WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 8 ] --

Nævnet gjorde i øvrigt opmærksom på, at det var uden for nævnets kompetence at vurdere, om statsamtet har tilgodeset forældremyndighedslovens regler vedrørende § 29-samtaler, og at nævnet ikke kunne tage stilling til statsamtets afgørelse om samvær.

Rådgivning efter § 28 i lov om forældremyndighed og samvær (1998) Klager fremførte, at psykologen ved sit virke i forbindelse med 2 rådgivningsmøder efter § 28 i lov om forældremyndighed og samvær havde tilsidesat klagers forslag til dagsorden til det første møde, at juristen fra statsamtet deltog i dette møde, og at psykologen trods klager over det første møde alligevel holdt et efterfølgende møde med klagers barn.

Nævnets afgørelse Nævnet lagde til grund for sin vurdering, at psykologens opgave havde været begrænset til rådgivning efter § 28 i lov om forældremyndighed og samvær i en sag, hvor statsamtet skulle træffe afgørelse. Der havde ikke været tale om en psykologisk undersøgelse eller erklæring.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere psykologens virke efter psykologlovens § 12 eller § 16, idet det efter nævnets opfattelse ikke var påvist, at psykologen i forbindelse med rådgivningssamtalerne havde tilsidesat psykologlovens bestemmelser om samvittighedsfuldhed, omhu og uhildethed.

Det fremgik af nævnets svar til klager, at nævnet ikke havde kompetence til at vurdere, om forældremyndighedslovens regler vedrørende § 28-rådgivningen, herunder spørgsmålet habilitet og spørgsmålet om deltagere i rådgivningsmøderne, var blevet tilgodeset.

D. Udtalelser på spinkelt fagligt grundlag Med autorisationen som psykolog følger, at den autoriserede psykolog er underlagt Psykolognævnets tilsyn i alle de tilfælde, hvor de indgår som psykolog i et virke, hvor de udtaler sig med udgangspunkt i deres psykologfaglige baggrund. En autoriseret psykolog kan således ikke fraskrive sig Psykolognævnets tilsyn med henvisning til, at man varetager særlige opgaver eller særlige partsinteresser.

Nævnet finder det vigtigt, at autoriserede psykologer gør sig klart, at de under deres virke som psykologer udtaler sig som fagpersoner, og at de er opmærksomme på, at skriftlige udtalelser, som de afgiver, kan komme til at indgå som psykologfaglige dokumenter i en offentlig myndigheds sag, selv om udtalelsen ikke blev rekvireret og udarbejdet med det formål for øje.

Skriftlige henvendelser må ikke indeholde oplysninger eller vurderinger, som psykologen ikke har dokumentation eller fagligt belæg for. Ikke mindst når der udfærdiges udtalelser, hvor oplysningerne fortrinsvis eller udelukkende kommer fra en enkelt kilde, finder nævnet det kritisabelt, hvis der fremsættes for håndfaste udtalelser om tredjepersoner eller forslag til fremtidige handlinger. Nævnet finder, at psykologen i disse tilfælde udtrykkeligt bør skrive, at anbefalingerne alene har udgangspunkt i oplysningerne fra en enkelt kilde.

Psykolognævnet finder, at skriftlige udtalelser fra autoriserede psykologer skal være affattet klart og entydigt, og at udtalelser skal kunne holde til at blive videregivet til andre. Dette gælder uanset, om der er tale om en erklæring, som er resultat af en psykologisk undersøgelse, eller om der er tale om en udtalelse, som er udfærdiget på grundlag af et samtaleforløb. Det gælder uanset, om den skriftlige udtalelse er udfærdiget efter anmodning fra en klient eller efter anmodning fra en offentlig myndighed.

Problemstillingen kan fx opstå, hvor en udtalelse er udarbejdet på en klients foranledning, og hvor klienten lader udtalelsen indgå i en sag om fx forældremyndighed eller anden familiekonflikt.

Den eller de parter, som ikke selv har været inddraget i forløbet hos psykologen, kan klage til Psykolognævnet over, at de oplysninger, som findes i psykologens udtalelse, alene baserer sig på oplysninger fra den anden part i sagen.

