunen om at afdække behov for hjælp til barnet og i givet fald at iværksætte hjælpeforanstaltninger for at hindre, at barnets tilstand udvikles yderligere.

Psykologen anbefalede desuden, at hjælpen ydes i det kommunale (offentlige) regi af hensyn til familiens økonomi og psykologfaglige overvejelser om, at seksuelle overgreb bedst behandles i det lokale netværk.

Barnets far klagede over, at psykologen havde afgivet indberetningen til kommunen uden hans samtykke, da han havde del i forældremyndigheden. Faderen klagede desuden over, at psykologen havde anbefalet behandling af et barn, som psykologen ikke kendte, og at psykologen beskrev det som en kendsgerning, at faderen havde begået incest.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt ikke anledning til at rejse kritik af psykologens virke i denne sag efter § 16 i lov om psykologer m.v., idet psykologen efter Psykolognævnets opfattelse havde opfyldt den lovfæstede underretningspligt ved at sende indberetningen til kommunen.

Nævnet fandt ikke grundlag for at rejse kritik af det forhold, at psykologen i indberetningen havde anmodet kommunen om at afdække behov for hjælp til barnet og i givet fald at iværksætte hjælpeforanstaltninger. Nævnet lagde vægt på, at det klart og gentagne gange fremgik af indberetningen til kommunen, at psykologen havde sine oplysninger om barnets psykiske symptomer og deraf følgende mistanke om seksuelle overgreb fra moderen.

Indberetning i henhold til Servicelovens § 36 sendes kun til kommunens sociale forvaltning (2000) Psykologen indsendte en indberetning til kommunen om ændret adfærd hos et barn efter samvær med faderen. I sin indberetning havde psykologen inkluderet sit forslag til barnets samvær med faderen i den tid, der måtte gå, inden de pågældende forhold var blevet afklaret. Ud over sin indberetning til socialforvaltningen havde psykologen orienteret barnets skole og barnets dagsinstitution om de pågældende adfærdsændringer og deres mulige betydning.

Faderen klagede over psykologens indberetning, idet han fandt psykologens udtalelse stærkt ensidig, og fordi han ikke af psykologen var blevet orienteret om brevet til kommunen.

Psykologen oplyste, at indberetningen om barnet var udfærdiget efter telefonisk aftale med en socialrådgiver i kommunen, jf. servicelovens § 36.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt ikke anledning til at udtale kritik af psykologens indberetning til kommunen om ændringer i barnets adfærd og indikationer for behov for psykologhjælp, idet psykologen efter nævnets opfattelse havde levet op til den lovfæstede underretningspligt.

Psykolognævnet fandt, at psykologen med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger havde haft grundlag for bekymring om datterens trivsel og udvikling, og at formuleringerne i indberetningens beskrivelser var i overensstemmelse med de refererede oplysninger.

Psykolognævnet fandt således ikke, at der i forbindelse med afgivelsen af udtalelsen var grundlag for at udtale kritik af psykologens virke efter psykologlovens § 16.

Nævnet fandt, at det havde været hensigtsmæssigt, om psykologens vurderinger af klager var blevet holdt i en mere neutral tone, idet psykologen ikke direkte havde haft mulighed for at vurdere samspillet mellem fader og datter. Nævnet fandt ligeledes, at det havde været korrekt at sende en kopi af udtalelsen til faderen, samtidigt med at den blev sendt til moderen og til kommunen.

Nævnet fandt, at indberetningen alene burde have været sendt til kommunens sociale forvaltning, som efterfølgende selv måtte afgøre om andre instanser burde kontaktes.

C. Vedrørende § 28 og § 29 samtaler I medfør af § 28 i lov om forældremyndighed og samvær (lov nr.

387 af 14. juni 1995 med senere ændringer) skal statsamtet tilbyde forældre og børn børnesagkyndig rådgivning ved uenighed om forældremyndighed og samvær. Efter lovens § 29 skal der, hvis barnet er fyldt 12 år, som udgangspunkt tales med barnet herom, før der træffes afgørelse. I Familiestyrelsen, den tidligere Civilretsdirektorat, foregår udførelsen af de pågældende samtaler, efter styrelsens nærmere fastsatte regler.

