WWW.THESIS.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Thesis, documentation, books
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 15 |

«Beretning januar 2004 december 2005 Udgiver: Psykolognævnet, 2006 Tryk: GP-TRYK A/S, Rugvænget 3, 8500 Grenå ISBN-13: 978-87-7546-467-8 ISBN-10: ...»

-- [ Page 9 ] --

Da forløbet havde stået på i 3 måneder, ringede pigens mor til psykologen og fortalte, at pigen snittede sig, og at pigen ønskede at tale alene med nogen. Psykologen fastholdt datoen for en samtale, der skulle afholdes om nogle få dage. Dagen efter henvendelsen begik pigen selvmord.

Pigens forældre klagede over psykologen og fremførte, at han ikke behandlede deres datter korrekt, og at deres henvendelser vedrørende deres bekymring for pigens tilstand ikke blev taget alvorligt.

Nævnets afgørelse Psykolognævnet fandt, at psykologen burde have været mere lydhør over for pigens ønske om individuelle samtaler med henblik på en nærmere udredning af de problemer, hun havde.

Ved sin vurdering lagde nævnet vægt på, at der under et behandlingsforløb på tre måneder ikke havde været afholdt individuelle samtaler med den 17-årige pige, at pigen under familiesamtalerne havde givet udtryk for, at hun ønskede individuelle samtaler, at moderen dagen før selvmordet havde underrettet psykologen om, at pigen ønskede at tale med nogen alene, og at pigen under sin sidste samtale med psykologen tydeligt havde været opgivende.

Psykolognævnet fandt således ikke, af behandlingen af pigen var foregået med den omhu og samvittighedsfuldhed, som man kunne forvente af en autoriseret psykolog, jf. psykologlovens § 12.

F. Anvendelse af “diagnoser” Nævnet finder det vigtigt, at autoriserede psykologer gør sig klart, om de har tilstrækkelig faglig kompetence til at stille en bestemt diagnose, eller om der er behov for at henvise klienten til yderligere udredning hos en anden person med kompetence inden for det pågældende område, fx en psykiater.

Psykolognævnet har i nogle tilfælde kritiseret psykologer for at have udtrykt sig så entydigt om en klients psykiske tilstand, at man kunne få den opfattelse, at psykologen havde stillet en endelig diagnose, skønt der var tale om forslag til en diagnose, som kun kan stilles af en psykiater.

Hvis psykologen finder, at klienten udviser symptomer og adfærd, der er karakteristisk for en af de tilstande, som normalt kun kan vurderes af en psykiater, bør psykologen alene konkludere, at symptomer og adfærd er karakteristisk for den pågældende tilstand. Hvis psykologen omtaler en diagnose, der er stillet af en anden person, skal det fremgå af erklæringen, hvem der har stillet diagnosen.

Psykologiske erklæringer, der indeholder diagnosebetegnelser, skal kunne forstås af den opdragsgiver, der har bestilt erklæringen, fx en kommune eller anden offentlig myndighed. Det er derfor vigtigt, at erklæringen er formuleret i et sprog, som kan forstås af andre end psykologer og personer med særligt kendskab til den psykologiske terminologi.

Psykologen skal være opmærksom på, at erklæringer, der afgives til offentlige myndigheder, vil indgå i myndighedens journal, og at eventuelle diagnoser vil kunne ”følge” klienten i lang tid.

G. Psykologen i konsulentopgaver Autoriserede psykologer kan, enten alene eller i et team af undersøgere, have til opgave at udarbejde analyser af større eller mindre virksomheder. Til tider kan de rapporter, der udarbejdes på basis heraf, få vidtrækkende konsekvenser for de ansatte i virksomheden.

Ved henvendelser vedrørende sådanne opgaver kan Psykolognævnet alene tage stilling til det arbejde, som den autoriserede psykolog har udført, og kun i de tilfælde, hvor psykologens selvstændige virksomhed kan identificeres.

Psykolognævnet kan ikke tage stilling til forhold, som er forekommet i virksomheden, inden undersøgelsen blev påbegyndt, og kan ikke tage stilling til eventuelle senere beslutninger om de ansattes forhold, eller om virksomhedens udvikling, som senere kan være truffet helt eller delvist på grundlag af den rapport, som konsulenterne har udfærdiget.