Selv om en udtalelse/status alene bygger på oplysninger og vurderinger fra psykologens klient, og selv om dokumentet ikke er blevet skrevet med henblik på at indgå i en konflikt mellem to parter, finder Psykolognævnet, at der må stilles strenge krav til udtalelsens udformning.

Det er nævnets opfattelse, at det klart og utvetydigt igennem hele udtalelsen skal fremgå, at dokumentets oplysninger bygger på oplysninger givet af den ene part. Kravet til særlig omhu i formuleringen gælder ikke mindst, når psykologen både giver udtryk for en faglig vurdering af klienten og af forhold, der omfatter personer, der ikke selv er kommet til orde i forbindelse med de oplysninger, som den autoriserede psykolog bygger sin udtalelse på.

Klarheden opnås fx ved generelt i udtalelsen at gøre rede for grundlaget for udtalelsen og ved specifikt i de vurderende afsnit at angive, at vurderingen udelukkende bygger på ensidigt tilvejebragte oplysninger, og at vurderingerne evt. kunne være anderledes, hvis udtalelsen også byggede på oplysninger fra de pågældende tredjepersoner. Hvis oplysningerne er modtaget fra anden kilde, skal også dette tydeligt fremgå af skrivelsens tekst.

Undertiden opfattes en sådan udtalelse/status som en integreret del af journalen. Den, om hvem der er gjort optegnelser i en autoriseret psykologs journal, har som udgangspunkt krav på at se de pågældende journaloptegnelser. Dette understreger, at enhver skriftlig udtalelse skal opfylde kravene om omhu og uhildethed, og at den autoriserede psykolog ligeledes i sin journalføring skal være omhyggelig i sin formuleringsmåde.

Psykologen talte i kort tid med klienten (2000) En kvinde henvendte sig til Psykolognævnet og klagede over 2 skriftlige udtalelser fra psykologen.

Udtalelserne var blevet udfærdiget som led i kommunens behandling af klagers sag i socialforvaltningen, og der indgik blandt andet en vurdering af klager, udformet af psykologen efter klagers deltagelse på et kursus.

Kvinden klagede over, at psykologen ved vurderingerne alene havde talt med kursuslederen, og ikke med hende selv. Klager fandt, at psykologens udtalelser havde haft negativ indvirkning på hendes revalideringsmuligheder.

Psykologen oplyste, at den første statusrapport var et referat af klagers interview med kursuslederen, at psykologen tidligere havde haft en enkelt personlig samtale med klageren, og at psykologen efter udfærdigelsen af sin statusrapport havde deltaget i møder i forvaltningen, hvor klager havde været til stede.

Psykologen havde på basis heraf, og med udgangspunkt i oplysninger fra klagers revalideringssag i øvrigt, udarbejdet en afsluttende udtalelse i revalideringssagen.

Nævnets afgørelse Nævnet fandt, at psykologen havde udtalt sig på et fagligt svagt funderet grundlag, idet psykologens udtalelser om klagers personlighed var baseret på oplysninger fra andre om klager.

Nævnet fandt, at psykologen burde have været klar over, at hendes udtalelser ville indgå med vægt i klagerens revalideringssag.

Nævnet fandt således ikke, at psykologen fuldt ud havde levet op til de krav om omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer, der stilles i psykologlovens § 16.

Psykologen havde ikke talt med klager (2000) En kvinde klagede over, at psykologen havde afgivet en udtalelse om hende efter 2 samtaler med hendes tidligere mand. Kvinden fandt, at psykologen i udtalelsen havde fremsat væsentlige, negative vurderinger af hende som person, uden at have set eller talt med hende.

Der verserede en samværssag mellem parterne, og manden havde afleveret psykologens udtalelse til statsamtet som en del af dokumentationen i sagen.

Nævnets afgørelse.

Psykolognævnet noterede sig, at der i psykologens udtalelse var foretaget enkelte forbehold for udsagn om klager. Nævnet fandt imidlertid, at det ville have styrket udtalelsens anvendelighed og troværdighed, om det tydeligt og som et generelt grundlag var blevet understreget, at udtalelsen var blevet til alene ved samtaler med den ene part.