Sagerne vedrørende § 28 og § 29 samtaler adskiller sig fra de øvrige ved, at psykologens opgave har været begrænset til samtaler med børn og til rådgivning af forældre i forbindelse med sager om forældremyndighed og samvær. Psykologen har ikke udført en undersøgelse eller udfærdiget en erklæring, men refererer én eller flere samtaler som led i sager om forældremyndighed og samvær.

Nævnet har ved vurderingen af klager over de pågældende sager taget hensyn til opgavens begrænsede karakter. I sin vurdering har Psykolognævnet lagt vægt på, at det af sagerne fremgår, at statsamtet ikke har udtrykt utilfredshed med udførelsen af samtalerne, og at de notater, som psykologen udførte ved samtalerne, overholdte statsamtets retningslinier og var egnede som grundlag for statsamtets beslutninger i sagen.

Nævnet har gennemgående ikke fundet anledning til at rejse kritik af psykologernes virke i de pågældende sager.

Samtale med 16-årig efter § 29 i lov om forældremyndighed og samvær (1998) Psykologen fik til opgave at føre en samtale med klagers 16årige søn efter § 29 i lov om forældremyndighed og samvær, før statsamtet traf afgørelse om hyppigheden af barnets samvær med klager. Psykologen afsluttede sit referat af samtalen med en udtalelse om, at sønnen fortsat ønskede løbende at aftale samvær med klager.

Klager fremførte, at psykologens samtale med sønnen var for svagt fagligt begrundet, og at psykologen var kommet til en forkert slutning. Klager anfægtede desuden, at psykologens opfattelse af sønnen som en alderssvarende, selvstændig, ung mand skulle være korrekt.

Nævnets afgørelse Nævnet lagde til grund for sin vurdering, at der i denne sag ikke havde været tale om en psykologisk undersøgelse, men om en begrænset samtale med en 16-årig, ung mand, til brug for statsamtets afgørelse om hyppigheden af den unge mands samvær med klager.

Under hensyntagen til opgavens karakter fandt nævnet, at det notat, som psykologen havde udarbejdet, måtte anses for at opfylde de krav til omhu og samvittighedsfuldhed, som fremgår af psykologlovens § 12. Nævnet fandt ikke grundlag for at rejse kritik af psykologens virke i denne sag.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Case: 14-10049 Document: 00512995490 Page: 1 Date Filed: 04/07/2015 IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FIFTH CIRCUIT United States Court of Appeals Fifth Circuit FILED April 7, 2015 No. 14-10049 Lyle W. Cayce Clerk CHRISTOPHER L. CRANE; DAVID A. ENGLE; ANASTASIA MARIE CARROLL; RICARDO DIAZ; LORENZO GARZA; FELIX LUCIANO; TRE REBSTOCK; FERNANDO SILVA; SAMUEL MARTIN; JAMES D. DOEBLER; STATE OF MISSISSIPPI, by and through Governor Phil Bryant, Plaintiffs Appellants Cross-Appellees v. JEH...»

«ACUMAR IR Wireless Computer Interface With DataCapture™ Excel Template User’s Manual Version 4.2s ACUMAR By Lafayette Instrument Company 3700 Sagamore Parkway North Lafayette, IN 47904 (765) 423-1505 FAX: (765) 423-4111 www.lafayetteinstrument.com Page 1 Copyright © 2006 Lafayette Instrument Co., All Rights Reserved. Wireless Computer Interface Introduction: Welcome to the Acumar DataCapture™ system manual. This document will assist you in basic functions of the inclinometers and the...»

«Corporate Social Responsibility: The Myopic Barometer? Christo Ferreira, David K. Ding and Udomsak Wongchoti ABSTRACT This paper investigates whether active CSR culture serves as a proxy for non-myopic management. First, we show that significant amount of US firms choose to not improve their CSR activities even when the companies become more profitable. Second, these CSR-related myopic firms are indeed more likely to engage in other types of myopic behaviors (e.g. under investments in...»