Konsulentopgave udført i en dagsinstitution (2000)

Psykologen udførte en konsulentopgave på en kommunal daginstitution. Psykologen definerede sin opgave ved begyndelsen af undersøgelsen, som en undersøgelse af institutionens ledelse. Psykologen var i kontakt med institutionen 8 gange i løbet af undersøgelsesperioden, der strakte sig over 8 måneder.

Ved afslutningen af undersøgelsen afleverede psykologen en skriftlig redegørelse vedrørende institutionen til kommunen, uden at institutionens leder på forhånd havde haft mulighed for at se redegørelsen.

Institutionens leder klagede over, at psykologens fremgangsmåde ved opgaven bevirkede, at personalegruppen undlod at diskutere problemer, som hørte til deres gruppe, men derimod alene koncentrerede deres diskussioner om problemer med ledelsen/lederen. Lederen fandt, at psykologen havde overtrådt indgåede aftaler vedrørende opgavens udførelse og afslutning.

Nævnets afgørelse.

Nævnet konstaterede, at psykologen og klager var uenige om, hvad psykologen havde sagt i løbet af opgaven. Nævnet havde derfor ikke mulighed for at afgøre, om psykologen med sine bemærkninger havde overtrådt indgåede aftaler.

Nævnet kunne ikke fastslå, at psykologen havde gjort sig tilstrækkelige anstrengelser for at afdække de relevante forhold på daginstitutionen, og nævnet fandt, at psykologen burde have gennemgået sine synspunkter vedrørende institutionen med institutionens leder, inden udtalelserne blev afleveret til andre.

Nævnet fandt ikke herudover grundlag for at rette kritik mod psykologens virke i henhold til psykologlovens §§ 12 og 16.

Konsulentopgave udført i en børne- og ungdomsklub (2005) Psykologen fik til opgave at foretage en arbejdsmiljøundersøgelse, som ud fra interviews af medarbejderne skulle afdække såvel ressourcer som belastninger i et større børne- og ungdomsfritidscenter. I løbet af undersøgelsen gav medarbejderne udtryk for, at klager, som var tillidsmand, spillede en dominerende rolle på arbejdspladsen, og at de opfattede dette som et problem.

Klagerens organisation fremførte, at psykologen i rapporten havde beskrevet klager som den primære årsag til problemerne på arbejdspladsen, at psykologens konklusioner var for vidtgående i forhold til de undersøgelser, han havde foretaget, at der manglede oplysninger om det lange forløb, som var gået forud for undersøgelsen, at der på en afsluttende konference ikke var sket en seriøs bearbejdning af rapportens beskrivelse af situationen, og at psykologen ikke havde forsøgt at afbøde de virkninger, som undersøgelsen havde haft for klager.

Nævnets afgørelse.

Med udgangspunkt i psykologens beskrivelse i erklæringen fandt nævnet ikke belæg for, at der ikke skulle have været holdepunkter for psykologens analyser og konklusioner i rapporten. Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere psykologen for, ud fra interviewerne, at have beskrevet medarbejdernes opfattelse af hinanden, herunder af klageren og af ledelsen. Nævnet fandt ikke, at psykologen kunne have løst opgaven med at beskrive forholdene på en anden måde.

Da klageren på konferencen havde haft lejlighed til at udtale sig om de afsnit i rapporten, hvor hun selv var blevet omtalt, og da klageren efter konferencen ikke havde ønsket en samtale med psykologen, fandt nævnet ikke, at der var belæg for klagerens påstand om, at psykologen ikke havde foretaget sig noget for at afhjælpe virkningerne af den store belastning, som undersøgelsen havde været for hende.

På denne baggrund fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere psykologens virke efter psykologlovens § 12 eller § 16.

–  –  –

I medfør af § 4, stk. 6, i lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser, fører Psykolognævnet tilsyn med, at psykologer overholder lovens regler om markedsføring af sundhedsydelser.

Lov om markedsføring af sundhedsydelser trådte i kraft den 1.

september 2003.

Lovens anvendelsesområde er blevet præciseret i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 738 af 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser, som også trådte i kraft den 1. september 2003.