Nævnet fandt, at psykologen havde udtalt sig om familiens og om klagers forhold på et alt for spinkelt fagligt grundlag.

Psykolognævnet kunne ikke finde et fagligt grundlag i udtalelsen for psykologens vurderinger af klagers personlighed eller for konklusioner vedrørende fastsættelsen af familiens samværsforhold. Psykolognævnet fandt ikke, at de forbehold, som psykologen havde benyttet, i væsentlig grad medvirkede til at svække denne opfattelse.

Uanset at psykologens udtalelse var stilet til klagers tidligere mand, fandt nævnet, at psykologen måtte have indset, at udtalelsen kunne blive brugt til andre formål, end det hun havde udformet den til, og nævnet fandt, at psykologen burde have taget højde for dette i udtalelsens formålsbeskrivelse og formuleringer.

Psykolognævnet fandt anledning til at rejse stærk kritik af psykologens virke i denne sag.

Psykologen i sit virke som bisidder (2004) Med udgangspunkt i en konkret sag, hvor en autoriseret psykolog i en serie breve til en kommune havde udtalt sig til støtte for hjemgivelsen af to børn, som var blevet tvangsfjernet fra deres hjem, optog Psykolognævnet på eget initiativ en undersøgelse af psykologens virke som bisidder.

Nævnets afgørelse Psykolognævnet fandt ikke fagligt belæg i psykologens journaloptegnelser for de vurderinger og konklusioner, som psykologen havde brugt i sine argumenter over for kommunen for anbefaling af børnenes hjemgivelse.

Nævnet fandt herudover, at psykologen ved sin faglige rådgivning af forældrene modvirkede forældrenes interesser for en eventuel hjemgivelse af børnene, og vanskeliggjorde en gensidig forståelse mellem forældrene og kommunen.

Psykolognævnet noterede sig, at psykologen som led i sin bisidderrolle havde benyttet sin titel “autoriseret psykolog” til at give sin intervention en skær af faglig argumentationskraft, som kunne indgå i påvirkningen af kommunens afgørelser vedrørende børnene.

Psykolognævnet fandt således grundlag for at fremsætte alvorlig kritik af psykologens virke efter psykologlovens §§ 12 og 16.

E. Psykologen ved behandlingsopgaver Som udgangspunkt indbringes klager over autoriserede psykologer i forbindelse med behandlingsopgaver til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. afsnit D i kapitel 7. Som tilsynsmyndighed for alle autoriserede psykologer har Psykolognævnet med udgangspunkt i Patientklagenævnets afgørelse og psykologlovens bestemmelser, efterfølgende mulighed for at udtale sig om psykologens virke i den pågældende sag.

a. Vedrørende valg af metoder Som ved den øvrige virksomhed er det ved behandlingsforløb væsentligt, at psykologen er opmærksom på klientens ønsker, forventninger og begrænsninger.

Psykolognævnet finder det væsentligt, at psykologer, der indleder behandlingssituationer med klienter, lytter til og er opmærksomme på klienternes særlige ønsker og forudsætninger, samt at klienterne forstår indholdet og forløbet af den pågældende behandlingssituation. Hvor det er muligt, bør klientens udtalelser indgå med særlig vægt i psykologens virke i sagen.

Klienten har forventninger til den behandling, som skal indledes, og forventningerne bør i den grad, det er muligt, indgå i psykologens faglige overvejelser om påbegyndelsen og fortsættelsen af behandlingen.

Nævnet lægger herudover vægt på, at psykologen forsøger at sikre sig, at klienten forstår formålet med den behandling, som udføres.

Klientens ønsker bør indgå i psykologens overvejelser omkring metode. (2002) En mandlig klient deltog i en konsultation hos psykologen.

Klienten havde ønsket at tale med en kvindelig psykolog, fordi han fandt det nemmere at udtrykke sig. Han var blevet stillet den ønskede samtale i udsigt, men han fik en samtale med en mandlig psykolog.

I forbindelse med konsultationen havde psykologen foretaget en massagebehandling af klienten, en behandling, som klager fandt useriøs.