«SICHERHEITSHINWEISE Diese UMD™ enthält Software für das PSP™ (PlayStation®Portable)-System. Verwenden Sie diese UMD™ niemals mit einem anderen System, da dieses sonst beschädigt werden könnte. Lesen Sie sich das Benutzerhandbuch des PSP™Systems sorgfältig durch, um eine fehlerfreie Handhabung zu gewährleisten. Bewahren Sie die UMD™ niemals in der Nähe von Wärmequellen oder feuchter Umgebung auf und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht aus. Verwenden Sie keine...»

«Behavioral and Physiological Effects in Capercaillie (Tetrao urogallus) Caused by Human Disturbance _ Dissertation zur Erlangung der naturwissenschaftlichen Doktorwürde (Dr. sc. nat.) vorgelegt der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich von Dominik Karl THIEL von Zollikon/ZH Promotionskomitee Prof. Dr. Bernhard Schmid (Vorsitz) PD Dr. Lukas Jenni (Leiter der Dissertation) Dr. Susanne Jenni-Eiermann Prof. Dr. Christine B. Müller Prof. Dr. Rupert Palme Prof. Dr....»

«Safety, Installation & Service Instructions For BUCKET ELEVATORS Warning: Important information contained in this manual to be reviewed and followed by contractor, installer, owner and operator. 700 Hoffman St. 915 W. Ash 781 Church St. 7807 Doe Avenue Hammond, IN 46327 Chanute, KS 66720 Winona, MS 38967 Visalia, CA 93291 PH: 219-931-1450 PH: 620-431-0440 PH: 662-283-3142 PH: 559-651-2131 Fax: 800-805-6527 Fax: 800-213-3086 Fax: 800-213-3084 Fax: 800-651-2135 INTRODUCTION: This manual contains...»

«PUBLIC SAP Data Services Document Version: 4.2 Support Package 7 (14.2.7.0) – 2016-05-06 Supplement for SAP Content 1 Introduction.................................................................. 5 1.1 Terms....................................................................... 5 1.2 SAP interfaces..................................»

«CHAPTER 14 Asset Management Contracting Introduction This chapter reviews the types of asset management and disposition contracts used by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Resolution Trust Corporation (RTC). The analysis includes a discussion of the evolution, strengths, and weaknesses of those contracts. Background During the 1970s and the early 1980s, the FDIC used its internal staff to conduct most of its asset disposition activity. As the number of failures rose and...»

«Metrics to Evaluate R,D&E by John R. Hauser and Florian Zettelmeyer November 1996 This paper has been prepared for Research Technology Management as a research briefing. The material in this paper summarizes research that appears in Evaluating and Managing the Tiers of R&D, Metrics to Value R&D Groups, Phase I: Qualitative Interviews, and Metrics to Value R&D: An Annotated Bibliography, all M.I.T. working papers by the authors. These papers are available from the International Center for...»

«Supply Chain Management Careers MBA Career Services Center The Eli Broad Graduate School of Management Michigan State University Revised May 29, 2009 Introduction 2 SCM Career Paths 2 Desired Skills and Backgrounds 2 Important Curriculum 3 Typical Titles 4 Resume Key Words 4 Manufacturing and Operations Management 4 Purchasing and Logistics 9 Transportation, Warehousing and Distribution 11 Sample Resumes 16 Samples of SCM internships 19 Companies Offering SCM Positions to Broad MBAs 20...»

«Back to the Basics Do You Remember First Aid? Guy Peifer Assessment & The Alphabet  How many of you think patient assessment is a long and tedious (think torture) process?  Would you like an easier method? I CAN‟T HEAR YOU! Assessment & The Alphabet  Sing with me. Assessment & The Alphabet A Airway: B Is it open? C D Is it clear? E F Is the patient maintaining it? G Assessment & The Alphabet A Breathing: Inspect B Palpate Auscultate C Seal D Stabilize...»

«Die Welt Der Zauberhaften Ally Mc Beal Das Offizielle Buch There are generally only pre-owned experts with the estate gratification. This will market him to be this good seller. The strict services a mobi with agreement need your unlikely fees for each election and wondering the planning advantage the insight can be. If sizeable sales of some strategies to Die Welt der zauberhaften Ally McBeal. Das offizielle Buch. basket brokers, another relationships of calls are easily offered in the hefty...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.