I lov om markedsføring af sundhedsydelser er der fastsat regler om markedsføring og sammenlignende reklame for sundhedsydelser. Sundhedsstyrelsen fører generelt tilsyn med, at disse regler overholdes af sundhedspersoner. For så vidt angår psykologer, er det Psykolognævnet, der fører tilsynet.

Lov om markedsføring af sundhedsydelser omfatter markedsføring af sundhedsydelser, som udføres af eller på vegne af autoriserede eller ikke-autoriserede sundhedspersoner inden for sundhedsvæsenet, herunder markedsføring af sundhedsydelser, som udføres af eller på vegne af autoriserede eller ikke-autoriserede psykologer inden for sundhedsvæsenet.

Ved markedsføring af sundhedsydelser forstås alle handlinger foretaget i erhvervsøjemed, hvormed der udbydes sundhedsydelser. Markedsføring kan bestå i, at man enten skriftligt, mundtligt, billedligt eller på anden måde udbyder sundhedsydelser.

Markedsføringen kan fx foretages gennem annoncer i aviser og blade, gennem radioen eller via Internettet.

Markedsføringen skal udformes og præsenteres på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, at der netop er tale om markedsføring. Det skal tillige tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for markedsføringen.

Angivelser i forbindelse med markedsføring af sundhedsydelser må ikke være urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde.

De må ikke på grund af deres form, eller fordi de angår uvedkommende forhold, være ”utilbørlige” over for andre, herunder andre sundhedspersoner eller forbrugere. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Markedsføring af sundhedsydelser kan ske ved anvendelse af billeder, tegninger, logoer og lignende. Det er alene en forudsætning, at billederne m.v. ikke er urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde.

Markedsføring kan ligeledes ske ved angivelser af særlige arbejdsog interesseområder, uddannelse og særlige kvalifikationer m.v., dog under forudsætning af, at angivelserne ikke er urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde.

Anvendelse af beskrivende og anprisende tekst om den enkelte sundhedsperson, behandlingsstedet eller de enkelte ydelser m.v.

kan ske under de samme forudsætninger.

Markedsføring af sundhedsydelser må ikke finde sted i fjernsyn, herunder tekst-tv, i film, på video, CD-rom, DVD eller lignende.

Den sundhedsperson m.v., der er ansvarlig for markedsføringen, har pligt til at sikre, at betingelserne i loven og bekendtgørelsen overholdes.

Reklamebureauer, redaktører, fjernsynsstationer, udgivere af blade, aviser og postordrehæfter m.fl. er medansvarlige for indholdet af markedsføringen efter lovgivningens almindelige regler. De kan ifalde strafansvar for medvirken til overtrædelse af loven, såfremt de indser eller burde indse, at der foreligger overtrædelse af loven.

Ansvar for medvirken forudsætter således, at overtrædelsen er klar og derfor umiddelbart burde have været konstateret af det pågældende medies redaktør. Der henvises til straffelovens § 23 og medieansvarslovens § 27, som er gengivet i beretningens bilag 13.

Overtrædelse af lov om markedsføring af sundhedsydelser er sanktioneret med bøde.

I medfør af § 4, stk. 6 i lov om markedsføring af sundhedsydelser, fører Psykolognævnet tilsyn med psykologers markedsføring.

Psykolognævnet kan som led i tilsynet give udtryk for sin opfattelse af sagen eller søge iværksat sanktioner efter lovens § 5, stk.

1 og 2, dvs. kan foretage en anmeldelse til politiet med henblik på evt. idømmelse af bøde.

Der er nærmere redegjort for lovens og bekendtgørelsens regler for markedsføring af sundhedsydelser i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 100 af august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser, som findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk.

Psykolognævnet har ikke fastsat nærmere regler for psykologers markedsføring efter lov om markedsføring af sundhedsydelser, men Sundhedsstyrelsens vejledning vil kunne være vejledende for psykologer.

Lov om markedsføring af sundhedsydelser og bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser er gengivet i henholdsvis bilag 9 og 10.

–  –  –

I dette kapitel gives der statistiske oplysninger om Psykolognævnets autorisationer og tilsynsopgaver.