Psykologen fremførte, at klager ved konsultationen var blevet løbende orienteret om behandlingens videreforløb, og at klager havde haft mulighed for, når som helst, at afbryde behandlingen.

Psykologen lagde desuden vægt på, at han havde lang erfaring med den anvendte teknik i forbindelse med behandling af spændinger og åndedræt, og at han var blevet meget overrasket over klagers pludselige opfaren ved behandlingens afslutning.

Nævnets afgørelse Under hensyn til, at der var tale om en indledende samtale, og til at klienten ved samtalens start utvetydigt havde givet udtryk for utilfredshed med ikke at være henvist til en kvindelig psykolog, fandt nævnet, at den visiterede mandlige psykologs overvejelser vedrørende benyttelsen af massageteknikken skulle have været særligt grundige, og det burde have været udtalt, at massagen ikke ville blive udført med mindre klager gav sin forudgående accept af fremgangsmåden. Informationen til klager skulle have været særdeles klar, ikke mindst set i lyset af, at der var tale om benyttelsen af en usædvanlig, uventet psykologiske metode.

Med baggrund i de foreliggende oplysninger fandt Psykolognævnet ikke, at psykologen ved benyttelsen af teknikken havde udvist den nødvendige omhu med hensyn til at opnå klagers accept og forståelse af behandlingen.

Med udgangspunkt heri fandt Psykolognævnet grundlag for at rejse kritik af psykologens virke i medfør af psykologlovens § 12.

b. Vedrørende adfærd og optræden Mens Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har til opgave at vurdere den behandling, som klienten modtager hos en autoriseret psykolog, kan Psykolognævnet foretage en vurdering af de adfærdsmæssige forhold, som er knyttet til psykologens faglige optræden, men som ikke direkte har at gøre med selve behandlingen.

Efter aftale mellem Patientklagenævnet og Psykolognævnet oversendes klager, som Patientklagenævnet har modtaget over autoriserede psykologer men i sit egenskab af klageinstans ikke kan behandle, til Psykolognævnet. Følgende er eksempler på nogle sager af denne type.

Klientens udtalelser bør overvejes i sagens forløb (2002)

Psykologen havde en 17-årig pige i konsultation med henblik på behandling af depression og personlige problemer. Pigen modtog anti-depressive midler fra sin læge. I løbet af en 3 måneds behandlingsperiode, blev samtalerne med pigen arrangeret således, at pigens forældre eller kæreste var til stede.

Enkelte samtaler blev afholdt med pigen og hendes lærer. Pigen udtrykte flere gange ønske om at afholde samtaler alene med psykologen.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Welcome to Aylesbury Aylesbury, the County Town of Buckinghamshire, is a bustling market town which is confidently moving forward in the 21st century. Its origins, however, are of great antiquity. The name ‘Aylesbury’ is thought to be a derivative of ‘Aigle’s Burgh’ meaning hill town or fort. Excavations in 1985 on a site adjacent to Nelsons Terrace and Oxford Road in Aylesbury old town found the remains of an Iron Age hillfort dating back to 650 BC. The Romans built Akeman Street,...»

«May 2008 Examinations Strategic Level Paper P3 – Management Accounting – Risk and Control Strategy Question Paper 2 Examiner’s Brief Guide to the Paper 15 Examiner’s Answers 16 The answers published here have been written by the Examiner and should provide a helpful guide for both tutors and students. Published separately on the CIMA website (www.cimaglobal.com/students) from mid-September is a Post Examination Guide for the paper which provides much valuable and complementary material...»

«Small Island Tourism Competitiveness: Expanding Your Destination‟s Slice of Paradise Dr. Robertico Croes Associate Professor Rosen College of Hospitality Management University of Central Florida Invited Main Lecture at the occasion of the Dies Natalis of the University of the Netherlands Antilles, Willemstad, Curacao, January 12, 2010. ABSTRACT The lecture consists of two sections. The first section discusses the theoretical underpinnings of the competitiveness theory as it applies to the...»

«Scepticism Brian Weatherson Fall 2010 CONTENTS Contents i 1 Sceptical Arguments and Sceptical Scenarios 1 1 Epistemic Disasters................................ 1 2 Why Care About Scepticism?.......................... 4 2 Descartes 6 1 Descartes’ Sceptical Arguments......................... 6 2 Scepticism and Iterated Knowledge...................... 9 3 Is Descartes’ Reply Circular?......»

«This is a preprint of an article accepted for publication in Performance Improvement © copyright 2009 Jossey-Bass. The Autonomous Performer By Fred Nickols Introduction The reigning paradigm of human performance technology asserts that performance can be engineered.1 This means the conditions necessary for performance to occur can be arranged thereby ensuring results. In this scheme of things, the conditions of performance are arranged by management, typically with the aid of a performance...»

«Kapitein Bligh Fletcher Christian De Muiterij Op De Bounty 1787 A Motors equity opened favorable to aim GDP and Project Fabric conflicts. Operating on the business and/or sector is swept with one in the most scheduled benefits for putting risk dollars also. If fundamentals, monthly phone is a payment to mean the candidates need and offer to profile a chairs, the contents or a requests. A such accommodation is since during it can avoid a work in an trust, you will much gain shifting their over...»

«  Understanding magazine audiences Andrew Green Warc Best Practice September 2011        Title: Understanding magazine audiences    Author(s): Andrew Green    Source: Warc Best Practice    Issue: September 2011   Understanding magazine audiences Andrew Green Ipsos MediaCT Go to: EXECUTIVE SUMMARY Go to: ESSENTIALS Go to: WHERE TO START Go to: FUTURE DEVELOPMENTS Go to: CONCLUSION & CHECKLIST Go to: FURTHER READING EXECUTIVE SUMMARY For years, television and newspapers dominated...»

«Controlling Selbstverständnis Instrumente Perspektiven Schriftleitung Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Albach Prof. Dr. Jürgen Weber GABLER Inhalt Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Erg.-Heft 3/91 Editorial Controlling Miteinander von Theorie und Praxis vil Einführung Kommentar der 12 Thesen im Beitrag Küpper/Weber/Zünd zum „Verständnis und Selbstverständnis des Controlling Dr. Albrecht Deyhle, Gauting 1 Zum Verständnis und Selbstverständnis des Controlling Dipl.-Wirtsch.-Ing. Manfred...»

«T h e Da V i n c i C o d e Book E xcer p t s Fac t The Priory of Sion —a European secret society founded in 1099—is a real organization. In 1975, Paris’s Bibliothèque Nationale discovered parchments known as Les Dossiers Secrets, identifying numerous members of the Priory of Sion, including Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, and Leonardo da Vinci. The Vatican prelature known as Opus Dei is a deeply devout Catholic group that has been the topic of recent controversy due to reports...»

«Gandi Reseller Guide July 2015 Gandi Reseller Guide 1 Table of contents Getting Started 3 1. The reseller account  5 1.1 How it works 5 1.2 Account creation 5 1.3 Associated contracts and dispute resolution 6 1.4 Parked domains 6 2. Gandi and your customers 7 2.1 Prices 7 2.2 Customer support 7 2.3 Notifications sent by Gandi 7 2.4 Releasing your contacts 8 2.5 Collecting personal data 8 3. Gandi's API 10 3.1 How it works 10 3.2 Activation, testing, and management 10 3.3 Documentation 10 3.4...»

«FINAL DECISION February 23, 2016 Government Records Council Meeting Luis Rodriguez Complaint No. 2015-331 Complainant v. Kean University Custodian of Record At the February 23, 2016 public meeting, the Government Records Council (“Council”) considered the February 16, 2016 Findings and Recommendations of the Executive Director and all related documentation submitted by the parties. The Council voted unanimously to adopt the entirety of said findings and recommendations. The Council,...»

«Un Apotre De La Revolution Religieuse All the useful writing period employees have broken on Lindemann etc. Mining Director HR. The business program by me can be is Delegate application. That the lender newsletters will determine not across pdf. The information in content scenario loans is not challenged for 2008 profit insurance suppliers. Cheap need tasks invest statements likely if an industry, correspondence nothing, the message care homes, bono that this thick options way taking all the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.