A. Autoriserede psykologer a. Antal psykologer autoriseret pr. år I 1994 blev ca. 1.700 psykologer autoriseret i medfør af psykologloven, der trådte i kraft fra 1. januar samme år. Ca. halvdelen af psykologerne blev autoriseret efter overgangsordningen.

I 1995 opnåede ca. 300 psykologer autorisation.

I den følgende tabel vises antallet af psykologer, som opnåede autorisation pr. år i perioden fra 1. januar 1996 til 31. december 2005.

Antal psykologer autoriseret pr. år i perioden 1996 til 2005.

–  –  –

b. De autoriserede psykologer pr. 31. december 2005 Pr. 31. december 2005 var i alt 4.343 psykologer blevet autoriseret af Psykolognævnet. Af de er 4.343 autoriserede psykologer er 50 psykologer afgået ved døden efter autorisation.

Blandt samtlige psykologer, som er blevet autoriseret, er 56 pct. kvindelige cand.psych.er. m.fl.

25 pct. er mandlige cand.psych.er. m.fl.

12 pct. er kvindelige cand.pæd.psych.er og 7 pct. er mandlige cand.pæd.psych.er.

Udtrykket “m.fl.” dækker over, at der i gruppen af cand.psych.er er inkluderet personer med en uddannelse som mag.art.

i psykologi, samt personer, som har gennemført deres psykologiske uddannelse i udlandet. Der er her tale om en meget lille del af samtlige autoriserede psykologer.

Figuren på den næste side viser køns- og uddannelsesfordelingen blandt samtlige psykologer, som er blevet autoriseret siden autorisationsordningens start.

Antal autoriserede psykologer pr. 31. december 2005

–  –  –

d. Udenlandske statsborgere Blandt de 4.343 autoriserede psykologer er der 122 psykologer med udenlandsk statsborgerskab. 57 af de 122 er nordiske statsborgere: finsk, islandsk, norsk eller svensk.

18 af de udenlandske psykologer, som har opnået dansk autorisation, bor uden for Danmark.

Statsborgerskabet for de udenlandske psykologer, som har opnået autorisation i Danmark, ses i tabellen på den følgende side.

e. Danske statsborgere med bopæl i udlandet 71 danske statsborgere, som har opnået autorisation som psykolog i Danmark, havde pr. 31. december 2005 bopæl uden for Danmark.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 15 |


Similar works:

«International Journal of Programming Languages and Applications ( IJPLA ) Vol.3, No.2, April 2013 A FAST METHOD FOR IMPLEMENTATION OF THE PROPERTY LISTS IN PROGRAMMING LANGUAGES Hassan Rashidi1 Department of Electrical, Computer and IT Engineering, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Iran hrashidi@qiau.ac.ir;hrashi@gmail.com ABSTRACT One of the major challenges in programming languages is to support different data structures and their variations in both static and dynamic aspects. One of...»

«MEASURING YOUR IMPACT ON LONELINESS IN LATER LIFE Contents What does this guidance cover? 5 Why measure loneliness? 5 Why use a scale? 6 Choosing the right scale for you 6 Summary of Scales 7 Introduction 8 What is loneliness? 8 Who experiences loneliness? 9 Why evaluate? 9 About these scales 10 The Scales 1 The Campaign to End Loneliness Measurement Tool 11 2 The De Jong Gierveld Loneliness Scale 14 3 The UCLA Loneliness Scale 17 4 Single-item questions 20 How to use your chosen scale 22 a....»

«Bedienungsanleitung Instruction Manual D UK USA Decodertool mDT D 1. Bestimmungsgemäße Verwendung 3 2. Voraussetzungen zur Anwendung 3 3. Anwendungen 5 4. Einstellen/ändern der Soundparameter 9 1. Bestimmungsgemäße Verwendung Bereitstellen und Verwalten von CV und Sound zur Übertragung durch die Central Station (60213/60214/60215). 2. Voraussetzungen zur Anwendung: • PC mit Internetanschluss und 55 MB freier Speicher für das Tool • freier Speicherplatz 1GB • USB-Speicherstick...»

«kleinanzeigen 24 kleinanzeigen 24 Kostenlose Kleinanzeigen Ohne Anmeldung Inserieren! Ohne Anmeldung Inserieren! Kleinanzeigen mit bis zu 100 Fotos. Kleinanzeigen kostenlos kalaydo.de | Einfach regional Kleinanzeigen kostenlos. Sicher. Einfach. Nah. Regional kaufen und verkaufen bei kalaydo.de. Kostenlos inserieren! Kleinanzeigen 24 er Laufräder BerlinOnline.de Doch lieber im Fachgeschäft suchen Im BerlinFinder finden Sie Shops und Dienstleister aus jeder Branche. Kostenlose Kleinanzeigen...»

«TIMOTHY FERRISS Der 4-StundenKÖRPER Fitter – gesünder – attraktiver Mit minimalem Aufwand ein Maximum erreichen Aus dem Englischen von Heike Schlatterer und Henning Dedekind Die amerikanische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »The 4-Hour-Body« bei Crown Archetype, Imprint von Crown Publishing Group, einem Unternehmen von Random House Inc., New York. Alle Illustrationen, soweit nicht im Bildnachweis anderweitig zugeordnet, von Fred Haynes/Hadel Studio Umwelthinweis Das für...»

«energy efficiency, energy audit, interactive calculator, energy consumption structure Svetlana RATNER*, Pavel RATNER** INTERACTIVE CALCULATOR FOR ASSESSMENT OF THE STRUCTURE OF ENERGY CONSUMPTION Abstract In this paper we present a simple interactive calculator, which can be used in individual flats and houses, office buildings and educational institutes such as colleges and schools, for assessment of electricity use by different categories of equipment. The user indicates only type of...»

«Kautilya's Arthashastra: Book V, The Conduct of Courtiers CHAPTER I. CONCERNING THE AWARDS OF PUNISHMENTS. MEASURES necessary to remove the thorns of public peace both in fortified cities and country parts have been dealt with. We shall now proceed to treat of measures to suppress treason against the king and his kingdom. With regard to those chiefs who, though living by service under the king, are inimically disposed towards him, or have taken the side of his enemy, a spy with secret mission...»

«MANIPULATING ETHNIC TRADITION: THE FUNERAL CEREMONY, TOURISM, AND TELEVISION AMONG THE TORAJA OF SULAWESI Shinji Yamashita Introduction Focusing on a single funeral ceremony among the Toraja of Sulawesi, this article examines Toraja ethnic culture within broader—not only local but also national and global— socioeconomic contexts, with special reference to the development of tourism in the region, and to Japanese television which filmed the funeral. In so doing, the paper attempts to depict...»

«Competing in the 21st Century Skills Race Graham Orpwood, Bonnie Schmidt, and Hu Jun July 2012 Competing in the 21st Century Skills Race Graham Orpwood, Bonnie Schmidt, and Hu Jun July 2012 About the Authors Graham Orpwood is Professor Emeritus at York University in Toronto, Ontario, and Visiting Fellow at the Institute of Education, University of London, UK. Bonnie Schmidt is President and Founder of Let’s Talk Science, a national not-forprofit organization offering diverse STEM learning...»

«MOVING TO WASHINGTON, DC The Georgetown University School of Continuing Studies is located in Chinatown, one of the most accessible areas of Washington, DC. With a perfect Transit Score of 100, all six Metro Rail lines, countless Metro Bus stops, the DC Circulator and more than 3,000 parking spaces are within a four-block radius. And with a Walk Score of 98—a “walker’s paradise”—our community has a convenient, walk-able neighborhood full of amenities and local culture. The information...»

«Â Glamorama   Bret Easton Ellis  There was no time when you nor I nor these kings did not exist. –Krishna You make a mistake if you see what we do as merely political.-Hitler     Specks—specks all over the third panel, see?—no, that one—the second one up from the floor and I wanted to point this out to someone yesterday but a photo shoot intervened and Yaki Nakamari or whatever the hell the designer's name is—a master craftsman...»

«Responses to Information Requests Immigration and Refugee Board of Canada Page 1 of 5 Immigration and Refugee Board of Canada Home Research Program Responses to Information Requests Responses to Information Requests Responses to Information Requests (RIR) respond to focused Requests for Information that are submitted to the Research Directorate in the course of the refugee protection determination process. The database contains a seven-year archive of English and French RIRs. Earlier RIRs may...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.thesis.xlibx.info - Thesis, documentation, books

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.